EN

along with {przysłówek}

volume_up
1. "somebody"
along with
volume_up
wraz z {przysł.} (kimś)
Along with the Presidency of the Commission, we will report on this in October.
Wraz z prezydencją Komisji, przedstawimy sprawozdanie w tym zakresie w październiku.
Commissioner, I along with my colleagues am going to make a proposal to you along these lines.
Chcę, wraz z moimi kolegami, złożyć panu pewną propozycję.
Along with guideline 10, it constitutes the social pillar of the strategy.
Wraz z wytyczną 10 stanowi socjalny filar strategii.
along with
volume_up
razem z {przysł.} (kimś)
We have to play a role along with all the partners that are there.
Musimy działać razem z tamtejszymi partnerami.
I tagged along with my neighbors. ~~~ I read Sartre and Socrates.
Poszłam na nią razem z moimi sąsiadami.
This enters surface and groundwater along with the rain, and ultimately ends up in our bodies.
Dostają się one do ziemi i razem z deszczem w końcu docierają do naszych ciał.

Przykłady użycia - "along with" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishNevertheless, the Member States must be encouraged to continue along these lines.
Niemniej należy zachęcać państwa członkowskie, by nadal podążały w tym kierunku.
EnglishTherefore, my electorate awaits self-determination, along with the Kashmiris.
Dlatego też mój elektorat oczekuje na samookreślenie, wspólnie z Kaszmirczykami.
EnglishThe directive currently in force certainly represented a first step along the way.
Niewątpliwie pierwszym krokiem w tym kierunku była obowiązująca obecnie dyrektywa.
EnglishRunning along this entire 42,000 miles are tens of thousands of active volcanoes.
Na tych 67 tys. kilometrów znajdują się dziesiątki tysięcy czynnych wulkanów.
EnglishAll along, all fantasy books have always had maps, but these maps have been static.
Wszystkie książki fantasy mają i zawsze miały mapy, ale były to mapy statyczne.
EnglishThe rule of law must be upheld, along with respect for the privacy of citizens.
Musimy stać na straży praworządności oraz poszanowania prywatności obywateli.
EnglishWe need savings banks and cooperatives along with public limited companies.
Potrzebujemy kas oszczędnościowych, banków spółdzielczych oraz spółek akcyjnych.
EnglishIt will take time for Belarus and there will be many obstacles along the way.
Zajmie on Białorusi niemało czasu, i na tej drodze pojawi się wiele przeszkód.
EnglishAlong with the Presidency of the Commission, we will report on this in October.
Wraz z prezydencją Komisji, przedstawimy sprawozdanie w tym zakresie w październiku.
EnglishAlong the same lines, the French Presidency will propose a European immigration pact.
Prezydencja francuska przedstawi propozycję europejskiego układu imigracyjnego.
EnglishBelarus has taken measures that are unquestionably along the lines of more democracy.
Białoruś przedsięwzięła środki, które są bez wątpienia bardziej demokratyczne.
EnglishIt is therefore almost possible to see the reunification of Europe along the Danube.
Dlatego nieomal można zaobserwować ponowne zjednoczenie Europy wzdłuż Dunaju.
EnglishArchie Bunker was shoved out of his easy chair along with the rest of us 40 years ago.
Archie Bunker dostał kopa w tyłek, tak jak i reszta z nas, czterdzieści lat temu.
EnglishBut if you present it along with another randomly chosen word, bad things can happen.
Ale coś może pójść nie tak, jeśli wyświetlmy go z przypadkowo dobranym słowem.
EnglishI will end by insisting that the social package should be just one step along the way.
Na koniec nalegam, by pakiet socjalny był tylko jednym krokiem na długiej drodze.
EnglishThis pressure is particularly great along the Union's southern and eastern borders.
Te naciski są szczególnie duże wzdłuż południowej i wschodniej granicy Unii.
EnglishWhen a major accident happens, those who live along the coast pay the consequences.
W sytuacji, gdy ma miejsce poważny wypadek, konsekwencje ponoszą mieszkańcy wybrzeża.
EnglishNow, Jane Goodall has here a play face along with one of her favorite chimps.
Jane Goodall ma na twarzy wypisaną zabawę, jeden z jej ulubionych szympansów również.
EnglishAs every year, we, along with other institutions, will be asked to adopt the EU budget.
Jak co roku, będziemy wraz z innymi instytucjami proszeni o przyjęcie budżetu UE.
EnglishIt is also important for the European Union to make a commitment along these lines.
Ważne jest również, by Unia Europejska podjęła zobowiązania w tym kierunku.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "along with"

along przysłówek
with przyimek
with
to come up with czasownik
to do away with czasownik
to interfere with czasownik