EN

to allow for {czasownik}

volume_up
to allow for
volume_up
brać poprawkę {czas. ndk} (na coś)
to allow for
volume_up
wziąć poprawkę {czas. dk} (na coś)

Przykłady użycia - "to allow for" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishOnly this will allow us to retain territorial and social cohesion within the EU.
Tylko ona pozwoli na zachowanie spójności terytorialnej i społecznej wewnątrz Unii.
EnglishWe cannot allow that to go on, because Solvit provides us with an excellent service.
Nie możemy dopuścić, aby tak było nadal, bo SOLVIT zapewnia nam znakomitą pomoc.
EnglishWe need to make them proud of being a farmer because they allow us to survive.
Sprawić, by poczuli się dumni z bycia rolnikami, ponieważ to dzięki nim my żyjemy.
EnglishWe have to implement measures that allow Belarus to find a path to democracy.
Musimy wdrożyć środki, które umożliwią Białorusi znalezienie drogi do demokracji.
EnglishThe important thing is that we allow them to join the euro area as soon as possible.
Bardzo ważne jest pozwolenie im na jak najszybsze przystąpienie do strefy euro.
EnglishThe best way to increase competitiveness is to allow fish stocks to recover.
Najlepszym sposobem na zwiększenie konkurencji jest odnowienie zasobów rybnych.
EnglishThis agreement, however, continues to allow the mass transfer of data (bulk data).
Umowa nadal umożliwia jednak masowy transfer danych (hurtowe przekazywanie danych).
EnglishThe recent accidents in Chile and New Zealand will not allow us to forget this.
Ostatnie wypadki w Chile i Nowej Zelandii nie pozwalają nam o tym zapomnieć.
EnglishBut allow me to continue now in my current role as President of my country.
Ale pozwólcie, że przejdę teraz do mojej obecnej roli - prezydenta mojego kraju.
EnglishThis being the case, you will allow me to be less reserved than usual, Commissioner.
Pozwoli pan, panie komisarzu, że tym razem będę mniej powściągliwy niż zwykle.
EnglishWe cannot allow competition to undermine the protection of workers' rights.
Nie wolno nam dopuścić, aby konkurencyjność osłabiała ochronę praw pracowników.
EnglishAllow me, then, to use this particular context and to ask about the legal basis.
Proszę mi pozwolić skorzystać z tej szczególnej okazji, aby zapytać o podstawy prawne.
EnglishThis would allow for a reasonable and modern approach to the concept of hospital care.
Umożliwiłoby to racjonalne i nowoczesne podejście do koncepcji opieki szpitalnej.
English. - Mr President, allow me to present the Chamber with a few facts.
autorka. - Panie przewodniczący, pozwoli pan, że przedstawię izbie kilka faktów.
EnglishDo not allow the Balkan mafia to wreck the European Union's noble project.
Nie pozwólcie bałkańskiej mafii zniszczyć wspaniałego projektu Unii Europejskiej.
EnglishBut first allow me a quick word on the implementation of the 2007 programme.
Ale najpierw chciałbym powiedzieć parę słów o wdrożeniu programu w roku 2007.
EnglishThis would also allow imports of high-protein feed from America to be reduced.
Taka możliwość pozwoliłaby również zmniejszyć import pasz wysokobiałkowych z Ameryki.
EnglishWe must facilitate access to European markets and allow greater mobility.
Musimy ułatwić dostęp do europejskich rynków i umożliwić zwiększenie mobilności.
EnglishSeveral countries allow you to work an unlimited number of hours per week.
Niektóre kraje pozwalają na pracę w nieograniczonej tygodniowo liczbie godzin.
EnglishThis flexible structure will allow us to rise to the challenges at EU level.
Dzięki takiej elastycznej strukturze zdołamy podjąć wyzwania na szczeblu UE.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to allow for"

for spójnik
for przyimek
for
to provide for czasownik
to make for czasownik
to care for czasownik