EN

alveolar {przymiotnik}

volume_up
1. Językoznawstwo
alveolar
alveolar

Przykłady użycia - "alveolar" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe Minimum Alveolar Concentration (MAC) of sevoflurane in dogs is 2.36 %.
Minimalne stężenie pęcherzykowe (MAC) sewofluranu u psów wynosi 2, 36 %.
EnglishAccumulation of foamy alveolar macrophages in the lung was observed in rats and mice.
U szczurów i myszy obserwowano gromadzenie się piankowatych makrofagów pęcherzykowych w płucach.
EnglishThe maximum total tissue concentration in epithelial lining fluid, alveolar macrophages, t
Maksymalne całkowite stężenie w płynie nabłonkowym, makrofagach nic
EnglishHyperventilation Respiratory failure Alveolar haemorrhages Asthma Atelectasis Pleural effusion
Hiperwentylacja Niewydolność oddechowa Krwotoki pęcherzykowe Astma Niedodma Wysięk opłucnowy
EnglishGastrointestinal disorders Common: alveolar osteitis (dry socket), dyspepsia, flatulence Uncommon: gastroduodenal ulceration
Zaburzenia żołądka i jelit Częste: suchy zębodół, niestrawność, wzdęcia Niezbyt częste: owrzodzenie żołądka i dwunastnicy
EnglishRespiratory: increase in breath rhythm, respiratory failure, alveolar haemorrhages, asthma, collapse of small portions of the lung, fluid around the lung.
Płuca: wzrost częstości oddechów, niewydolność oddechowa, krwotoki pęcherzykowe, astma, zapadnięcie niewielkich obszarów płuca, płyn w opłucnej.
Englishdisease, pulmonary hypertension, respiratory failure, pulmonary alveolar haemorrhage, acute pulmonary oedema, pulmonary oedema, pulmonary embolism, peripheral embolism
naciekowa choroba płuc, nadciśnienie płucne, niewydolność oddechowa, krwawienie płucne pęcherzykowe, ostry obrzęk płuc, obrzęk płuc, zatorowość płucna, zatorowość obwodowa.
EnglishThere is evidence that the concentration of macrolides is higher at the site of infection than in plasma, in particular in neutrophils, alveolar macrophages and alveolar epithelial cells.
Stwierdzono, że stężenie makrolidów jest wyższe w miejscu zakażenia niż w osoczu, szczególnie w neutrofilach, makrofagach pęcherzykowych i komórkach nabłonkowych pęcherzyków.
EnglishIn common with other inhalational anaesthetics, the minimum alveolar concentration (MAC) of sevoflurane is reduced by the concurrent administration of benzodiazepines and opioids.
Podobnie jak w przypadku innych wziewnych anestetyków, wartość minimalnego stężenia pęcherzykowego (MAC) sewofluranu jest mniejsza w przypadku jednoczesnego podawania benzodwuazepin i opioidów.

Synonimy (angielski) dla "alveolar":

alveolar
alveolar ridge