EN

alleged {przymiotnik}

volume_up
There needs to be an independent investigation into alleged breaches of human rights.
Należy przeprowadzić niezależne śledztwo w sprawie domniemanych naruszeń praw człowieka.
Andrei Lugovoi, the alleged murderer of Alexander Litvinenko, is set to become a Member of Parliament, thus acquiring immunity.
Jednym z deputowanych ma zostać domniemany zabójca Aleksandra Litwinienki - Andriej Ługowoj, który dzięki temu zyska immunitet.
This was a European initiative and they have already started preliminary investigations into alleged war crimes.
To była inicjatywa Europy; rozpoczęto już wstępne dochodzenia dotyczące domniemanych zbrodni wojennych.
alleged (też: ostensible, supposed, would-be)
Instead, it was changed to execution by hanging for alleged murder.
Został on zmieniony na egzekucję przez powieszenie za rzekome morderstwo.
The most common types of alleged maladministration were lack of transparency.
Podstawowym rodzajem rzekomego niewłaściwego administrowania był brak przejrzystości.
The pretext for banning the party was links it is alleged to have with the Kurdish PKK.
Pretekstem do zdelegalizowania tej partii były rzekome powiązania z kurdyjską PKK.
The European Union has been known, time and again, to adopt precipitate legislation, based either on alleged or sometimes real terrorist threats.
Unii Europejska jest znana z tego, że raz po raz pochopnie przyjmuje prawodawstwo w oparciu o czasem przypuszczalne, a niekiedy rzeczywiste zagrożenia terrorystyczne.

Przykłady użycia - "alleged" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe most common types of alleged maladministration were lack of transparency.
Podstawowym rodzajem rzekomego niewłaściwego administrowania był brak przejrzystości.
EnglishThe pretext for banning the party was links it is alleged to have with the Kurdish PKK.
Pretekstem do zdelegalizowania tej partii były rzekome powiązania z kurdyjską PKK.
EnglishThe fundamental issue is the execution of juveniles for alleged crimes.
Podstawową kwestią są egzekucje nieletnich za popełnione rzekomo przestępstwa.
EnglishIt is alleged that the French elite troops accidentally crossed the border into Sudan.
Uważa się, że elitarne francuskie oddziały przypadkowo przekroczyły granicę z Sudanem.
EnglishThe decision was justified by the party's alleged links with the terrorist PKK organisation.
Orzeczenie argumentowane było rzekomymi powiązaniami partii z terrorystyczną PKK.
EnglishThere needs to be an independent investigation into alleged breaches of human rights.
Należy przeprowadzić niezależne śledztwo w sprawie domniemanych naruszeń praw człowieka.
EnglishWe will respond to clear notices of alleged copyright infringement.
Zawsze reagujemy na zawiadomienia o przypuszczalnym naruszeniu praw autorskich.
EnglishBesides, the report refers to some alleged facts which are actually fallacies.
Ponadto w sprawozdaniu wymienia się pewne domniemane fakty, które w rzeczywistości są fałszywe.
EnglishAnd it is being perpetrated under the mendacious cover of alleged over-production.
I popełnia się ją pod obłudną przykrywką rzekomej nadprodukcji.
EnglishInstead, it was changed to execution by hanging for alleged murder.
Został on zmieniony na egzekucję przez powieszenie za rzekome morderstwo.
EnglishIt is not a case of us asking for money for ourselves, as alleged by the press.
Nie jest to sytuacja, w której prosimy o pieniądze dla siebie, jak twierdzą przedstawiciele mediów.
EnglishWe need to discuss the structure of this crisis policy and the alleged policy of solidarity.
Musimy dyskutować nad strukturą tej polityki kryzysowej i rzekomej polityki solidarności.
EnglishIt has been alleged that there was unwarranted rating inflation for structural products.
Mówiło się, że dochodziło do niezagwarantowanego podwyższania ratingu produktów strukturalnych.
EnglishWe will respond to clear notices of alleged copyright infringement.
Firma Google reaguje na uzasadnione zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich.
EnglishIt was alleged that, in a BBC interview, I had sided with Mrs Andreasen.
Rzekomo w wywiadzie dla BBC poparłem stanowisko pani Andreasen.
EnglishTheir alleged crimes were committed when they were 13-17 years old.
Zarzucane im przestępstwa popełniono, gdy byli w wieku 13-17 lat.
EnglishThe 12th hearing of the trial of the alleged assassins of Hrant Dink was held in Istanbul on Monday.
W poniedziałek odbyło się w Stambule dwunaste posiedzenie sądu domniemanych zabójców Hranta Dinka.
EnglishThis alleged exercise of national sovereignty is entirely unstatesmanlike and totally inhuman.
To rzekome sprawowanie narodowej suwerenności jest zupełnie niegodne suwerennego państwa i całkowicie nieludzkie.
EnglishThe fact is, in this frenzy to identify alleged terrorists, everyone has become a suspect.
Natomiast fakty są takie, że w obecnym szale identyfikowania rzekomych terrorystów każdy człowiek stał się podejrzanym.
EnglishWe have always mentioned this very clearly, also the alleged cases of torture and ill-treatment.
Zawsze wspominamy o tym bardzo jasno, jak również o związanych z tym przypadkach torturowania lub złego traktowania.

"alleged gang" - polskie tłumaczenie

alleged gang
Polish
  • domniemanego gangu
  • domniemany gang
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "alleged":

alleged
allegation
English