EN

allergy {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
People with a known allergy to NSAIDs should avoid contact with Trocoxil.
Osoby z alergią na leki z grupy NLPZ powinny unikać kontaktu z preparatem Trocoxil.
Patients with wheat allergy (different from coeliac disease) should not take this medicine.
Leku nie powinni stosować pacjenci z alergią na pszenicę (inną niż choroba trzewna).
Hypersensitivity (allergy) to Fuzeon is rare (affects 1 to 10 users in 10,000).
Nadwrażliwość (uczulenie, alergia) na lek Fuzeon występuje rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000).
Neomycin allergy generally manifests as a contact dermatitis.
Uczulenie na neomycynę zwykle występuje w postaci kontaktowego zapalenia skóry.
Hypersensitivity (allergy) to Fuzeon is rare (affects 1 to 10 users in 10,000).
Nadwrażliwość (uczulenie, alergia) na lek Fuzeon występuje rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000).
Hypersensitivity (allergy) to Fuzeon is rare (affects 1 to 10 users in 10,000).
Nadwrażliwość (uczulenie, alergia) na lek Fuzeon występuje rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów).
2. "to sth", Medycyna
allergy (też: idiosyncrasy)

Przykłady użycia - "allergy" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAddition of a contra-indication for patients with a history of any drug allergy,
dołączenie przeciwwskazania dla pacjentów, u których wystapiła w wywiadzie alergia na
EnglishPeople with a known allergy to NSAIDs should avoid contact with Trocoxil.
Osoby z alergią na leki z grupy NLPZ powinny unikać kontaktu z preparatem Trocoxil.
EnglishThere is a risk of severe allergy-like reactions, including anaphylactic shock.
Istnieje ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych, w tym wstrząsu anafilaktycznego.
EnglishAddition of a warning for patients with a history of any drug allergy.
dolaczenie ostrzezenia dla pacjentów z jakimkolwiek uczuleniem na lek w wywiadzie;
EnglishPatients with wheat allergy (different from coeliac disease) should not take this medicine.
Leku nie powinni stosować pacjenci z alergią na pszenicę (inną niż choroba trzewna).
EnglishHypersensitivity (allergy) to Fuzeon is rare (affects 1 to 10 users in 10,000).
Nadwrażliwość (uczulenie, alergia) na lek Fuzeon występuje rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000).
EnglishHypersensitivity (allergy) to Fuzeon is rare (affects 1 to 10 users in 10,000).
Nadwrażliwość (uczulenie, alergia) na lek Fuzeon występuje rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów).
EnglishNeomycin allergy generally manifests as a contact dermatitis.
Uczulenie na neomycynę zwykle występuje w postaci kontaktowego zapalenia skóry.
EnglishSevere cases of generalised allergy may be life-threatening.
W ciężkich przypadkach objawy uogólnionej alergii mogą stanowić zagrożenie życia.
EnglishIt confused me; why did these allergy symptoms persist well past the pollen season?
Wprawiło mnie to w zakłopotanie; dlaczego symptomy alergii utrzymują się długo po sezonie pylenia?
EnglishUnusual, increased or altered sensitivity to sensory stimulation, sun allergy, eczema, increased
Niezwykłe, zwiększone lub zaburzone reakcje na bodźce, uczulenie na światło słoneczne,
EnglishAllergy is more common in those people who are allergic to aspirin.
Reakcje alergiczne występują częściej u osób nadwrażliwych na aspirynę.
EnglishPreviously, for example, allergy sufferers were not even mentioned in the legislation.
Wcześniej, na przykład, osoby cierpiące na alergie nie zostały nawet w akcie prawnym wspomniane.
EnglishAddition of a warning for patients with a history of any drug allergy.
dołączenie ostrzeżenia dla pacjentów, u których wystąpiła w wywiadzie alergia na jakikolwiek
EnglishYet, Telzir should be used with caution in patients with a known sulphonamide allergy.
Jednakże Telzir należy stosować z ostrożnością u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na sulfonamidy.
EnglishPhotosensitivity, rash, cutaneous allergy, urticaria Fatigue
Podwójne widzenie (w przypadku leczenia skojarzonego z karbamazepiną) Nadwrażliwość na
EnglishAbnormal hair texture, sun allergy, eczema, increased sweating, red-purple swelling on the legs,
Zaburzenia struktury włosów, uczulenie na światło słoneczne, wyprysk, wzmożone pocenie się,
EnglishDo not use Xolair to prevent or treat other allergy-type conditions, such as:
Nie należy stosować leku Xolair w celu zapobiegania lub leczenia innych stanów alergicznych, takich jak:
EnglishAvamys works to decrease inflammation caused by allergy (rhinitis).
Avamys działa zmniejszając stan zapalny spowodowany uczuleniem (zapalenie błony śluzowej nosa).
EnglishAllergy (hypersensitivity) to the active substance or any of the other ingredients of TESLASCAN
jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z

Synonimy (angielski) dla "allergy":

allergy