EN

always {przysłówek}

volume_up
always (też: ever, forever)
There are always limits imposed by Member States, and this will always be so.
Zawsze są i zawsze będą ograniczenia nakładane przez państwa członkowskie.
So, always avoid war, because that always pushes human beings backward.
Więc, zawsze unikajcie wojny, one zawsze cofają ludzkość w tył.
The process has always been complicated, but always constructive and very professional.
Proces ten zawsze był skomplikowany, lecz zawsze był konstruktywny i bardzo profesjonalny.
You are always talking about democracy, and yet are still afraid of direct elections.
Ciągle mówicie o demokracji, lecz nadal boicie się bezpośrednich wyborów.
He is always saying that he is more concerned about accuracy, preciseness and compulsoriness.
Ciągle tłumaczy, iż jemu chodzi o dokładność, trafność i zdyscyplinowanie.
We must continue to monitor this, as scientific discoveries will always continue.
Powinniśmy monitorować tę sprawę, ponieważ ciągle pojawiać się będą nowe odkrycia naukowe.
Liquid is always emptying out of the eye, and more liquid is always being produced.
Płyn ten stale wypływa z oka i jest uzupełniany płynem nowo wytwarzanym.
The Commission will ensure that passengers' rights are always respected.
Komisja zapewni stałe przestrzeganie praw pasażera.
That being the case, we should not always be arguing over the details.
W takim przypadku nie powinniśmy stale kłócić się o szczegóły.
always (też: continually, still)
It should therefore be justified to ask why we are always talking about it.
Wolno mi więc zapytać dlaczego wciąż rozmawiamy na ten temat?
So they are always trying to figure out, what's machine error?
Wobec czego oni wciąż próbują ustalić: co jest błędem maszyny?
The reason for this is always the same - translation of the trial dossiers into all the languages of the EU.
Powód to wciąż to samo - tłumaczenia dossier procesowych na wszystkie języki Unii.
always
volume_up
zawżdy {przysł.} [starom.]
Bread [grain] is ground; for he will not be always threshing it: and though the wheel of his cart and his horses scatter it, he doth not grind it.
Pszenica młócona bywa; wszakże i tej nie zawżdy młócić będzie, ani jej potrze kołem woza swego, ani jej zębami jego pokruszy.
a land which Jehovah thy God careth for: the eyes of Jehovah thy God are always upon it, from the beginning of the year even unto the end of the year.
Ziemia, o której Pan, Bóg twój, pieczą ma, i na którą zawżdy oczy Pana, Boga twego, patrzą od początku roku, i aż do skończenia jego.

Przykłady użycia - "always" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishEmtriva should always be combined with other medicines to treat HIV infection.
W leczeniu zakażeń HIV lek Emtriva należy zawsze stosować razem z innymi lekami.
EnglishThe fight for human and civil rights has always been at the heart of my activity.
Walka o prawa człowieka i obywatela była zawsze moją podstawową zasadą działania.
EnglishMr President, issues concerning migration are always topical in the EU's work.
Panie przewodniczący! Sprawy dotyczące migracji są zawsze aktualne w pracach UE.
EnglishThe capsules should always be taken by mouth, and swallowed whole and not chewed.
Kapsułki należy zawsze przyjmować doustnie, połykać w całości i nie rozgryzać.
EnglishThis has already happened several times to date and solutions were always found.
Sytuacja taka miała już kilkakrotnie miejsce i zawsze znajdowano rozwiązanie.
EnglishThe proceedings of the past few weeks and months have not always been honourable.
Przebieg wydarzeń ostatnich kilku tygodni i miesięcy nie był zawsze świetlany.
EnglishWe give thanks to God the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you,
Dziękujemy Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze modląc się za was,
EnglishThe public must always be given a choice when it comes to news dissemination.
Opinii publicznej trzeba zawsze dać wybór w kwestii upowszechniania informacji.
EnglishAccelerated economic growth does not always translate into a reduction in poverty.
Przyspieszony wzrost gospodarczy nie zawsze przekłada się na zmniejszenie ubóstwa.
EnglishI have always had strong support in Parliament and I hope this will continue.
Parlament zawsze udzielał mi dużego poparcia i mam nadzieje, że tak będzie nadal.
EnglishAll along, all fantasy books have always had maps, but these maps have been static.
Wszystkie książki fantasy mają i zawsze miały mapy, ale były to mapy statyczne.
EnglishYou know, they say, never play with your food -- but I always play with things.
Ludzie zawsze mówią: nie baw się jedzeniem, ale ja zawsze bawię się rzeczami.
EnglishNot only that -- we always have this vague notion that something's expected of us.
Nie tylko, zawsze mamy też to niejasne uczucie, że czegoś się od nas oczekuje.
EnglishBringing new products onto the market is a long and always expensive process.
Wprowadzanie nowych produktów do obrotu jest długim i zawsze kosztownym procesem.
EnglishThe value of scientific endeavour has always been fundamental for Europeans.
Wartość osiągnięć naukowych zawsze miała dla Europejczyków podstawowe znaczenie.
EnglishSomething like this always happens three days before a European Council meeting.
Takie sytuacje zawsze mają miejsce na trzy dni przed posiedzeniem Rady Europejskiej.
EnglishThe Lega Nord party is, and always will be, against this kind of iniquitous choice.
Partia Lega Nord jest i zawsze będzie przeciwna tego rodzaju krzywdzącym wyborom.
EnglishIf there is no effective monitoring of fisheries, there will always be problems.
Przy braku skutecznego monitorowania łowisk problemy będą występować zawsze.
EnglishAlways take Revlimid and dexamethasone exactly as your doctor has told you.
Lek Revlimid i deksametazon należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza.
EnglishThe big question has always been, for me, whether or not this is sufficient.
Było to zawsze dla mnie wielkim znakiem zapytania, czy to wystarczy, czy też nie.

"always grateful" - polskie tłumaczenie

always grateful
Polish
  • zawsze wdzięczny
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "always":

always