EN

to allocate [allocated|allocated] {czasownik}

volume_up
1. ogólne
to allocate
As long as we do not set priorities, we shall never allocate money wisely.
Dopóki nie określimy priorytetów, nie będziemy w stanie mądrze alokować środków finansowych.
allocating money for research and legislating on product labelling.
alokowanie pieniędzy na badania naukowe i stworzenie przepisów dotyczących oznaczenia towarów.
The Earth invented the computer Internet for its own benefit, and we now, being the top organism on this planet, are trying to allocate resources in order to protect the biosphere.
Ziemia wynalazła Internet dla swoich korzyści a my - organizmy królujące na tej planecie próbujemy alokować zasoby by chronić biosferę.
to allocate (też: to allot, to channel)
We also have to allocate more funds to the European participants in the programme.
Należy także przeznaczyć więcej środków na europejskich uczestników programu.
The European Commission must allocate funds for research in this area.
Komisja Europejska musi przeznaczyć fundusze na badania w tym obszarze.
Thus, we will be able to allocate EUR 14 billion to environmental uses.
Tym samym na cele związane z ochroną środowiska będziemy mogli przeznaczyć 14 miliardów.
to allocate (też: to apportion, to assign)
Does the Commission intend to allocate, let us say, about 30% of EU research funds just for SMEs?
Czy Komisja zamierza przydzielić, powiedzmy, około 30 % unijnych środków na badania tylko MŚP?
Similarly, we would allocate 10% to those who have reduced their emissions in the past 15 years.
Podobnie chcielibyśmy przydzielić 10% tym państwom, które ograniczyły emisje przez ostatnie 15 lat.
We need more resources to be allocated to research and development.
Należy przydzielić większe zasoby na badania i rozwój.
to allocate (też: to assign)
We must ensure that we allocate funds to the SET plan for renewable energy.
Musimy wyasygnować fundusze na plan EPSTE na rzecz odnawialnej energii.
An adequate share of the budget has to be allocated to adult learning.
Na kształcenie dorosłych należy wyasygnować środki w budżecie.
We have also made an amendment to the budget so that we can allocate money for the construction of safe parking areas.
Wprowadziliśmy także poprawkę do budżetu, żeby można było wyasygnować fundusze na budowę bezpiecznych terenów parkingowych.
2. IT
to allocate
As long as we do not set priorities, we shall never allocate money wisely.
Dopóki nie określimy priorytetów, nie będziemy w stanie mądrze alokować środków finansowych.
allocating money for research and legislating on product labelling.
alokowanie pieniędzy na badania naukowe i stworzenie przepisów dotyczących oznaczenia towarów.
The Earth invented the computer Internet for its own benefit, and we now, being the top organism on this planet, are trying to allocate resources in order to protect the biosphere.
Ziemia wynalazła Internet dla swoich korzyści a my - organizmy królujące na tej planecie próbujemy alokować zasoby by chronić biosferę.

Przykłady użycia - "to allocate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe also have to allocate more funds to the European participants in the programme.
Należy także przeznaczyć więcej środków na europejskich uczestników programu.
EnglishThe Commission has to bear in mind and to allocate more funds as of 2008.
Komisja musi to uwzględnić i przeznaczyć więcej pieniędzy na ten cel od 2008 r.
EnglishDoes the Commission plan to allocate a European funding quota solely for SMEs?
Czy Komisja przewiduje przyznanie części funduszy europejskich wyłącznie na rzecz MŚP?
EnglishWell you have to allocate dollars for that system and for that incentive pay.
Trzeba ulokować pieniądze w takim systemie i w stymulujących wypłatach.
EnglishWe must ensure that we allocate funds to the SET plan for renewable energy.
Musimy wyasygnować fundusze na plan EPSTE na rzecz odnawialnej energii.
EnglishThis is why it is so important to allocate appropriate funding for this aim.
Dlatego tak ważne jest, aby przeznaczyć odpowiednie środki na ten cel.
EnglishThus, we will be able to allocate EUR 14 billion to environmental uses.
Tym samym na cele związane z ochroną środowiska będziemy mogli przeznaczyć 14 miliardów.
EnglishAs long as we do not set priorities, we shall never allocate money wisely.
Dopóki nie określimy priorytetów, nie będziemy w stanie mądrze alokować środków finansowych.
EnglishThe European Commission must allocate funds for research in this area.
Komisja Europejska musi przeznaczyć fundusze na badania w tym obszarze.
EnglishEach country would like to allocate as much outlay as possible to the category of development aid.
Każdy kraj chciałby zaliczyć do kategorii pomocy rozwojowej jak najwięcej wydatków.
EnglishSolve can help you, for example, to figure out how to allocate resources to various groups.
Funkcja Rozwiąż ułatwia na przykład opracowanie sposobu przydzielenia zasobów różnym grupom.
EnglishIt also lacks a bold policy to allocate carbon rights to forests and the wood industry.
Brakuje również odważnej polityki przyznawania przydziałów emisji lasom i przemysłowi drzewnemu.
EnglishThe Iraqi Government has repeatedly declared it will allocate USD 25 million to assist Iraqi refugees.
Już wielokrotnie mówiły o przyznaniu 25 mln dolarów na pomoc dla uchodźców.
EnglishOf course, I fully respect the rights of the Council to set and to allocate fishing opportunities.
Oczywiście w pełni szanuję prawo Rady do ustanawiania i rozdzielania uprawnień do połowów.
EnglishDoes the Commission intend to allocate, let us say, about 30% of EU research funds just for SMEs?
Czy Komisja zamierza przydzielić, powiedzmy, około 30 % unijnych środków na badania tylko MŚP?
EnglishSimilarly, we would allocate 10% to those who have reduced their emissions in the past 15 years.
Podobnie chcielibyśmy przydzielić 10% tym państwom, które ograniczyły emisje przez ostatnie 15 lat.
EnglishI therefore supported the European Commission's proposal to allocate such assistance until 2026.
Dlatego poparłem propozycję Komisji Europejskiej polegającą na przyznaniu takiej pomocy do 2026 roku.
EnglishSo, even in Europe, in terms of how we allocate money we are behind what the IEA is telling governments.
Tak więc nawet w Europie, w aspekcie alokacji środków, nie nadążamy za tym, co IEA mówi rządom.
EnglishWe could change the way people allocate their resources, the way this planet uses its energy, make it more fun.
Zmienilibyśmy sposób alokacji zasobów i wykorzystania źródeł energii, dodalibyśmy frajdy.
EnglishThe proposed adjustments, which allocate higher sums from the restructuring fund to growers, are good.
Proponowane poprawki, które przyznają plantatorom wyższe kwoty z funduszu restrukturyzacyjnego, są dobre.

Synonimy (angielski) dla "allocation":

allocation