EN allowable
volume_up
{przymiotnik}

allowable (też: allowed, permitted)
volume_up
dozwolony {przym. m.}
volume_up
dopuszczalny {przym. m.}
Further reductions in the total allowable catches will occur in 2012 and 2013.
Dalsze zmniejszenie całkowitych dopuszczalnych połowów nastąpi w roku 2012 i 2013.
Safeguard mechanisms allowable under the WTO will be crucial for stability.
Mechanizmy ochronne dopuszczalne przez Światową Organizację Handlu będą dla stabilności kluczowe.
The total allowable catch for this year has been reduced to 13 500 tonnes.
Wielkość całkowitych dopuszczalnych połowów na bieżący rok została zmniejszona do 13 500 ton.

Synonimy (angielski) dla "allowable":

allowable

Przykłady użycia - "allowable" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFurther reductions in the total allowable catches will occur in 2012 and 2013.
Dalsze zmniejszenie całkowitych dopuszczalnych połowów nastąpi w roku 2012 i 2013.
EnglishBree... well, you're not my sponsor anymore, so I assume this is allowable.
Cóż, nie jesteś już moim patronem, więc przypuszczam, że to jest dozwolone.
EnglishThe total allowable catch for this year has been reduced to 13 500 tonnes.
Wielkość całkowitych dopuszczalnych połowów na bieżący rok została zmniejszona do 13 500 ton.
EnglishNevertheless, these estimates must be used to establish the total allowable catches.
Mimo to trzeba z takich danych korzystać, by ustalić wysokość całkowitych dopuszczalnych połowów.
EnglishSafeguard mechanisms allowable under the WTO will be crucial for stability.
Mechanizmy ochronne dopuszczalne przez Światową Organizację Handlu będą dla stabilności kluczowe.
EnglishOf course, if we are serious about conservation, we need total allowable catches.
Oczywiście, jeśli traktujemy poważnie problem zachowania gatunków, potrzebujemy wyznaczenia całkowitych dopuszczalnych połowów.
EnglishThis rule provides for a mechanism for calculating an annual ceiling of maximum allowable landings of horse mackerel harvested from the defined area.
Zasada ta przewiduje mechanizm obliczania rocznego pułapu maksymalnych dopuszczalnych wyładunków ostroboka pospolitego odłowionego w określonym obszarze.
EnglishAdopting this plan means moving away from obscure political decisions on quotas and total allowable catches, the basis for which is sometimes unknown.
Przyjęcie tego planu oznacza odejście od niejasnych decyzji politycznych w sprawie kwot i całkowitych dopuszczalnych połowów, których podstawa bywa niekiedy nieznana.
EnglishThis obligation was met for 2007 through the adoption of Council Regulation (EC) No 643/2007 amending the Regulation on TACs (total allowable catches) and quotas.
Zobowiązanie to zostało zrealizowane poprzez przyjęcie Regulacji Rady (EC) No 643/2007 wprowadzającej poprawki do Regulacji dotyczącej całkowitego dozwolonego odłowu oraz kwot.
EnglishAs a result, the scheme needs to be set up in such a way that schools are provided only with healthy fruit containing pesticide levels well below the maximum allowable limits.
W konsekwencji program musi być pomyślany w taki sposób, aby do szkół dostarczano wyłącznie zdrowe owoce o zawartości pestycydów dużo poniżej dopuszczalnego poziomu.
EnglishWhen the delegation met with the Icelandic Minister for Fisheries, I took the opportunity to raise the issue of the substantial increase in the total allowable catch of mackerel.
Podczas spotkania delegacji z Ministrem Rybołówstwa Islandii skorzystałem z okazji, by podnieść sprawę znacznego wzrostu całkowitego dopuszczalnego połowu makreli.
EnglishTotal allowable catches (TACs) and quotas as the key instrument of control have been a disaster, generating the scandal of discards and, for many fishermen, nothing short of poverty.
Całkowite dopuszczalne połowy (TAC) i kwoty, jako główny instrument kontroli okazały się katastrofą, powodując skandal związany z odrzutami i biedę wielu rybaków.
EnglishThis plan comes up with a new decision-making method concerning the total allowable catch that will make it possible to ensure the sustainability of the stock in the long term.
Plan ten przedstawia nową metodę podejmowania decyzji dotyczących całkowitego dopuszczalnego połowu, co pozwoli zagwarantować zrównoważenie stada w perspektywie długoterminowej.
EnglishMembers from Spain and Portugal wanted to create two areas for the total allowable catch; that recommendation does not make sense and would be to the detriment of the Irish pelagic fleet.
Posłowie z Hiszpanii i Portugalii chcieli stworzyć dwa obszary całkowitych dopuszczalnych połowów. Zalecenie to nie ma jednak sensu i byłoby szkodliwe dla irlandzkiej floty pelagicznej.