"all the while" po polsku

EN

"all the while" - polskie tłumaczenie

EN

all the while

volume_up

Przykłady użycia - "all the while" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Englishthey were a wall unto us both by night and by day, all the while we were with them keeping the sheep.
Miasto muru byli nam, tak w nocy jako we dnie, po wszystkie dni, pókiśmy przy nich trzody paśli.
EnglishIn 1970 railways carried almost 20% of all freight, while in 2003 this figure was down to just 7.5%.
W 1970 roku udział kolei w przewozie wszystkich dóbr wyniósł blisko 20%, a w 2003 roku jedynie 7,5%.
EnglishAnd so we give in to temptation, all the while knowing come morning, we'll have to suffer the consequences.
Ulegamy pokusie, wiedząc że wraz z nadchodzącym porankiem, będziemy musieli ponieść konsekwencje.
EnglishThe mafia was all-powerful, while citizens had no rights.
Mafia był wszechmocna, a obywatele nie mieli żadnych praw.
EnglishBritish jobs for British workers cannot be guaranteed all the while we are inside the EU.
Brytyjskie miejsca pracy nie mogą być zagwarantowane dla pracowników brytyjskich tak długo, jak długo pozostajemy w UE.
EnglishAnd all the while, I was amassing more and more knowledge.
EnglishAnd he brought them before the king of Moab: and they dwelt with him all the while that David was in the stronghold.
A tak przywiódł je przed króla Moabskiego; i mieszkali z nim po wszystkie dni, których był Dawid na onym zamku.
EnglishIn the 2004-2005 academic year, the percentage of immigrants in compulsory education was 10.3% of all children, while in sixth-form colleges it was just 4%.
W roku szkolnym 2004-2005 dzieci imigrantów w systemie edukacji obowiązkowej stanowiły 10,3%, podczas gdy w szkołach średnich - zaledwie 4%.
EnglishBecause we have been discussing the Lisbon agenda for years now, and because all this while we have been debating the competitiveness of European industry.
Ponieważ przez lata dyskutujemy nad agendą lizbońską, a także ponieważ dyskusji tej towarzyszy debata nad konkurencyjnością przemysłu europejskiego.
EnglishThe variety of educational possibilities allows this development to be assisted and stimulated in all areas while making use of the child's own natural potential.
Zróżnicowana oferta edukacyjna pozwala na wspomaganie i stymulowanie tego rozwoju we wszystkich dziedzinach, przy wykorzystaniu wrodzonego potencjału.
EnglishAll the while, real divergence between economies is worsening, unemployment and poverty are reaching unbearable levels and social tensions are increasing.
W tym samym czasie realne dysproporcje między gospodarkami narastają, bezrobocie i ubóstwo sięgają niemożliwych do zniesienia poziomów, a napięcie społeczne rośnie.
EnglishThis will ensure that the issues which arise are truly European, all the while having the added value of helping the collection of signatures from the very beginning.
To zagwarantuje, że podnoszone kwestie będą prawdziwie europejskie i zapewni wartość dodaną, jaką będzie pomoc w zbieraniu podpisów już od samego początku.
EnglishThis 'rolling' approach will enhance transparency and predictability for all stakeholders, while preserving the necessary flexibility to react to unforeseen developments.
To "cykliczne” podejście zwiększy przejrzystość i przewidywalność wszystkich partnerów i zapewni niezbędną elastyczność umożliwiającą reagowanie na nieprzewidywalne wydarzenia.
EnglishAnd now I have heard that thou hast shearers: thy shepherds have now been with us, and we did them no hurt, neither was there aught missing unto them, all the while they were in Carmel.
A teraz słyszałem, że masz te, coć owce strzygą; a pasterze twoi bywali z nami, niebyliśmy im przykrymi, i nic im nie zginęło po wszystkie dni, których byli w Karmelu;
EnglishLet's pretend that our government supported an oil-based economy, while discouraging more sustainable forms of energy, knowing all the while that the result would be pollution, war and rising costs.
Udajmy, że nasz rząd wspierał przemysł oparty na ropie, zniechęcając do odnawialnych form energii, wiedząc, że rezultatem będą zanieczyszczenia, wojna i rosnące koszty.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "all the while"

the przedimek/rodzajnik
the spójnik
Polish
while spójnik
while rzeczownik
all zaimek
all przysłówek