EN

allied {przymiotnik}

volume_up

Przykłady użycia - "allied" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn the case of the Allied Irish Bank, we are also negotiating the conditions of the restructuring plan.
Jeżeli chodzi o Allied Irish Bank, to również negocjujemy warunki planu restrukturyzacji.
EnglishGerman pocket battleships, Scharnhorst and Gneisenau are still dodging the Allied bombing raids.
Niemieckie pancerniki kieszonkowe, Scharnhorst i Gneisenau nadal unikają alianckich nalotów bombowych.
EnglishI treated German, British, Polish, Italian, French, Allied Afghan soldiers.
Opatrywałem żołnierzy niemieckich, brytyjskich, polskich, włoskich, francuskich, a także zjednoczonych sił afgańskich.
EnglishThen the Allied forces went through his collections and found the paintings and went after the people who sold it to him.
Potem alianci przejrzeli jego zbiory, znaleźli obrazy i szukali ludzi, którzy je sprzedali.
EnglishFreedom of choice for women, allied with antenatal diagnostics, has become a tool for eliminating womankind.
Wolność wyboru dla kobiet w połączeniu z diagnostyką prenatalną, stały się narzędziem eliminacji rodzaju żeńskiego.
EnglishBut idealism allied with pragmatism, with rolling up your sleeves and making the world bend a bit, is very exciting.
Ale idealizm połączony z pragmatyzmem, z zakasaniem rękawów i lekkim naginaniem świata jest bardzo ekscytujący.
EnglishNow before this, Eliashib the priest, who was appointed over the chambers of the house of our God, being allied unto Tobiah,
Ale się przedtem Elijasyb kapłan, przełożony nad skarbnicą domu Boga naszego, spowinowacił z Tobijaszem;
EnglishThe production of illicit opium in Afghanistan has flourished since US and allied forces have been in that country.
Produkcja nielegalnego opium w Afganistanie rozkwitła w chwili pojawienia się w tym kraju sił amerykańskich i sprzymierzonych.
EnglishThey should also write about the culpability of the Western allied forces which returned or extradited exiles into the hands of the Communists.
Powinno się także pisać o winie aliantów na Zachodzie, którzy wydalali uchodźców lub wydawali ich w ręce komunistów.
EnglishThe horror story of Afghanistan has involved the deaths of 346 British soldiers, many more allied soldiers and thousands of innocent Afghans.
Horror w Afganistanie kosztował życie 346 brytyjskich żołnierzy, wielu więcej żołnierzy koalicji i tysięcy niewinnych Afgańczyków.
EnglishTake, therefore, what modern technology is capable of: the power of our moral sense allied to the power of communications and our ability to organize internationally.
Technologia to wszystko umożliwia: połączenie moralności z przepływem informacji i możliwością globalnej organizacji.
EnglishThe actual problem is that with Greece we have an allied country that refuses point blank to recognise any kind of minority in its own country.
Faktycznym problemem jest to, że w osobie Grecji mamy kraj sojuszniczy kategorycznie odmawiający uznania jakiejkolwiek mniejszości w swoim własnym kraju.
EnglishThis is a fundamental issue and would help us find a positive solution to the allied problems of interoperability and safety at European level.
To jest zasadnicza kwestia, która pomogłaby nam znaleźć pozytywne rozwiązanie dla wspólnych problemów interoperacyjności i bezpieczeństwa na szczeblu europejskim.
EnglishOn the other side are Iran and Syria and their allied regimes that are playing out their contest for political, military, nuclear and regional supremacy in Lebanon.
Z drugiej strony mamy Iran i Syrię oraz ich sojuszników, którzy w Libanie toczą pojedynek o supremację polityczną, militarną, nuklearną i regionalną.
EnglishWe have also continued to improve cooperation through the productive interaction between the European Defence Agency and the allied command for transformation.
Ciągle także usprawniamy współpracę poprzez produktywną interakcję pomiędzy Europejską Agencją Obrony a Dowództwem Sił Sojuszniczych NATO ds. Transformacji.
EnglishIt has, to everyone's surprise in Ireland, decided that there will be no haircuts for senior bond holders in the Allied Irish Bank and the Bank of Ireland.
Ku zdziwieniu wszystkich w Irlandii postanowił, że nie zostanie obniżona wartość należności posiadaczy obligacji z prawem pierwszeństwa w Allied Irish Bank i Bank of Ireland.
EnglishSince the fight against terrorism is closely connected to activities carried out on the ground, it is clear that the United States, allied countries and NATO cannot withdraw.
Ponieważ walka z terroryzmem jest ściśle powiązana z prowadzeniem działań na miejscu, oczywiste jest, że Stany Zjednoczone, sojusznicy i NATO nie mogą się wycofać.

Synonimy (angielski) dla "allied":

allied
ally
English