"allergic reaction" po polsku

EN

"allergic reaction" - polskie tłumaczenie

EN

allergic reaction {rzeczownik}

volume_up
allergic reaction
allergic reaction (hypersensitivity) that may cause severe skin reactions (erythema multiforme,
reakcja alergiczna (nadwrażliwość) która może wywołać ciężkie reakcje skórne (rumień
As with any medicine, an allergic reaction may occur with Xeomin.
Tak jak w przypadku każdego leku, może wystąpić reakcja alergiczna na lek Xeomin.
if you have ever had an allergic reaction to a similar type of medicine.
jeśli u pacjenta występuje reakcja alergiczna na podobne leki.

Przykłady użycia - "allergic reaction" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThese effects may be symptoms of a severe allergic (hypersensitivity) reaction.
Działania te mogą być objawami ciężkiej reakcji uczuleniowej (nadwrażliwości).
Englishallergic attack (anaphylactic reaction / anaphylactoid shock); hypersensitivity
reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna / wstrząs anafilaktyczny); nadwrażliwość
EnglishAn allergic reaction may be recognised as a rash, itching or shortness of breath.
Objawami reakcji alergicznej mog by np. wysypka, wi d lub uczucie duszno ci.
EnglishAllergic reaction Severe anaphylactic and other hypersensitivity reactions
Reakcje alergiczne Ciężkie reakcje anafilaktyczne i inne reakcje nadwrażliwości
Englishif you/your child has a mild or serious allergic reaction with INCRELEX.
jeżeli u pacjenta wystąpiła łagodna lub ciężka reakcja alergiczna na INCRELEX.
EnglishYou have ever had a severe allergic reaction to any sort of penicillin antibiotic
jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek w przeszłości ciężka reakcja alergiczna na dowolną
Englishmay be signs of a severe allergic reaction (anaphylaxis) and may be life-threatening.
Mogą to być objawy silnej reakcji alergicznej (anafilaksji), która może zagrażać życiu.
Englisha severe allergic (hypersensitive) reaction (hives, wheezing or other breathing difficulty),
ciężkie reakcje alergiczne (nadwrażliwości) (pokrzywka, świszczący oddech lub inne
EnglishAllergic reaction, fever, radiation injury, pain, taste perversion
Zmęczenie Reakcje alergiczne, gorączka, zmiany popromienne, ból, zaburzenia smaku
EnglishIn rare cases, serious allergic reaction has been reported soon after the injection.
W rzadkich przypadkach tuż po podaniu zastrzyku mogą pojawić się silne reakcje uczuleniowe.
EnglishIn case of the occurrence of allergic reaction, the treatment should be immediately withdrawn.
W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy natychmiast przerwać leczenie.
EnglishAs with any medicine, an allergic reaction may occur with Xeomin.
Tak jak w przypadku każdego leku, może wystąpić reakcja alergiczna na lek Xeomin.
EnglishAllergic reaction, fever, radiation injury, face oedema, pain, taste perversion
Zmęczenie Reakcje alergiczne, gorączka, zmiany popromienne, obrzęk twarzy, ból, zaburzenia smaku
EnglishAs for other sealants, TachoSil may cause an allergic reaction.
Tak jak inne środki uszczelniające, TachoSil może wywoływać reakcje alergiczne.
EnglishTreatment with OSSEOR should be discontinued in case of serious allergic reaction.
Leczenie produktem OSSEOR należy przerwać w przypadku wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych.
Englishallergic reaction (hypersensitivity) that may cause severe skin reactions (erythema multiforme,
reakcja alergiczna (nadwrażliwość) która może wywołać ciężkie reakcje skórne (rumień
Englishallergic reaction (hypersensitivity) that may cause severe skin reactions (Stevens-Johnson
reakcje alergiczne (nadwrażliwość), które mogą wiązać się z wystąpieniem ciężkich reakcji
Englishallergic reaction, swelling (oedema), or rapid swelling of the skin and mucous membranes
reakcja alergiczna, obrzęk (opuchlizna) lub szybkie puchnięcie skóry i błon śluzowych (obrzęk
EnglishThis serious allergic reaction needs immediate medical attention.
Wystąpienie tej ciężkiej reakcji alergicznej wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej.
EnglishIf an allergic reaction to ertapenem occurs, discontinue the therapy immediately.
W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej na ertapenem należy natychmiast przerwać podawanie leku.

Synonimy (angielski) dla "allergic reaction":

allergic reaction
English

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "allergic reaction"

allergic przymiotnik
reaction rzeczownik
acid reaction rzeczownik
alkaline reaction rzeczownik
neutral reaction rzeczownik
chain reaction rzeczownik
allergic to
gut reaction rzeczownik