"ally" po polsku

EN

"ally" - polskie tłumaczenie

volume_up
ally {rzecz.}

EN ally
volume_up
{rzeczownik}

ally (też: supporter)
No European ally was willing to offer them.
Żaden europejski sprzymierzeniec nie był skłonny ich dostarczyć.
At the same time, however, the country is the West's main ally against terrorism.
Jednocześnie jednak kraj ten jest głównym sprzymierzeńcem Zachodu w walce z terroryzmem.
The closest ally of sin is indifference and forgetfulness.
Największym sprzymierzeńcem grzechu jest obojętność i niepamięć.
ally
It looks like times have changed: ally has become enemy and Iran's image is full of contradictions.
Wygląda na to, że czasy się zmieniły: sojusznik stał się wrogiem, a wizerunek Iranu jest pełen sprzeczności.
Mr President, Canada is a close ally, but the EU must be a critical friend where necessary.
Kanada to nasz bliski sojusznik, ale UE musi być przyjacielem, który nie boi się wyrażać krytyki.
As a European, but particularly as an Austrian, a friend, a neighbour and an ally, I am very pleased about this.
Jako Europejczyk, ale szczególnie jako Austriak, przyjaciel, sąsiad i sojusznik, jestem z tego powodu bardzo zadowolony.
ally

Synonimy (angielski) dla "ally":

ally
English

Przykłady użycia - "ally" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI am sure the European Parliament will be a strong ally in support of these efforts.
Jestem pewna, że Parlament Europejski będzie nas silnie wspierał w tych wysiłkach.
EnglishAt the same time, however, the country is the West's main ally against terrorism.
Jednocześnie jednak kraj ten jest głównym sprzymierzeńcem Zachodu w walce z terroryzmem.
EnglishTherefore, we signal our concern to a partner, an ally, and a friend.
Dlatego sygnalizujemy nasz niepokój partnerowi, sprzymierzeńcowi i przyjacielowi.
EnglishI am glad that we have such a dedicated ally in keeping the Barcelona objectives.
Cieszę się, że mamy takiego oddanego sojusznika w dążeniu do realizacji celów barcelońskich.
EnglishPrevention Usu ally, your doctor will prescribe a 75 mg dose of Tamiflu once daily for 10 days.
Zapobieganie Zwykle lekarz zaleci 75 mg Tamiflu jeden raz na dobę przez 10 dni.
EnglishThe European Commission has been the European Parliament's main ally and collaborator.
Komisja Europejska była głównym sojusznikiem i współpracownikiem Parlamentu Europejskiego.
EnglishThis results in Ally McBeal as a left-wing bookstore on speed.
Efektem jest połączenie serialu „Ally McBeal” z lewicową księgarnią na amfie.
EnglishCanada has not obliged either: does that make it a bad US ally?
Kanada również nie wyświadczyła Stanom przysługi - czy to czyni z niej złego sojusznika?
EnglishIn such difficult times, we should have no doubt as to who is our ally and who is our enemy.
W takich czasach nie powinniśmy mieć wątpliwości, kto jest naszym sojusznikiem, a kto wrogiem.
EnglishAfter all, the United States has been our closest ally for years.
Stany Zjednoczone bowiem od lat są naszym najbliższym sojusznikiem.
English. - Pakistan is a vital ally in the war on terror.
na piśmie. - Pakistan jest poważnym sojusznikiem w walce z terroryzmem.
EnglishIn the fight against undeclared work, we must enlist the business community as an ally.
W walce ze zjawiskiem pracy nierejestrowanej społeczność biznesową musimy zaliczać do sprzymierzeńców.
EnglishThe vast majority of the European Parliament is an ally.
Ogromna większość w Parlamencie Europejskim to jednak nasi sprzymierzeńcy.
EnglishWe recognise that Pakistan is a key ally of the West, as Mr Salafranca Sánchez-Neyra said.
Uważamy, że Pakistan jest głównym sojusznikiem Zachodu, jak powiedział pan Salafranca Sánchez-Neyra.
EnglishMore than ever, the EU must also remain alert in support of its neighbour and ally.
Bardziej niż kiedykolwiek UE musi także pozostawać czujna w kwestii wspierania naszego sąsiada i sojusznika.
EnglishThe current situation is therefore our most powerful ally, but it could also be our most fearsome adversary.
Obecna sytuacja bardzo nam sprzyja, ale równie dobrze mogłoby być na odwrót.
EnglishThe closest ally of sin is indifference and forgetfulness.
Największym sprzymierzeńcem grzechu jest obojętność i niepamięć.
EnglishThe key to a successful revolution in Belarus is Russia, which has always been an ally of the regime.
Kluczem do pozytywnej rewolucji na Białorusi jest Rosja, która od zawsze była sojusznikiem reżimu.
English. - Mr President, Pakistan is a vital ally for the European Union.
w imieniu grupy ALDE. - Panie przewodniczący! Pakistan jest bardzo cennym sojusznikiem dla Unii Europejskiej.
EnglishOnly the time that passed against my will, during most of my life will be my ally from now on
Cały ten czas, który upłynął wbrew mojej woli, podczas większość mojego życia od teraz będzie moim sojusznikiem.