EN

alliance {rzeczownik}

volume_up
alliance (też: league)
All of these amendments have been rejected by the socialist-conservative alliance.
Wszystkie przedłożone poprawki zostały odrzucone przez sojusz socjalistyczno-konserwatywny.
I think that the alliance of civilisations is a valid instrument in the fight against terrorism.
Uważam, że sojusz cywilizacji jest ważnym instrumentem walki z terroryzmem.
Firstly, we should safeguard the principles and values that reinforce this transatlantic alliance.
Po pierwsze, powinniśmy chronić zasady i wartości wzmacniające sojusz transatlantycki.
alliance (też: covenant)
From the very beginning, this alliance was more than a community of coal and steel.
Od samego początku to przymierze było czymś więcej niż jedynie wspólnotą węgla i stali.
'The Alliance of Civilisations is one of our main vehicles for this work.
Przymierze Cywilizacji jest jednym z najważniejszych narzędzi, jakie wykorzystujemy w tej pracy.
We in the Group of the Greens/European Free Alliance very much regret that.
Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie wielce nad tym ubolewa.
alliance

Przykłady użycia - "alliance" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

English• it confirms the strategic anti-popular EU-US alliance against 'terrorism'.
• potwierdza strategiczny, niepopularny sojusz UE - USA przeciwko "terroryzmowi”.
EnglishAlso, I would be working with the Alliance of Civilizations at the United Nations.
Będę także pracować z Sojuszem Cywilizacji Organizacji Narodów Zjednoczonych.
EnglishAccording to the Irish Heart Alliance, this voluntary code is not effective.
Zdaniem Irlandzkiego Sojuszu na rzecz Serca ten dobrowolny kod nie jest skuteczny.
EnglishFormal sitting - UN High Representative for the Alliance of Civilisations
Uroczyste posiedzenie - Przedstawicielstwo ONZ na rzecz Przymierza Cywilizacji
EnglishFrom the very beginning, this alliance was more than a community of coal and steel.
Od samego początku to przymierze było czymś więcej niż jedynie wspólnotą węgla i stali.
EnglishThe Group of the Greens/European Free Alliance has therefore abstained.
Dlatego Grupa Zielonych/Wolnego Sojuszu Europejskiego wstrzymała się od głosu.
EnglishThe Group of the Greens/European Free Alliance have long campaigned for this.
Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie od dawna prowadziła kampanię w tej sprawie.
EnglishTherefore, the Group of the Greens/European Free Alliance says: act now.
Dlatego Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie mówi: należy działać już teraz.
EnglishIt has my vote and that of the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe.
Ma mój głos i głos Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy.
English'Well, and now, following the Alliance of Civilisations, we must return to earth'.
"Dobrze, a teraz, po przemówieniu na temat Przymierza Cywilizacji musimy wrócić na ziemię”.
EnglishAll of these amendments have been rejected by the socialist-conservative alliance.
Wszystkie przedłożone poprawki zostały odrzucone przez sojusz socjalistyczno-konserwatywny.
EnglishWe need a stronger Europe, so that we can have a stronger Atlantic alliance.
Potrzebna nam bowiem silniejsza Europa i silniejszy Sojusz Atlantycki.
English(Applause from the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe)
(Oklaski Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy)
EnglishWe in the Group of the Greens/European Free Alliance reject that idea.
Jako Grupa Zielonych/Wolnego Przymierza Europejskiego odrzucamy ten pomysł.
EnglishAnd my country relies on its security through military alliance, that's clear.
Bezpieczeństwo mojego kraju zależy od sojuszu wojskowego, to jasne.
Englishthe Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament
Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
EnglishThe Council has also decided on the establishment of the European Alliance for Families.
Rada podjęła decyzję o utworzeniu Europejskiego sojuszu na rzecz rodzin.
EnglishI have received a motion by the Group of the Greens/European Free Alliance for Wednesday.
W sprawie środy otrzymałem wniosek od Grupy Zielonych /Wolnego Przymierza Europejskiego.
EnglishWe in the Group of the Greens/European Free Alliance very much regret that.
Grupa Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie wielce nad tym ubolewa.
EnglishThe Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe supports this resolution.
Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy popiera przedmiotową rezolucję.

Synonimy (angielski) dla "alliance":

alliance