"also" po polsku

EN

"also" - polskie tłumaczenie

volume_up
also {przysł.}
volume_up
also {spójn.}
PL

EN also
volume_up
{przysłówek}

also (też: either, likewise, too)
volume_up
też {przysł.}
And we've also got to be aware that experts, of course, also make mistakes.
Musimy mieć też świadomość, że oczywiście eksperci także popełniają błędy.
Also among us is Ambassador Christoffersen, who also took part in the negotiations.
Jest z nami również ambasador Christoffersen, który też negocjował.
There is no military solution for Afghanistan, something the report also states.
Stwierdzono też, że w kwestii Afganistanu nie istnieje rozwiązanie militarne.
also (też: likewise, then, too)
volume_up
również {przysł.}
This also shows, as the Commissioner has also mentioned, that a compromise has been reached.
To również znak - jak to powiedział również pan komisarz - że osiągnęliśmy kompromis.
There is also a lack of systematisation of the controls that come from the delegations.
Brakuje również usystematyzowania kontroli realizowanych podczas delegacji.
Also among us is Ambassador Christoffersen, who also took part in the negotiations.
Jest z nami również ambasador Christoffersen, który też negocjował.
also (też: likewise, then)
volume_up
także {przysł.}
There was the problem of forged documents, and also of forged stamps.
Pojawiał się także problem fałszowanych dokumentów, a także fałszowanych pieczęci.
It should also be noted here that we are also including Mr Kelam's oral amendment.
Należy także zauważyć, że włączamy także poprawkę ustną pana posła Kelama.
And we've also got to be aware that experts, of course, also make mistakes.
Musimy mieć też świadomość, że oczywiście eksperci także popełniają błędy.

Synonimy (angielski) dla "also":

also

Przykłady użycia - "also" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI am pleased that those points were also made clear in the report by Mrs Gurmai.
Cieszę się, że kwestie te zostały wyjaśnione w sprawozdaniu pani poseł Gurmai.
EnglishIf someone else is injecting for you, they can also use the back of your arms.
Jeśli inna osoba wykonuje wstrzyknięcia, może wykorzystać tylną część ramienia.
EnglishThis is particularly important where these products are also said to be 'natural'.
Jest to szczególnie ważne w przypadkach, gdy produkty są uznawane za "naturalne”.
EnglishWe also believe, however, that our partners have to respect some basic rules.
Równocześnie uważamy , że nasi partnerzy muszą szanować pewne podstawowe reguły.
EnglishWe are also calling for stricter measures against the sale of cigarettes to minors.
Ponadto żądamy wprowadzenia dalszych utrudnień w sprzedaży papierosów nieletnim.
EnglishWash your hands after applying Protopic unless your hands are also being treated.
Po zastosowaniu maści Protopic należy umyć ręce, o ile nie są one objęte leczeniem.
EnglishIt is important that we take the strategy forward and thus also implement it.
Ważne jest więc, abyśmy zrobili z tą strategią coś więcej - a więc wdrożyli ją.
EnglishPopulation growth's important, but it's also about how much each person consumes.
Wzrost populacji jest ważny, ale równie ważny jest poziom konsumpcji każdego z nas.
EnglishTargeted sanctions against representatives of the regime must also be extended.
Ukierunkowane sankcje przeciwko przedstawicielom reżimu muszą być poszerzone.
EnglishBecause if you want the EU to receive less money, you also have to make choices.
Jeśli bowiem UE ma dysponować mniejszymi zasobami, to należy dokonać wyboru.
EnglishHere we also need to act in the international dimension to be most effective.
Aby być jak najbardziej efektywnymi, musimy działać w wymiarze międzynarodowym.
EnglishI am also very concerned about the proposed evaluations of guilt in divorce cases.
Poza tym mój ogromny niepokój budzi proponowana ocena winy w sprawach rozwodowych.
EnglishMisleading the consumer at the time of purchase must also be prevented at all costs.
Należy za wszelką cenę zapobiec wprowadzeniu konsumenta w błąd w momencie zakupu.
EnglishWe want to change the situation, but we should also set an example ourselves here.
Chcemy doprowadzić do zmiany tej sytuacji, lecz sami powinniśmy dać przykład.
EnglishWe are not only counting on it, we will also press for it to actually happen.
Nie tylko na to liczymy, lecz będziemy naciskać, by rzeczywiście miało to miejsce.
EnglishThere should also be support for the initiatives, for example, with translations.
Ponadto należy wspierać inicjatywy, na przykład tłumacząc je na inne języki.
EnglishYou must also understand that I cannot give a personal opinion on this issue.
Musi pani zrozumieć, że nie mogę przedstawić mojej osobistej opinii w tej sprawie.
EnglishWe will never create a new dynamism without the right climate also for our SMEs.
Nie uda się nam powołać nowego dynamizmu bez odpowiedniego klimatu dla MŚP.
EnglishThis egotism damages European cooperation and, ultimately, also the European idea.
Ten egotyzm szkodzi współpracy europejskiej, a ostatecznie idei europejskiej.
EnglishAlso, we have now to think about the longer-term vision of European supervision.
Ponadto musimy obecnie pomyśleć o długofalowej wizji europejskiego nadzoru.