EN

to alleviate [alleviated|alleviated] {czasownik}

volume_up
to alleviate
We are attempting to alleviate the suffering of people with Alzheimer's disease at an EU level.
Staramy się na szczeblu Unii Europejskiej ulżyć cierpieniom osób cierpiących na chorobę Alzheimera.
To help alleviate the plight of these people, the security situation in the region must be improved so that they can return to their homes.
Aby ulżyć ciężkiej sytuacji tych ludzi, musi poprawić się bezpieczeństwo w regionie, tak aby mogli wrócić do swoich domów.
Rotigotine alleviates signs and symptoms of idiopathic Parkinson's disease.
Rotygotyna łagodzi objawy przedmiotowe i podmiotowe idiopatycznej choroby Parkinsona.
In patients pramipexole alleviates signs and symptoms of idiopathic Parkinson 's disease.
U pacjentów pramipeksol łagodzi objawy przedmiotowe i podmiotowe idiopatycznej choroby Parkinsona.
In patients SIFROL alleviates signs and symptoms of idiopathic Parkinson's disease.
U pacjentów preparat SIFROL łagodzi objawy przedmiotowe i podmiotowe idiopatycznej choroby Parkinsona.
to alleviate (też: to attenuate, to ease, to tone)
Are there any steps that the Commission can take to alleviate that unfairness?
Jakie kroki, może poczynić Komisja, aby złagodzić taką niesprawiedliwość?
At the same time, this may also alleviate the imbalance within the dairy market.
Jednocześnie może to także złagodzić brak równowagi na rynku mleczarskim.
The methadone dose was increased by a mean of 22 % to alleviate withdrawal symptoms.
Aby złagodzić objawy zespołu odstawienia, dawkę metadonu zwiększono średnio o 22 %.

Przykłady użycia - "to alleviate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe methadone dose was increased by a mean of 22 % to alleviate withdrawal symptoms.
Aby złagodzić objawy zespołu odstawienia, dawkę metadonu zwiększono średnio o 22 %.
EnglishAt the same time, this may also alleviate the imbalance within the dairy market.
Jednocześnie może to także złagodzić brak równowagi na rynku mleczarskim.
EnglishAre there any steps that the Commission can take to alleviate that unfairness?
Jakie kroki, może poczynić Komisja, aby złagodzić taką niesprawiedliwość?
EnglishThe EU financial support will alleviate the hardships Lithuanian workers are facing.
Wsparcie finansowe UE złagodzi problemy, w obliczu których stoją litewscy pracownicy.
EnglishHowever, these measures can only alleviate the crisis, but cannot end it altogether.
Środki te mogą jednak tylko złagodzić kryzys, ale nie mogą go całkowicie wyeliminować.
EnglishMany people have pushed the Commission to alleviate the very tight dairy situation.
Wiele osób nakłaniało Komisję do złagodzenia bardzo napiętej sytuacji w sektorze mleka.
EnglishNow we need to steer interest rates downwards to alleviate recession.
Teraz musimy doprowadzić do obniżenia stóp procentowych, żeby złagodzić recesję.
EnglishThe Council has also repeatedly explained that it is necessary to alleviate women's poverty.
Rada wyjaśniała również wielokrotnie, że konieczne jest złagodzenie ubóstwa kobiet.
EnglishWe take medicines to relieve pain, to alleviate the symptoms of diseases or to save our lives.
Zażywamy leki, aby uśmierzyć ból, zniwelować objawy choroby czy ratować życie.
EnglishThere is now a need for a major regeneration to alleviate these terrible situations.
Istnieje obecnie potrzeba gruntownej odnowy w celu złagodzenia skutków tej fatalnej sytuacji.
EnglishAdditional action is required to alleviate this problem in the short term.
Konieczne są dodatkowe działania, aby rozwiązać ten problem szybko.
EnglishSupport to rural development will help to alleviate poverty and to improve infrastructure.
Wsparcie dla rozwoju obszarów wiejskich pomoże ograniczyć ubóstwo i ulepszyć infrastrukturę.
EnglishThe Slovenian Presidency will devote all the necessary attention to alleviate the consequences of it.
Prezydencja słoweńska poświęci konieczną uwagę złagodzeniu konsekwencji tych wydarzeń.
EnglishMr President, if we are to alleviate poverty in the world, we have to increase global trade.
Panie przewodniczący! Jeżeli chcemy ograniczyć ubóstwo na świecie, musimy ożywić światowy handel.
EnglishThe EU Solidarity Fund allows us to act as a community to alleviate misery and suffering.
Fundusz Solidarności UE pozwala nam, jako wspólnocie, działać na rzecz likwidacji ubóstwa i cierpienia.
EnglishI said to the House that handouts will not simply alleviate poverty.
Powiedziałem Parlamentowi, że rozdawnictwo zasiłków nie doprowadzi po prostu do zmniejszenia ubóstwa.
EnglishWe are attempting to alleviate the suffering of people with Alzheimer's disease at an EU level.
Staramy się na szczeblu Unii Europejskiej ulżyć cierpieniom osób cierpiących na chorobę Alzheimera.
EnglishSuch proposals will help to alleviate the energy dependency of numerous EU countries, including Spain.
Propozycje te pomogą ograniczyć zależność energetyczną wielu unijnych państw, w tym Hiszpanii.
English(HU) I obviously voted in favour of the proposal intended to alleviate the crisis in the dairy sector.
(HU) Oczywiście głosowałam za przyjęciem wniosku, który służy złagodzeniu kryzysu w sektorze mleka.
EnglishThe sums are not big for the EU but they will alleviate the hardships Lithuanian workers are facing.
Wnioskowane kwoty są niewielkie w skali UE, lecz złagodzą one trudną sytuację litewskich pracowników.

Synonimy (angielski) dla "alleviation":

alleviation
alleviated
alleviative