"ambitious goal" po polsku

EN

"ambitious goal" - polskie tłumaczenie

ambitious goal
PL
  • ambitny cel

Przykłady użycia - "ambitious goal" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Although we found that 2015 was an ambitious goal, it certainly did assist in helping us to giddy-up.
Honestly, before last weekend, $5,000 income from running in a year was an ambitious goal.
It's an ambitious goal, a lot of things have to fall in place perfectly.
It's an ambitious goal, but we want to ensure we achieve it.
Of course, progress isn't even and achieving aid independence is an ambitious goal.
That's going to be important, so that we can make sure that we do reach an ambitious goal.
This may seem an ambitious goal, but it underlines the importance of wide-reaching engagement in creating powerful, positive transformation.
While an ambitious goal, we have been very successful.
An ambitious goal of the employee-supported project was to eliminate waste energy by reducing consumption by nearly one third.
Jamaica has an ambitious goal of becoming a developed nation by the year 2030.

Przykłady użycia - "ambitious goal" po polsku

EnglishTherefore, for change to happen, we must set ourselves precisely this ambitious goal.
Tak więc, aby zmiana ta była możliwa, musimy dokładnie wyznaczyć sobie ten ambitny cel.
EnglishAn ambitious goal, to complete the transatlantic market by the year 2015, has been set.
Wyznaczony został ambitny cel związany z utworzeniem wspólnego rynku transatlantyckiego do roku 2015.
EnglishIn any case, the ambitious goal of getting the economic crisis under control could not be achieved.
W każdym razie, ambitnego celu uporania się z kryzysem gospodarczym nie udało się zrealizować.
EnglishIt's a very ambitious goal but we believe it can be achieved with political will.
odmatczynego zakażenia niemowląt HIV, do roku 2015. ~~~ To bardzo ambitny cel, ale możliwy, przy udziale polityki.
EnglishIt's a very ambitious goal, but we truly believe that we can do it.
EnglishIt has not been possible to achieve this ambitious goal.
EnglishThis seems to me to be a very specific and very ambitious goal and I think it is essential to start working to achieve it.
Cel ten wydaje mi się bardzo konkretny i ambitny, i uważam, że powinniśmy przystąpić do jego realizacji.
EnglishDo you really think that is an ambitious goal?
EnglishIf we want to achieve this ambitious goal, I believe that the financial resources the EU has need to be just as ambitious.
Jeśli chcemy zrealizować ten ambitny cel, to - moim zdaniem - zasoby finansowe UE muszą być równie ambitne.
EnglishWe in turn must stay on target for the signature of the accession treaty in June 2009, a symbolic date and an ambitious goal.
My z kolei musimy trzymać się celu podpisania traktatu akcesyjnego w czerwcu 2009 r., co stanowi symboliczną datę i ambitny cel.
EnglishWe will be able to get closer to the Commission's ambitious goal only if we join forces both vertically and horizontally.
Zdołamy zbliżyć się do ambitnych celów Komisji tylko wtedy, gdy połączymy nasze siły, zarówno w perspektywie pionowej, jak i poziomej.
EnglishGreater coordination today can produce a better world tomorrow, and it is not our intention to give up that ambitious goal.
Większa koordynacja bieżących działań może zbudować lepszy świat przyszłości i naszym celem jest nierezygnowanie z tego ambitnego celu.
EnglishAn ambitious goal with regard to education, research, development and innovation, and, of course, an ambitious goal with regard to job creation.
Istnieje również ambitny cel w odniesieniu do edukacji, badań, rozwoju i innowacji, a także niewątpliwie do tworzenia miejsc pracy.
EnglishTogether we must and will achieve an ambitious goal: to incorporate a quality standard, the EQF, in certificates and diplomas by 2010.
Razem musimy osiągnąć i osiągniemy ambitny cel: do 2010 r. wdrożyć normę jakości, europejskie ramy kwalifikacji i objąć nimi świadectwa i dyplomy.
EnglishGiven this ambitious goal, I am satisfied with the interventions proposed by Mr Barnier and the indications provided by this Parliament.
Biorąc pod uwagę ten ambitny cel, satysfakcjonują mnie interwencje zaproponowane przez komisarza Barniera i wskazówki dostarczone przez Parlament.
EnglishAnother ambitious goal of the Danube Strategy is to complete the Danube waterway in compliance with the parameters adopted by the Danube Commission.
Inny ambitny cel strategii naddunajskiej to ukończenie szlaku wodnego Dunaju zgodnie z parametrami przyjętymi przez Komisję ds. Dunaju.
EnglishThis is an ambitious goal which can only be achieved if Croatia continues to make an exceptional effort to fulfil the remaining requirements in time.
To jest ambitny cel, który można osiągnąć, tylko jeżeli Chorwacja będzie nadal dokładała nadzwyczajnych starań, by na czas wypełnić pozostałe wymogi.
EnglishConclusion of negotiations under the Hungarian Presidency is an ambitious goal, especially considering the remaining requirements Croatia still needs to fulfil.
Zakończenie negocjacji za kadencji prezydencji węgierskiej jest celem ambitnym, zwłaszcza biorąc pod uwagę wymagania, jakie nadal musi spełnić Chorwacja.
EnglishA long-term target of 80g per kilometre is needed because we have set an ambitious goal for 2020 and that must also be reflected in the motor industry.
Konieczny jest długookresowy cel w wysokości 80 g na kilometr, ponieważ przyjęliśmy ambitny cel na 2020 r. i musi to znaleźć odzwierciedlenie również w przemyśle samochodowym.
EnglishIt could have been more ambitious, but it is in place, and we must now support the European negotiators to enable them to achieve an ambitious goal in Copenhagen.
Mógłby on być bardziej ambitny, ale wreszcie się pojawił i teraz musimy wesprzeć negocjatorów europejskich, aby umożliwić im osiągnięcie ambitnego celu w Kopenhadze.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "ambitious goal"

ambitious przymiotnik
Polish
goal rzeczownik
own goal rzeczownik
to keep goal czasownik
near the goal przymiotnik
golden goal rzeczownik
to achieve a goal czasownik
career goal rzeczownik
powerplay goal rzeczownik
to be in goal czasownik