EN

allegedly {przysłówek}

volume_up
The Tibetan demonstrators were allegedly shot in self-defence.
Tybetańscy demonstranci zostali rzekomo zastrzeleni w samoobronie.
This is an allegedly lower-ranking document, just so that it does not have to be put to referendums.
Chodzi o dokument rzekomo niższej rangi by tylko nie poddawać go pod referenda.
The children of such immigrants are allegedly as European as the indigenous population; they are not.
Dzieci takich imigrantów są rzekomo tak europejskie, jak ludność miejscowa, a tak nie jest.

Przykłady użycia - "allegedly" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis is an allegedly lower-ranking document, just so that it does not have to be put to referendums.
Chodzi o dokument rzekomo niższej rangi by tylko nie poddawać go pod referenda.
EnglishThe Tibetan demonstrators were allegedly shot in self-defence.
Tybetańscy demonstranci zostali rzekomo zastrzeleni w samoobronie.
EnglishThe children of such immigrants are allegedly as European as the indigenous population; they are not.
Dzieci takich imigrantów są rzekomo tak europejskie, jak ludność miejscowa, a tak nie jest.
EnglishIt has done so because, allegedly, such partners do not exist.
Czynił tak rzekomo dlatego, że tacy partnerzy nie istnieją.
EnglishThe single telephone number that Henry Kissinger allegedly demanded is brought up again and again.
Wciąż podnoszona jest kwestia tego jednego numeru telefonu, który rzekomo domagał się Henry Kissinger.
EnglishMrs Malmström has declared many times that Europe is allegedly dependent on immigration from North Africa.
Pani Malmström mówiła wielokrotnie, że Europa jest rzekomo uzależniona od imigracji z Afryki Północnej.
EnglishThe plan is allegedly deficient, slow and unambitious.
Plan jest rzekomo niedostateczny, powolny i mało ambitny.
EnglishThere are allegedly 1 350 expert groups working on official papers published by the Commission.
W pracach nad oficjalnymi dokumentami, które publikuje Komisja, rzekomo bierze udział 1 350 eksperckich grup roboczych.
EnglishWe often witnesses the strengthening of assimilationist efforts - allegedly in the minority's own interest.
Nierzadko jesteśmy świadkami nasilania się inicjatyw asymilacyjnych - rzekomo w interesie samych mniejszości.
EnglishWe have allegedly created an economic and monetary union.
Rzekomo utworzyliśmy unię gospodarczo-walutową.
EnglishThen we had - hopefully for the first and last time - a Member allegedly voting while absent.
Później mieliśmy - po raz pierwszy i mam nadzieję, że ostatni - przypadek posła, który miał głosować pod swoją nieobecność.
EnglishA scientist from Pakistan has allegedly sold know-how to Iran, and North Korea has traded in nuclear material.
Pewien naukowiec z Pakistanu rzekomo sprzedał know-how Iranowi, a Korea Północna zakupiła materiał jądrowy.
EnglishIt is, moreover, in the hands of President Putin's political henchmen and, allegedly, organised crime.
Ponadto znajduje się on w rękach politycznych popleczników prezydenta Putina i podobno przestępczości zorganizowanej.
EnglishAnderson allegedly fondle you with?
Która ręką Pan Anderson spoufalał się z Panią?
EnglishI mean, there's the story about your mother allegedly dumping you in a field, aged four, and saying "OK, walk home."
To znaczy, historia z Twoją matką, która zostawiała Cię w polu, w wieku czterech lat, mówiąc „A teraz idź do domu.”
EnglishThey were allegedly slaughtered by a group linked to the dominant clan in the province of Maguindanao, the Ampatuan clan.
Zostali rzekomo zabici przez grupę powiązaną z klanem Ampatuan mającym dominującą pozycję w prowincji Maguindanao.
EnglishThis has allegedly happened on some occasions.
EnglishFundamental human rights and democratic freedoms are being drastically curtailed, allegedly in order to combat this enemy.
Podstawowe prawa człowieka i wolności demokratyczne są drastycznie ograniczane, rzekomo w celu zwalczania tego wroga.
EnglishThis - allegedly new - EU Commission will turn out to be the same stale old wine with the same old neoliberal Barroso label.
Ta - rzekomo nowa - Komisja Europejska okaże się tym samym stęchłym winem z tą samą neoliberalną etykietą "Barroso”.
EnglishAnother issue concerns the possibility of extending on-call time without suitable remuneration, allegedly with the employee's consent.
Druga kwestia to możliwość wydłużenia dyżurów bez odpowiedniego wynagrodzenia, rzekomo za zgodą pracownika.

Synonimy (angielski) dla "alleged":

alleged
allegation
English