EN

allegation {rzeczownik}

volume_up
The most common allegation I examined in 2009 was lack of transparency.
Najbardziej powszechny zarzut, jaki badałem w 2009 roku, dotyczył braku przejrzystości.
A Member has made a very serious allegation about voting in the Chamber.
Pan poseł postawił bardzo poważny zarzut dotyczący głosowania w Izbie.
This allegation arose in 36% of all inquiries and included refusal of information or documents.
Zarzut ten pojawił się w 36% wszystkich spraw i wiązał się z odmową udzielenia informacji lub udostępnienia dokumentów.

Przykłady użycia - "allegation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis murder allegation is based on court documents which do not stand up.
Oskarżenie o zabójstwo opiera się na dokumentach sądowych, których nie można obronić.
EnglishThe most common allegation I examined in 2009 was lack of transparency.
Najbardziej powszechny zarzut, jaki badałem w 2009 roku, dotyczył braku przejrzystości.
EnglishA Member has made a very serious allegation about voting in the Chamber.
Pan poseł postawił bardzo poważny zarzut dotyczący głosowania w Izbie.
EnglishAllegation of mass graves in Indian-administrated Kashmir
Domniemane istnienie zbiorowych grobów w części Kaszmiru kontrolowanej przez Indie
EnglishAllegation of mass graves in Indian-administrated Kashmir (vote)
Domniemane istnienie zbiorowych grobów w części Kaszmiru kontrolowanej przez Indie (głosowanie)
EnglishThere are no words to describe that allegation other than as a disgrace.
Nie można opisać tego zarzutu innymi słowami niż hańba.
EnglishI would like you specifically to respond to that allegation.
Chciałbym, aby szczególnie ustosunkował się pan do tego zarzutu.
EnglishThis allegation arose in 36% of all inquiries and included refusal of information or documents.
Zarzut ten pojawił się w 36% wszystkich spraw i wiązał się z odmową udzielenia informacji lub udostępnienia dokumentów.
EnglishIn 2008, by far the most common allegation I examined was lack of transparency in the EU administration.
W 2008 roku najczęstszym zarzutem, z jakim się spotykałem, była kwestia braku przejrzystości w administracji UE.
EnglishIt is a very serious allegation.
EnglishI would ask you to halt proceedings until we find out whether there are Members voting who should not be voting, or whether this allegation is false.
Proszę wstrzymać dalsze prace do czasu, kiedy dowiemy się czy są posłowie, którzy nie powinni głosować lub czy ten zarzut jest fałszywy.
EnglishThe next item is the debate on six motions for resolutions on the allegation of mass graves in Indian-administrated Kashmir.
Następnym punktem porządku dziennego jest debata poświęcona sześciu projektom rezolucji w sprawie domniemanego istnienia zbiorowych grobów w części Kaszmiru kontrolowanej przez Indie.
English- Madam President, Mr Graefe zu Baringdorf's allegation of deliberate mixing of this contaminate into feed is contemptible and unworthy of any professional politician.
Pani przewodnicząca! Oskarżenie pana Graefe zu Baringdorfa o celowe domieszanie tego zanieczyszczenia do paszy jest niegodziwe i niewarte zawodowego polityka.
EnglishIt was kind of along these lines, and the allegation was that I have, quote, "affection for terrorists." ~~~ Now, the good news is that the person who said it was Ann Coulter.
Był mniej więcej w tym tonie i powstał zarzut, że jestem, cytat, "przychylny dla terrorystów." Dobra wiadomość jest taka, że powiedziała to Ann Coulter.
EnglishMr President, Alexander Litvinenko testified to the Mitrokhin Commission in Italy and made to me personally the allegation that Romano Prodi was an agent of some kind of the KGB.
Panie przewodniczący! Aleksander Litwinienko zeznawał przed włoską komisją Mitrochina i osobiście przekazał mi oskarżenie, że Romano Prodi był agentem jakiegoś pionu KGB.

Synonimy (angielski) dla "allegation":

allegation
English
alleged