"already" po polsku

EN

"already" - polskie tłumaczenie

volume_up
already {przysł.}
PL

"Detroit" - angielskie tłumaczenie

volume_up
Detroit {nazwa wł.}
EN
EN
EN
EN
EN
EN

already {przysłówek}

volume_up
already (też: by now, yet)
There are already programmes, there are already initiatives, in many Member States.
Działają już programy i inicjatywy w wielu państwach członkowskich.
This draft initiative is already with Parliament and the first debate has already taken place.
Projekt inicjatywy jest już w Parlamencie, a pierwsza debata już się odbyła.
Is there already a timetable for this and do we already have any ideas of what we will do?
Czy przygotowano już ich harmonogram i czy mamy już pomysły na to, co zrobimy?
already (też: fore)
Already we have stood by and seen Zimbabwe, once the breadbasket of Africa, become the basket case of the continent.
Już poprzednio staliśmy z boku i przyglądaliśmy się jak Zimbabwe, niegdyś spichlerz Afryki, zmieniło się w żebraka kontynentu.
Parliament pointed out at an early stage that these funds could not be adequate because challenges that could already be foreseen had not been taken into account.
Parlament wcześniej zauważył, że środki te mogą nie wystarczyć, ponieważ wyzwania, które już teraz można przewidzieć nie były poprzednio brane pod uwagę.
I believe that the case of the Nokia GmbH employees and of the German region of Bochum warrants mobilisation of European aid, just as it has already been mobilised previously for Portugal.
Uważam, że przypadek pracowników Nokia GmbH i niemieckiego regionu Bochum daje podstawy do uruchomienia pomocy europejskiej, podobnie jak to miało miejsce poprzednio w przypadku Portugalii.
already (też: theretofore)
The information must be based on data that has already been authorised by the approval authority.
Podstawę informacji muszą stanowić dane, które zostały uprzednio zaakceptowane przez odpowiedni organ zatwierdzający.
I had hoped my voice would be saved, but my doctors knew that the breathing tubes going down my throat might have already destroyed it.
Miałam nadzieje, że uratują mój głos, jednak lekarze wiedzieli, że rurki intubacyjne w moim gardle mogły uprzednio go zniszczyć.
The medicines which are being faked have already been approved, which means that any issues of intellectual property have been resolved.
Produkty, które są podrabiane, zostały uprzednio zatwierdzone, co oznacza, że rozstrzygnięte zostały wszelkie kwestie dotyczące własności intelektualnej.
And all the souls that came out of the loins of Jacob were seventy souls: and Joseph was in Egypt already.
A było wszystkich dusz, które wyszły z biódr Jakóbowych, siedmdziesiąt dusz; a Józef był przedtem w Egipcie.
Now people are calling for more money, but the 850 million starving people were already in need of that money.
Obecnie ludzie domagają się większej ilości pieniędzy, ale 850 milionów głodnych ludzi już przedtem potrzebowało tych pieniędzy.
PL

Detroit {nazwa własna}

volume_up
1. Geografia
Detroit
Wydarzenia w Detroit i Monachium ujawniły luki bezpieczeństwa.
The events in Detroit and Munich have shown that there are security loopholes.
Decyzje podejmowane są w Detroit i wszystkie fabryki Opla stoją w obliczu nadprodukcji.
The decisions are taken in Detroit, and all Opel sites are faced with overproduction.
Po Detroit na przykład mówi się, że najlepszym rozwiązaniem są skanery ciała.
After Detroit, to give you an example, the spotlight is on body scanners as the best solution.

Przykłady użycia - "already" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis has already happened several times to date and solutions were always found.
Sytuacja taka miała już kilkakrotnie miejsce i zawsze znajdowano rozwiązanie.
EnglishThis gap relates to the insolvency of airlines, as has already been discussed.
Luka ta jest związana z niewypłacalnością linii lotniczych, o czym już mówiliśmy.
EnglishAs we have said already, human trafficking is perhaps the very worst form of crime.
Jak już powiedzieliśmy, handel ludźmi jest bodaj najgorszą formą przestępczości.
EnglishMany may say, of course, that in a formal sense, this oversight already existed.
Można rzecz jasna powiedzieć, że formalnie taki nadzór istniał już wcześniej.
EnglishI believe that this is already a significant fact that points to the way ahead.
Moim zdaniem już to samo w sobie stanowi istotny fakt, wyznaczający drogę naprzód.
EnglishWe have already mentioned that there are black holes in labour law regulation.
Wspomnieliśmy już, że w sferze regulacji prawa pracy jest wiele czarnych dziur.
EnglishThis was already recognised and the legal base provided in the Lisbon Treaty.
Taka potrzeba została już uznana a podstawy prawnej dostarczył traktat lizboński.
EnglishThe main results have already mentioned and I do not need to remind you of them.
O najważniejszych rezultatach już wspomniano i nie muszę o nich przypominać.
EnglishThe region had already reached 102.9% of the EU-27 average GDP per capita by 2004.
Region osiągnął już 102,9% średniego PKB na jednego mieszkańca UE-27 przed 2004 r.
English- Mr President, it has been stated already that citizens of the Union travel widely.
- Panie przewodniczący! Była już mowa o tym, że obywatele Unii sporo podróżują.
EnglishCommissioner, as you have already said, we are talking about up to EUR 100 million.
Panie komisarzu! Jak już pan powiedział, rozmawiamy o kwocie do 100 milionów Euro.
EnglishThere are no new obligations for those who already have a good management system.
Nie ma nowych obowiązków dla tych, którzy już mają dobry system zarządzania.
EnglishTherefore, we are now joining a debate that the Commission has already prepared.
A zatem debata, do której się teraz włączamy, została już przez Komisję przygotowana.
EnglishThe United Kingdom and Ireland have already set a good example in this regard.
Pod tym względem Wielka Brytania i Irlandia już dały świetny przykład postępowania.
EnglishWe are unlikely to see a huge reduction in what are already targeted requests.
Prawdopodobnie nie będziemy świadkami dramatycznego zmniejszenia strumienia danych.
EnglishBut there are more important things that are already occurring: embryo screening.
Ale dzieją się już znacznie ważniejsze rzeczy: prenatalne badania embrionów.
EnglishThe other two are UNHCR refugees who had already obtained asylum in Norway.
Kolejni dwaj skazańcy są uchodźcami UNHCR, którzy otrzymali już azyl w Norwegii.
EnglishYour presence at the head of the Council is already a guarantee of determination.
Już sama pana obecność w przewodnictwie Rady stanowi gwarancję determinacji.
EnglishWe already have a number of binding international instruments on this subject.
Mamy już w tej sprawie pewną liczbę wiążących instrumentów międzynarodowych.
EnglishHas Commissioner Oettinger not already committed himself to financing that project?
Czy komisarz Oettinger nie zobowiązał się już do sfinansowania tego projektu?

"already grown" - polskie tłumaczenie

already grown
Polish
  • już uprawiane
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.