EN

ambiguities {liczba mnoga}

volume_up
ambiguities
The requests are again accompanied by a whole series of ambiguities.
Tymczasem przedmiotowym wnioskom znowu towarzyszy cały szereg niejasności.
A demand has also been made for the state of emergency to be lifted, with no ambiguities.
Nałożono także wymóg zniesienia stanu wyjątkowego, bez żadnych niejasności.
Where do the difficulties and ambiguities of this project lie?
Gdzie leżą trudności i niejasności tego projektu?
ambiguities
It is notable for its ambiguities and lack of clear organisation in its sections.
Należy zauważyć dwuznaczności i brak wyraźnej organizacji w sekcjach.
(PT) The summit may prove useful in resolving the ambiguities that continue to affect relations between the European Union and Moscow.
(PT) Nadchodzący szczyt może okazać się skuteczny w rozwiązaniu dwuznaczności, które wciąż mają negatywny wpływ na stosunki między Unią Europejską a Moskwą.
Those two issues are linked, and I am sure that these reforms will remove the ambiguities that institutions might, on occasion, have used to hide behind.
Te dwie kwestie są powiązane, a ja jestem pewna, że te reformy zlikwidują dwuznaczności, za którymi instytucje mogły próbować przy okazji się ukryć.
ambiguities

Przykłady użycia - "ambiguities" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt is notable for its ambiguities and lack of clear organisation in its sections.
Należy zauważyć dwuznaczności i brak wyraźnej organizacji w sekcjach.
EnglishA demand has also been made for the state of emergency to be lifted, with no ambiguities.
Nałożono także wymóg zniesienia stanu wyjątkowego, bez żadnych niejasności.
EnglishThe requests are again accompanied by a whole series of ambiguities.
Tymczasem przedmiotowym wnioskom znowu towarzyszy cały szereg niejasności.
EnglishThe aims and stated aims are sound, but certain ambiguities remain.
Cele i deklarowane cele są sensowne, ale pozostają pewne wątpliwości.
EnglishWe need courage and imagination - imagination to fill the gaps or to clarify the ambiguities of the treaty.
Niezbędna jest odwaga i wyobraźnia; wyobraźnia, żeby usunąć luki lub niejasności tego traktatu.
EnglishWhere do the difficulties and ambiguities of this project lie?
Gdzie leżą trudności i niejasności tego projektu?
EnglishThe perverse at heart will seek out the ambiguities, trying to create discord by pinning down meanings of their own.
Ta przewrotność wynajdzie niejasności próbując zasiać zamęt przez narzucanie własnych interpretacji.
EnglishOf course, there are still some ambiguities, and of course we should have liked to go further, but still.
Rzecz jasna są w dalszym ciągu pewne niejasności i oczywiście powinniśmy byli pójść dalej, jest to już jakieś osiągnięcie.
EnglishWe need to make it clear to them what a three-month visa really is and hence avoid ambiguities and other misunderstandings that could arise.
Musimy im wyjaśnić, na czym polega trzymiesięczna wiza, aby uniknąć spekulacji czy nieporozumień.
EnglishThey give greater security to domestic workers, simplify matters for employers and eliminate grey areas and ambiguities.
Zapewniają one większe bezpieczeństwo pracownikom domowym, upraszczają życie pracodawców i likwidują szarą strefę oraz niejasności.
EnglishAnd they do it secretly through misinformation and ambiguities and irrelevancies, trying to cause everyone to think more deeply.
Czynią to w tajemnicy poprzez mylne informacje niejasności i nieistotności, starając się skłonić każdego do głębszego myślenia.
EnglishThese ambiguities may well, in fact, be the result of misunderstandings, but the Council has declined to clear up these misunderstandings.
Niejasności te mogą w rzeczywistości równie dobrze być wynikiem nieporozumień; Rada odmówiła jednak wyjaśnienia tych nieporozumień.
English(PT) The summit may prove useful in resolving the ambiguities that continue to affect relations between the European Union and Moscow.
(PT) Nadchodzący szczyt może okazać się skuteczny w rozwiązaniu dwuznaczności, które wciąż mają negatywny wpływ na stosunki między Unią Europejską a Moskwą.
EnglishThere is great purpose in the compromise proposal reached, but there remain several ambiguities, mainly around issues that affect web-blogger status.
Osiągnięto daleko idący kompromis, ale nadal pozostaje kilkanaście niejasnych kwestii, głównie dotyczących spraw mających wpływ na status blogerów.
EnglishThose two issues are linked, and I am sure that these reforms will remove the ambiguities that institutions might, on occasion, have used to hide behind.
Te dwie kwestie są powiązane, a ja jestem pewna, że te reformy zlikwidują dwuznaczności, za którymi instytucje mogły próbować przy okazji się ukryć.
EnglishIt is true that the original specifications had ambiguities which gave rise to different interpretations, but these ambiguities were eliminated in 2007.
To prawda, że pierwotne specyfikacje zawierały niejasności, które doprowadziły do różnic w interpretacji, ale niejasności te wyeliminowano w 2007 roku.
EnglishIn this way, ambiguities and contradictions will be removed from a directive which is already 33 years old and which, during that time, has been amended 55 times.
W ten sposób z dyrektywy, która liczy sobie już 33 lata i która była w tym czasie poprawiana 55 razy, zostaną usunięte niejasności i sprzeczności.
EnglishWe have come a long way with the Council and the Commission by clearing up contentious areas, excluding as many ambiguities as possible and reaching the second-reading agreement.
Wraz z Radą i Komisją przeszliśmy długa drogę, wyjaśniając kwestie sporne, usuwając wszystkie możliwe niejasności i osiągając porozumienie przy drugim czytaniu.
EnglishLikewise, I think we have to get rid of some ambiguities and understand that the principles of self-determination and territorial integrity cannot always be applied together.
Uważam także, że musimy wyeliminować pewne dwuznaczności i zrozumieć, że nie zawsze można równocześnie zastosować zasadę samostanowienia i integralności terytorialnej.
EnglishClearly, colleagues, there are objective concerns that have been expressed not only by political parties but also by the Venice Commission, and, at the very least, there are ambiguities.
Bezsprzecznie, Szanowni Państwo, istnieją obiektywne obawy, wyrażane nie tylko przez partie polityczne, ale również przez Komisję Wenecką, a przynajmniej, są pewne niejasności.

Synonimy (angielski) dla "ambiguity":

ambiguity
ambiguous
English
ambiguously