EN

to amaze [amazed|amazed] {czasownik}

volume_up
The thing that really amazes me is that, today, people spend about eight billion real dollars a year buying virtual items that only exist inside video games.
Zadziwia mnie fakt, że ludzie wydają dzisiaj około ośmiu miliardów dolarów rocznie na zakupy wirtualnych przedmiotów, które istnieją tylko wewnątrz gier.
And they have absolutely amazing education systems.
Mają zadziwiający system edukacji.
I'm always amazed -- three-year-olds know who Richard Serra is and take you to the galleries.
Zawsze mnie to zadziwia - trzylatkowie wiedzą kim jest Richard Serra i oprowadzają cię po galeriach.
to amaze (też: to astound, to bewilder)
And they were amazed straightway with a great amazement.
I zdumieli się zdumieniem wielkiem.
But the story is not told from inwards out, but rather as if by a stranger who, amazed, calls the past to mind.
Jednak nie snuje opowieści od wewnątrz, lecz jak ktoś obcy, kto ze zdumieniem uświadamia sobie przeszłość.
We were amazed to learn recently that a Canadian court has ruled the police officers will not be held responsible for their action in any way.
Ze zdumieniem otrzymaliśmy ostatnią wiadomość, że decyzją kanadyjskiego sądu policjanci nie poniosą za swój czyn żadnej odpowiedzialności.
And the amazing thing is that we have a positive story to tell.
A rzeczą, która zdumiewa, jest fakt, że mamy do opowiedzenia pozytywną historię.
But what is most amazing is the effect on girls.
Ale najbardziej zdumiewa to, jaki ma to wpływ na życie dziewcząt.
It's amazing, when you meet a head of state and you say, "What is your most precious natural resource?" ~~~ -- they will not say children at first.
Zdumiewa, że kiedy spytasz głowę państwa, co jest najważniejszym dobrem w danym kraju, nie wskaże od razu na dzieci.
This kind of cornucopia of stuff just coming and never ending is amazing, and we're not amazed.
Ten róg obfitości rzeczy pojawiajacych się bez końca jest zdumiewający, lecz wcale nas nie zaskakuje.
I am rather amazed by the opposition voiced, which seems to me to be full of preconceptions.
Właściwie dziwią mnie głosy sprzeciwu, które według mnie są przepojone uprzedzeniami.
I am amazed to see that even from the conclusions of yesterday's Ecofin Council this method is still not being used.
Dziwi nie, że nawet w konkluzjach wczorajszej Rady ECOFIN ta metoda wciąż nie jest stosowana.
I was at the art show in Miami in December, and spent a couple of hours looking at fine art, and amazed at the prices of art and how expensive it is, but having a great time looking at it.
Byłem w grudniu na pokazie sztuki w Miami spędziłem kilka godzin patrząc na sztukę i dziwiąc się wysokim cenom dzieł, ale jednocześnie świetnie się bawiąc.
So, I looked further into it, found as many articles as I could, and it was amazing -- because it turned out that it was very rare.
Czytałam wszystkie artykuły, jakie udało mi się znaleźć. ~~~ Byłam zaskoczona - wyglądało, że rak mięśni jest rzeczywiście bardzo rzadki.
Everyone, including the experts on the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change, are amazed at the melt which is taking place.
Wszyscy, włącznie z ekspertami z Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu Organizacji Narodów Zjednoczonych, są zaskoczeni topnieniem, jakie ma miejsce.
to amaze
There is something that amazes me about you: today you understand everything about what happened, about what was going on in Tunisia three weeks ago.
Jest rzecz, którą jestem w Pani przypadku zadziwiony: dziś rozumie Pani wszystko, co działo się w Tunezji trzy tygodnie temu.
The thing that really amazes me is that, today, people spend about eight billion real dollars a year buying virtual items that only exist inside video games.
Zadziwia mnie fakt, że ludzie wydają dzisiaj około ośmiu miliardów dolarów rocznie na zakupy wirtualnych przedmiotów, które istnieją tylko wewnątrz gier.
I'm always amazed -- three-year-olds know who Richard Serra is and take you to the galleries.
Zawsze mnie to zadziwia - trzylatkowie wiedzą kim jest Richard Serra i oprowadzają cię po galeriach.
to amaze
volume_up
uderzyć {czas. dk} [pot.] (zaskoczyć)
to amaze
volume_up
uderzać [uderzam|uderzałbym] {czas. ndk} [pot.] (zaskakiwać)
to amaze

Przykłady użycia - "to amaze" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd the things that they build amaze even themselves.
Rzeczy, które dzieci budują, są zadziwiające nawet dla nich samych.
EnglishI’m in entertain, amaze mode.
Nie przeczytam wam ich, bo nie jestem nastawiony na tryb nauczania, tylko tryb zadziwiania i zabawiania.

Synonimy (angielski) dla "amazed":

amazed
amazement
amazing
amazingly