"altruism" po polsku

EN

"altruism" - polskie tłumaczenie

EN

altruism {rzeczownik}

volume_up
At the same time, I would like to stress that altruism must constitute the main element of organ donation and transplantation.
Jednocześnie chciałbym podkreślić, że altruizm musi stanowić podstawowy element dawstwa i przeszczepiania narządów.
Our generosity, our altruism, our compassion, are all hardwired to the reward mechanism in our brain.
Nasza hojność, nasz altruizm, nasze współczucie, wszystkie są zakodowane w mechanizmie nagrody w naszym mózgu.
We looked at smoking and drinking behavior, and voting behavior, and divorce -- which can spread -- and altruism.
Tak więc popatrzyliśmy na palenie, sposoby picia alkoholu, głosowanie, i rozwody, które mogą się rozprzestrzeniać, i altruizm.

Przykłady użycia - "altruism" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt's a form, if you like, of ecological altruism -- perhaps something along those lines.
To forma, że tak to nazwę, altruizmu ekologicznego -- czy czegoś podobnego.
EnglishAnd we find chimps are capable of true compassion and altruism.
Odnajdziemy to w ich bogatej komunikacji niewerbalnej.
EnglishIn chimpanzee society, we find many, many examples of compassion, precursors to love and true altruism.
W ich społeczeństwie zauważamy wiele przykładów współczucia, prekursorów miłości i prawdziwego altruizmu.
EnglishOur generosity, our altruism, our compassion, are all hardwired to the reward mechanism in our brain.
Nasza hojność, nasz altruizm, nasze współczucie, wszystkie są zakodowane w mechanizmie nagrody w naszym mózgu.
EnglishIt's the opposite on the left side: more tendency to altruism, to happiness, to express, and curiosity and so forth.
Inaczej jest po stronie lewej: tendencja do altruizmu, do szczęścia, do uzewnętrzniania, ciekawości i tak dalej.
EnglishBiologists call that "reciprocal altruism."
EnglishVoluntary work is the product of intrinsic motivation and pure altruism, which are values that cannot be overestimated.
Praca wolontariacka jest efektem wewnętrznej motywacji i czystego altruizmu, wartości, których nie można przecenić.
EnglishWe looked at smoking and drinking behavior, and voting behavior, and divorce -- which can spread -- and altruism.
Tak więc popatrzyliśmy na palenie, sposoby picia alkoholu, głosowanie, i rozwody, które mogą się rozprzestrzeniać, i altruizm.
EnglishAt the same time, I would like to stress that altruism must constitute the main element of organ donation and transplantation.
Jednocześnie chciałbym podkreślić, że altruizm musi stanowić podstawowy element dawstwa i przeszczepiania narządów.
EnglishSome do it out of altruism but most do it because eco-consciousness is simply good for business.
Niektóre czynią to z motywów altruistycznych, lecz większość robi to dlatego, że świadomość ekologiczna jest po prostu czymś pożytecznym dla biznesu.
English. ~~~ And that's why it's the most powerful form of altruism.
Często życie tego dziecka będzie ważniejsze od jej własnego. I dlatego jest to najpotężniejsza forma -- altruizmu.
EnglishIt specifies principles of voluntary and unpaid donation, anonymity, altruism of the donor and solidarity between donor and recipient.
Określa zasady dobrowolnego i nieodpłatnego oddawania, anonimowości, altruizmu dawcy i solidarności między dawcą a biorcą.
EnglishSo, I would say that what seems sometimes to be altruism, in relation to Africa, or in relation to developing countries, is more than that.
Powiedziałbym, że to co wydaje się być altruizmem w relacjach z Afryką oraz innymi krajami rozwijającymi się, jest czymś więcej.
EnglishIn this respect, the cohesion and solidarity policies between Member States must not be regarded as some act of altruism performed by the rich for the benefit of the poor.
W tym względzie polityka spójności i solidarności wśród państw członkowskich nie może być postrzegana jako akt altruizmu ze strony bogatych na rzecz biednych.

Synonimy (angielski) dla "altruism":

altruism