"also" po polsku

EN

"also" - polskie tłumaczenie

volume_up
also {przysł.}
volume_up
also {spójn.}
PL
PL
PL

"a" - angielskie tłumaczenie

volume_up
a {spójn.}
EN
EN
EN
EN

also {przysłówek}

volume_up
also (też: either, likewise, too)
And we've also got to be aware that experts, of course, also make mistakes.
Musimy mieć też świadomość, że oczywiście eksperci także popełniają błędy.
Also among us is Ambassador Christoffersen, who also took part in the negotiations.
Jest z nami również ambasador Christoffersen, który też negocjował.
There is no military solution for Afghanistan, something the report also states.
Stwierdzono też, że w kwestii Afganistanu nie istnieje rozwiązanie militarne.
also (też: likewise, then, too)
This also shows, as the Commissioner has also mentioned, that a compromise has been reached.
To również znak - jak to powiedział również pan komisarz - że osiągnęliśmy kompromis.
There is also a lack of systematisation of the controls that come from the delegations.
Brakuje również usystematyzowania kontroli realizowanych podczas delegacji.
Also among us is Ambassador Christoffersen, who also took part in the negotiations.
Jest z nami również ambasador Christoffersen, który też negocjował.
also (też: likewise, then)
There was the problem of forged documents, and also of forged stamps.
Pojawiał się także problem fałszowanych dokumentów, a także fałszowanych pieczęci.
It should also be noted here that we are also including Mr Kelam's oral amendment.
Należy także zauważyć, że włączamy także poprawkę ustną pana posła Kelama.
And we've also got to be aware that experts, of course, also make mistakes.
Musimy mieć też świadomość, że oczywiście eksperci także popełniają błędy.
PL

a {spójnik}

volume_up
a (też: i, oraz, zaś, tudzież)
A cić wszyscy są synowie Dawidowi, oprócz synów z założnic; a Tamar była siostra ich.
All these were the sons of David, besides the sons of the concubines; and Tamar was their sister.
Setki milionów ludzi z setki różnych państw korzystają z eBay'a.
Hundreds of millions of people use it in hundreds of countries, and so on.
Ma to związek z tym, że musimy przemieszczać się między Strasburgiem a Brukselą.
That has to do with the fact that we have to move between Strasbourg and Brussels.

Przykłady użycia - "also" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe also agree with the need to strengthen data protection for a certain period.
Zgadzamy się także z koniecznością wzmocnienia ochrony danych na określony czas.
EnglishHowever, it is true that, as you emphasised, citizens also need to be reassured.
Jest jednak prawdą, że, jak państwo podkreślili, trzeba także uspokoić obywateli.
EnglishNow that we have enlarged the European Union, we also need to give it more depth.
Teraz, po rozszerzeniu Unii Europejskiej, musimy także nadać jej większą głębię.
EnglishSome of those patients were also treated with azathioprine or 6- mercaptopurine.
Niektórych z tych pacjentów leczono również azatiopryną lub 6- merkaptopuryną.
EnglishIt is also leading to the destruction of rainforests with devastating effects.
Prowadzi to także do zniszczenia lasów tropikalnych, co ma katastrofalne skutki.
EnglishI am pleased that those points were also made clear in the report by Mrs Gurmai.
Cieszę się, że kwestie te zostały wyjaśnione w sprawozdaniu pani poseł Gurmai.
EnglishI mention this because it is also important in the context of our debate today.
Wspominam o tym, gdyż jest to także ważne w kontekście naszej dzisiejszej debaty.
EnglishThese elements also exist in the Lisbon Strategy and the EU strategy for 2020.
Elementy te istnieją także w strategii lizbońskiej i w strategii UE na rok 2020.
EnglishThe government also promises land and hunting rights in the surrounding states.
Rząd obiecuje również ziemie i prawa do polowania na terenie sąsiednich stanów.
EnglishAnd in that paralysis, of course, our capacity for compassion is also paralyzed.
I w tym paraliżu, oczywiście, nasza zdolność współczucia także jest sparaliżowana.
EnglishThe tragedy in Turin also raises another matter for consideration in this Chamber.
Tragedia w Turynie także porusza inną kwestię, jaką należy rozważyć w tej Izbie.
EnglishThere is also a need to overcome these people's inhibitions and remove barriers.
Istnieje także potrzeba przezwyciężenie tych hamulców i wyeliminowanie barier.
EnglishI would also like to make reference to some comments made about imported food.
Chciałabym także odnieść się do niektórych uwag dotyczących żywności z przywozu.
EnglishThese proteins belong to the class of "immunoglobulins", also called antibodies.
Białka te należą do klasy „ immunoglobulin ”, zwanych również przeciwciałami.
EnglishIf someone else is injecting for you, they can also use the back of your arms.
Jeśli inna osoba wykonuje wstrzyknięcia, może wykorzystać tylną część ramienia.
EnglishI also think that the theory of economic imbalances is rather vague and unclear.
Uważam też teorię zaburzeń równowagi gospodarczej za dość mglistą i niejasną.
EnglishI would also like to thank the sector organisations for the proposals they made.
Chcę też podziękować organizacjom z przedmiotowego sektora za ich propozycje.
EnglishI should also like to thank all our colleagues who have taken part in the debate.
Pragnę również podziękować naszym kolegom, którzy wzięli udział w tej debacie.
EnglishIt is also vital that opposition parties participate fairly in these elections.
Ważne jest również, aby partie opozycyjne swobodnie uczestniczyły w tych wyborach.
EnglishWe are also providing for increasing the aid intensity for modernisation schemes.
Zakładamy także zwiększenie intensywności wsparcia dla programów modernizacyjnych.

Synonimy (angielski) dla "also":

also
also known as

Synonimy (polski) dla "a":

a
a priori