EN

allergies {liczba mnoga}

volume_up
allergies
volume_up
alergie {niemęskoos.}
Take special care with Fendrix Tell your doctor if you have any known allergies.
Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli u pacjenta stwierdzono alergie.
High levels of pollution may result in asthmatic diseases, allergies and even cancer.
Wysoki poziom zanieczyszczeń może powodować choroby astmatyczne, alergie, a nawet nowotwory.
Tell you doctor if your child has any known allergies. rod
Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u dziecka rozpoznano alergie. uk od

Przykłady użycia - "allergies" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI have allergies. If I get a reaction, please find medicine in my bag/pocket!
Jestem alergikiem. W razie reakcji alergicznej mam lekarstwo w torebce/kieszeni!
EnglishThe causes of these allergies are chemically treated foods and polluted environments.
Przyczynami alergii są przetwarzana chemicznie żywność i zanieczyszczone środowisko.
Englishmedicines used for treating allergies or travel sickness (antihistamines/ antiemetics)
leków stosowanych do leczenia alergii lub choroby lokomocyjnej (przeciwhistaminowe /
EnglishTake special care with Fendrix Tell your doctor if you have any known allergies.
Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli u pacjenta stwierdzono alergie.
EnglishFoods containing chemicals and the polluted environment are to blame for allergies.
Żywność zawiera chemikalia, a zanieczyszczone środowisko jest przyczyną powstawania alergii.
EnglishPeople who handle Halocur repeatedly may develop skin allergies.
U osób, które często mają kontakt z preparatem Halocur, może wystąpić uczulenie.
EnglishCaution should be used in patients with a history of atopic allergies.
Należy zachować ostrożność u pacjentów z alergiami atopowymi w wywiadzie.
EnglishHigh levels of pollution may result in asthmatic diseases, allergies and even cancer.
Wysoki poziom zanieczyszczeń może powodować choroby astmatyczne, alergie, a nawet nowotwory.
Englishcertain medicines to treat allergies (e. g. terfenadine, astemizole, mizolastine), heart rhythm
określone leki stosowane w leczeniu uczuleń (np. terfenadyna, astemizol, mizolastyna),
EnglishPatients with known allergies or hypersensitivity to mouse proteins.
Pacjenci ze zdiagnozowaną alergią lub nadwrażliwością na białko mysie.
EnglishTell your doctor if your child has any known allergies.
Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u dziecka stwierdzono jakiekolwiek uczulenia.
EnglishTell you doctor if your child has any known allergies. rod
Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u dziecka rozpoznano alergie. uk od
EnglishSome of them have been scientifically proven to be implicated in allergies and to undermine the immune system.
Udowodniono naukowo, że niektóre z nich powodują alergie i szkodzą systemowi immunologicznemu człowieka.
EnglishThey have it for people with allergies to peanuts.
Są takie strony dla ludzi uczulonych na orzeszki ziemne.
EnglishTell your doctor about any medical problems or allergies your child has now or has had.
Należy poinformować lekarza prowadzącego o wszelkich dolegliwościach i alergiach występujących u dziecka obecnie lub w przeszłości.
EnglishTell your doctor if you have any known allergies.
Należy powiadomić lekarza o stwierdzonych alergiach.
EnglishAllergies to any medicines, including antibiotics
uczuleniach na jakiekolwiek leki, w tym antybiotyki;
EnglishThe label will also guard against certain problems that might affect some consumers who suffer from allergies.
Etykieta będzie również chronić przed problemami, które mogą dotyczyć niektórych konsumentów cierpiących na alergie.
EnglishAllergies are the epidemic of today, and have typically spread throughout Europe since the Second World War.
Alergie przybierają już dziś rozmiar epidemii, rozprzestrzeniają się po całej Europie od czasów drugiej wojny światowej.
EnglishThis will help people with allergies as well.
Pomoże to również osobom cierpiącym na alergie.

Synonimy (angielski) dla "allergy":

allergy