"alone" po polsku

EN

"alone" - polskie tłumaczenie

volume_up
alone {przym.}
volume_up
alone {przysł.}

EN alone
volume_up
{przymiotnik}

alone (też: mere, sole, solitary, companionless)
volume_up
sam {przym. m.}
The reconstituted vaccine will appear more turbid than the solvent alone.
Odtworzona szczepionka będzie mieć bardziej mętny wygląd niż sam rozpuszczalnik.
Such cooperation is essential, because the Ombudsman cannot succeed alone.
Taka współpraca jest niezbędna, ponieważ Rzecznik nie osiągnie celu działając sam.
In season three of the Simpsons, 'Homer Alone', the same issue is addressed.
Ten sam problem został poruszony w trzecim sezonie Simpsonów, w odcinku zatytułowanym "Homer jest sam”.
alone (też: lone, lonely, lonesome, solitary)
volume_up
samotny {przym. m.}
crouched, crawling, simplified, savage, alone;
czyhając, pełzając, prosty, dziki, samotny
Samotny, pełen wstydu i bez wsparcia.
This means that Europe is faced with a choice: should we continue to go it alone or not?
Oznacza to, że Europa stoi przed wyborem: Czy mamy dalej działać samotnie?

Przykłady użycia - "alone" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt was also due to the fact that so many countries in Europe are going it alone.
Było to również skutkiem tego, że tak wiele państw w Europie podąża własną ścieżką.
EnglishAt this moment in time, we cannot concentrate on one of these two issues alone.
Obecnie nie możemy koncentrować się tylko i wyłącznie na tych dwóch kwestiach.
EnglishLast year saw 997 billion dollars in corporate fraud alone in the United States.
W zeszłym roku straciliśmy 997 miliardów dolarów z powodu oszustw finansowych w USA.
EnglishReliance on the report of Justice Goldstone alone will not contribute to this.
Opieranie się wyłącznie na raporcie sędziego Goldstone'a nie przyczyni się do tego.
EnglishYou can leave my motor alone, get your golf clubs, and fuck off back to Dixie.
Zostaw moje auto w spokoju, weź swoje kije golfowe, i wypierdalaj do Stanów.
EnglishIn the last year alone, 10 European citizens were kidnapped and four were killed.
Tylko w ubiegłym roku porwano 10 obywateli europejskich, a czterech zabito.
EnglishDoes the Commission think that there are good reasons for carrying on alone?
Czy Komisja uważa, że istnieją dobre powody dalszego działania na własną rękę?
EnglishHowever, no dose adjustment is considered to be necessary based on obesity alone.
Nie ma jednak konieczności dostosowywania dawki tylko ze względu na stopień otyłości.
EnglishInnovation, creativity, development comes not from the ideas in our mind alone.
Innowacja, kreatywność i rozwój nie są li tylko dziełem naszego intelektu.
EnglishHowever, we do not hold market liberalisation alone responsible for the difficulties.
Odpowiedzialnością za problemy nie obarczamy jednak wyłącznie liberalizacji rynku.
EnglishMr Schulz should not try and tell us that he alone advocates social Europe.
Pan Schulz nie powinien wmawiać nam, że jako jedyny przemawia za społeczną Europą.
EnglishFatality attributed to overdose of fluoxetine alone has been extremely rare.
Zgon związany z przedawkowaniem wyłącznie fluoksetyny występuje niezmiernie rzadko.
EnglishSo they let his bones alone, with the bones of the prophet that came out of Samaria.
I wybawili kości jego, i kości proroka onego, który był przyszedł z Samaryi.
EnglishThis is already the third such catastrophe in Europe alone in the last 12 years.
To już trzecia taka katastrofa w Europie tylko w ciągu ostatnich 12 lat.
EnglishHowever, it cannot face the fury of the market alone at this difficult stage.
W tym trudnym czasie nie może ona jednak stawiać czoła rynkowi w pojedynkę.
EnglishUNHCR estimates there was a need for resettlement, last year alone, for 747 000 people.
UNHCR szacuje, że tylko w ubiegłym roku należało przesiedlić 747 tysięcy ludzi.
EnglishEurope's own catches have diminished at an alarming rate - by 26% since 1997 alone.
Połowy w Europie alarmująco się zmniejszyły - o 26 % zaledwie od 1997 roku.
EnglishThis alone makes it paramount that we let this part of the EU budget through today.
Choćby z tego powodu najważniejsze dzisiaj jest udrożnienie tego działu budżetu Unii.
EnglishIt is estimated that in Poland alone around ten factories will be closed.
Tylko w Polsce szacuje się, że zamkniętych zostanie około dziesięciu zakładów.
EnglishNo individual EU country is strong enough to go it alone in world trade.
Żaden kraj UE nie jest w stanie poradzić sobie samodzielnie w handlu światowym.