EN allowance
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

allowance (też: handout)
What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby dostać zasiłek dla opiekunów?
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Czy mój zasiłek wpłynie na inne świadczenia osoby, którą się opiekuję?
The reference framework for German parental allowance was incorrect.
Podano także nieprawidłowe ramy odniesienia dla niemieckiego zasiłku rodzicielskiego.
For the second trading period we consider that the allowances given to Poland are again quite enough to cover the needs of Polish industry.
W drugim okresie handlowym przydział dla Polski jest naszym zdaniem wystarczający dla potrzeb przemysłu tego kraju.
allowance (też: abidance)
allowance (też: allotment)
Only those who work particularly hard could use up the entire allowance.
Tylko ci, którzy pracują szczególnie ciężko, mogą wykorzystać cały dodatek.
Members' assistance allowance was increased once again by EUR 1 500 per month only last week.
Dopiero w ubiegłym tygodniu zwiększono dodatek dla asystentów posłów o 1500 euro miesięcznie.
We also need sound accountability when it comes to our own general expenditure allowance.
Potrzebujemy też rozliczalności, jeżeli chodzi o nasz własny dodatek na pokrycie kosztów ogólnych.
allowance (też: point, rationale, reason, right)
allowance (też: relief, welfare)
allowance
volume_up
limit {m.} (bagażu)
It is probably no accident that some countries, such as for instance France, will sell their CO2 emission allowances to others.
Prawdopodobnie nieprzypadkowo pewne kraje, np. Francja, będą odsprzedawały limity emisji CO2 innym.
allowance

2. Biznes

allowance (też: daily allowance, stipend)
volume_up
dieta {f.} (wynagrodzenie dzienne)
I will give my attendance allowance for today if every British MEP will do the same.
Oddam moją dzisiejszą dietę, jeżeli uczynią tak wszyscy brytyjscy posłowie.
Or will I be punished through the withdrawal of my daily subsistence allowance if I dare to call out 'referendum'?
Czy ewentualnie zostanę ukarany pozbawieniem dziennej diety, jeżeli ośmielę się wezwać do "referendum”?
Also with regard to the Parliamentary assistants' allowance, which we agreed on together, we want to keep to the view that it is no cure-all.
Podobnie w odniesieniu do diet asystentów poselskich, które uzgodniliśmy wspólnie, wolimy być zdania, że nie jest to panaceum.

3. Amerykański angielski

Synonimy (angielski) dla "allowance":

allowance

Przykłady użycia - "allowance" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI will give my attendance allowance for today if every British MEP will do the same.
Oddam moją dzisiejszą dietę, jeżeli uczynią tak wszyscy brytyjscy posłowie.
English• funding exclusively in the form of non-repayable grants (cash allowance)
Finansowanie wyłącznie w formie dotacji bezzwrotnych (dodatku pieniężnego)
EnglishIt is out of the secretarial allowance that MEPs' assistants are paid.
To właśnie z tego dodatku na sekretariat opłacani są asystenci posłów do PE.
EnglishSecondly, I have a comment to make on the EUR 1 500 increase in the secretarial allowance.
Po drugie, chciałbym się odnieść do zwiększenia dodatku dla asystentów o 1 500 euro.
EnglishThe reference framework for German parental allowance was incorrect.
Podano także nieprawidłowe ramy odniesienia dla niemieckiego zasiłku rodzicielskiego.
EnglishPayments such as Germany's maternity allowance were not included.
Nie uwzględniono w nim płatności w rodzaju zasiłku macierzyńskiego stosowanego w Niemczech.
EnglishOur final position on the increased allowance will be contingent on the outcome of this evaluation.
Nasze ostateczne stanowisko w sprawie zwiększonych dodatków będzie uzależnione od wyników tej oceny.
EnglishWe want the leverage effects to be limited and reasonable allowance to be made for the different risk profiles.
Chcemy ograniczenia skutków dźwigni oraz wzięcia odpowiedniej poprawki dla różnych profili ryzyka.
EnglishTo stay within your daily allowance for fat, snacks should contain no more than 3 g of fat.
Aby przestrzegać wyznaczonej dobowej ilości spożywanego tłuszczu, przekąski nie powinny zawierać więcej niż 3 g tłuszczu.
EnglishIt would be important, therefore, for the old Member States to take part in the allowance trading scheme.
Byłoby zatem istotne, aby stare państwa członkowskie wzięły udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji.
EnglishIf MEPs do not use the allowance, then all the better for the taxpayers, who will then get the money back.
Jeżeli posłowie do PE nie skorzystają z dodatku, tym lepiej dla podatników, którym zostaną zwrócone pieniądze.
EnglishOr will I be punished through the withdrawal of my daily subsistence allowance if I dare to call out 'referendum'?
Czy ewentualnie zostanę ukarany pozbawieniem dziennej diety, jeżeli ośmielę się wezwać do "referendum”?
EnglishNo one will be forced to use the increase in the secretarial allowance - you can use it, you do not have to do so.
Nikt nie zmusi nas do skorzystania z podwyżki dodatku dla asystentów - możemy to zrobić, ale nie musimy.
EnglishOr, for example, if someone does not use every last penny of their secretarial allowance, that is all right too.
Czy też, na przykład, jeśli ktoś nie wykorzystuje do końca dodatku dla asystentów, to też jest w porządku.
EnglishA further allowance is given to direct-injection diesel engines, off-road vehicles and sports cars.
Dalsze ulgi czynione są na rzecz silników Diesla z bezpośrednim wtryskiem, samochodów terenowych i samochodów sportowych.
EnglishI think the other controversial issue for us which is outstanding is the office-holders allowance.
Uważam, że kolejna nierozstrzygnięta kwestia, która jest dla nas kontrowersyjna, to dodatki dla osób piastujących stanowiska.
EnglishThis support is conditional on the evaluation of the use of this allowance, as called for in the Maňka report.
To poparcie jest uzależnione od oceny wykorzystania tych dodatków, o co wzywa się w sprawozdaniu pana posła Maňki.
English(NL) I should like to come back to the idea of twice adding EUR 1 500 per month to the secretarial assistance allowance.
(NL) Chciałbym powrócić do pomysłu dwukrotnego dodania kwoty 1500 euro miesięcznie do dodatków asystentów.
Englishand for his allowance, there was a continual allowance given him of the king, every day a portion, all the days of his life.
Obrok też jemu naznaczony ustawicznie mu dawano od króla, na każdy dzień po wszystkie dni żywota jego.
EnglishI support the increase in the secretarial allowance - indeed for both levels - and I believe that this is highly justifiable.
Popieram podwyżkę dodatków dla asystentów - na obu poziomach - i uważam, że jest ona bardzo uzasadniona.