"alongside" po polsku

EN

"alongside" - polskie tłumaczenie

PL
EN

alongside {przyimek}

volume_up
alongside (też: at, beside, by, near, near to, next to, past, besides, nearby)
It places education alongside trade as key to the development of the continent.
Umieszcza ona edukację obok handlu jako klucz do rozwoju kontynentu.
The big problem, however, alongside this human catastrophe, is, of course, Taiwan's isolation.
Dużym problemem jest jednak obok kataklizmu oczywiście izolacja Tajwanu.
I place creativity alongside education and innovation.
Umieściłem kreatywność obok edukacji i innowacji.

Przykłady użycia - "alongside" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAlongside the monetary union, we need an economic, budgetary and fiscal union.
W ślad za unią walutową potrzebujemy unii gospodarczej, budżetowej i fiskalnej.
EnglishWe must assess their advantages and weaknesses alongside other sources of energy.
Musimy przeprowadzić ocenę ich zalet i wad, uwzględniając inne źródła energii.
EnglishAll this is happening alongside a crisis that is showing no sign of passing.
Wszystko to ma miejsce w warunkach kryzysu przy braku oznak jego rychłego końca.
EnglishCommunity interests stand alongside national interests on the world stage.
Na światowej scenie interesy wspólnotowe są zbieżne z interesami narodowymi.
EnglishI make no apology for having loyally worked alongside these Heads of State or Government.
Nie będę przepraszał za moją lojalną współpracę z tymi głowami państw lub rządów.
EnglishAlongside this we want to conclude a multilateral agreement in the Doha Round.
W ramach rundy dauhańskiej chcemy ponadto zawrzeć umowę wielostronną.
EnglishIt places education alongside trade as key to the development of the continent.
Umieszcza ona edukację obok handlu jako klucz do rozwoju kontynentu.
EnglishThis is important as we currently have too many initiatives running alongside one another.
Jest ono ważne, ponieważ obecnie równolegle realizowanych jest zbyt wiele inicjatyw.
EnglishAlongside that though, the issue of what we spend that money on is perhaps even more important.
Obok tego być może nawet większe znaczenie ma cel, na który wydamy te pieniądze.
EnglishI beg you to include social indicators alongside the economic indicators.
Błagam Pana o uwzględnienie wskaźników społecznych na równi z wskaźnikami gospodarczymi.
EnglishEurope must be a partner here, clearly standing alongside these countries.
Europa musi występować tu w roli partnera, wyraźnie opowiadając się po stronie tych państw.
EnglishI reiterated our solidarity and told him that we would continue to stand alongside Japan.
Dałem ponownie wyraz naszej solidarności i podkreśliłem, że wciąż stoimy u boku Japonii.
EnglishAlongside the question of adequate funding, that is another key issue.
Oprócz odpowiedniego finansowania jest to kolejne podstawowe zagadnienie.
EnglishSo, if these principles guide your presidency, we shall be alongside you all the way.
Jeśli więc zasady te znajdą się u podstaw pana prezydencji, przez cały czas będziemy z panem.
EnglishAs Europeans we must fight alongside them for their right to a better life.
Jako Europejczycy musimy stanąć u ich boku w walce o lepsze życie.
EnglishIranian jihadis are fighting alongside terrorists in Iraq, killing British soldiers.
Irańscy dżihadyści walczą w Iraku ramię w ramię z terrorystami, zabijając brytyjskich żołnierzy.
EnglishWe must also work alongside local non-governmental organisations.
Musimy też pracować ręka w rękę z miejscowymi organizacjami pozarządowymi.
EnglishWhatever the candidates say has to be laid alongside what the people say.
Cokolwiek mówią kandydaci musi być w parze z tym, co mówią ludzie.
EnglishThe big problem, however, alongside this human catastrophe, is, of course, Taiwan's isolation.
Dużym problemem jest jednak obok kataklizmu oczywiście izolacja Tajwanu.
EnglishAlongside state assistance, civil society organisations play a very important role.
Oprócz pomocy państwowej, niezwykle ważną rolę odgrywają też organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Synonimy (angielski) dla "alongside":

alongside
English