EN to amend
volume_up
[amended|amended] {czasownik}

volume_up
poprawić {czas. dk}
We were not able to amend this document for procedural reasons.
Z uwagi na procedurę nie mieliśmy możliwości poprawienia tego dokumentu.
Supervisory legislation must be amended and precautions for crisis management improved.
Należy wprowadzić zmiany do prawodawstwa w zakresie nadzoru i poprawić środki ostrożności w odniesieniu do zarządzania kryzysowego.
Consequently, the Summary of Product Characteristics and package leaflet should be amended as set out in Annex III.
W związku z tym charakterystykę produktu leczniczego i ulotkę dla pacjenta należy poprawić zgodnie z Aneksem III.
to amend (też: to trim)
to amend (też: to sort out)
volume_up
naprawić {czas. dk}
This situation needs to be amended as soon as possible.
Taką sytuację trzeba naprawić jak najszybciej.
They are therefore guilty of misconduct and have caused harm: they need to make amends for that.
Muszą to zatem naprawić.
Therefore, it is not a question of saying, 'people who harm others must make amends for the problems they cause.'
Nie chodzi zatem o to, aby powiedzieć: "ludzie, którzy szkodzą innym, muszą naprawić problemy powstałe w wyniku ich działalności”.
to amend
to amend
Supervisory legislation must be amended and precautions for crisis management improved.
Należy wprowadzić zmiany do prawodawstwa w zakresie nadzoru i poprawić środki ostrożności w odniesieniu do zarządzania kryzysowego.
The migration related issues have dramatically increased over recent years, and I support Mr Takkula's idea to amend this Directive.
W ciągu ostatnich lat drastycznie narosły problemy związane z migracją, popieram więc pomysł pana posła Takkuli, by wprowadzić zmiany do tej dyrektywy.
to amend
volume_up
nowelizować {czas. ndk}

Synonimy (angielski) dla "amends":

amends

Przykłady użycia - "to amend" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIf we amend this article, we will find that Ireland will vote no in a referendum.
Jeżeli zmienimy ten artykuł, okaże się, że Irlandia powie "nie” w referendum.
EnglishA European law of the Council may amend the Statute of the European Investment Bank.
Ustawa europejska Rady może zmieniać Statut Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
EnglishThe Commission has made comments and I therefore expect Hungary to amend this law.
Komisja poczyniła uwagi, dlatego też oczekuję, że Węgry zmienią przedmiotową ustawę.
EnglishCould we not amend the allocation of seats if we want to have the cameras here?
Czy nie moglibyśmy zmienić ustawienia krzeseł, jeżeli chcemy mieć w tym miejscu kamerę?
EnglishI cannot see how it is possible to amend it now or to ask for more derogations.
Nie widzę możliwości dokonania jego zmiany już teraz lub zwracania się o dalsze derogacje.
EnglishFor my fourth and final question, what aspects of the proposals have I sought to amend?
W końcu czwarte i ostatnie pytanie: jakie aspekty wniosków usiłuję zmienić?
EnglishNow the Commission is forcing the Orbán government to amend the scandalous laws.
Teraz Komisja zmusza rząd Orbána do zmiany tej skandalicznej ustawy.
EnglishIt is necessary to amend the CAP to help those who need it urgently.
Konieczne jest dokonanie zmian w WPR, by pomóc tym, którzy tego pilnie potrzebują.
EnglishThat was one of the points that we had to amend in the Commission's proposal.
Był to jeden z punktów, które musieliśmy zmienić we wniosku Komisji.
EnglishObviously we commend the Hungarian authority's willingness to amend the legislation.
Oczywiście pochwalamy gotowość władz węgierskich do zmiany ustawy.
EnglishTherefore, the Commission has a responsibility to amend the Posting of Workers Directive.
Dlatego Komisja jest odpowiedzialna za zmianę dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników.
EnglishIf the US can do it, we should do it, and that is why Parliament is seeking to amend this proposal.
Właśnie dlatego Parlament stara się wprowadzić poprawki do przedmiotowego wniosku.
EnglishHowever, it would make sense to table a motion to amend the Statute for Members, for example.
Jednak miałoby sens na przykład złożenie wniosku o zmianę Statutu posła.
EnglishYou spoke of the 1970 agreement that you want to amend and develop.
Wspomnieliście o umowie z roku 1970, którą chcecie zmienić i rozwinąć.
EnglishThe four areas where the Hungarian authorities agreed to amend their law are the following.
Cztery obszary, w których władze węgierskie zgodziły się znowelizować ustawę są następujące.
EnglishAt the moment there are no other proposals to amend the Frontex Regulation.
Na chwilę obecną nie istnieją inne propozycje poprawek do rozporządzenia w sprawie agencji Frontex.
EnglishThat is why it was deemed necessary to amend Regulation (EC) No 377/2004.
Dlatego konieczna była zmiana rozporządzenia (WE) nr 377/2004.
EnglishThe review is intended not to amend some general provisions but to strengthen incentives;
Rewizja nie ma na celu zmiany niektórych przepisów ogólnych. Jej celem jest wzmocnienie bodźców.
EnglishWe were not able to amend this document for procedural reasons.
Z uwagi na procedurę nie mieliśmy możliwości poprawienia tego dokumentu.
English. - (LT) I agreed with this Protocol to amend the EU-US air transport agreement.
na piśmie - (LT) Poparłem przedmiotowy protokół zmieniający umowę transportową między UE a USA.