EN

all-round {przymiotnik}

volume_up
I hope that this fact will also contribute to further democratic and all-round progress in Kazakhstan and all the other countries of the region, and to closer links with the European Union.
Mam nadzieję, że ten fakt przyczyni się do dalszych demokratycznych i wszechstronnych postępów w Kazachstanie i do powstania bliższych związków z Unią Europejską.

Przykłady użycia - "all-round" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHowever, I am confident that with good will and all-round cooperation it is possible.
Jestem jednak przekonany, że przy dobrej woli i wszechstronnej współpracy jest to możliwe.
EnglishThen went out unto him Jerusalem, and all Judaea, and all the region round about the Jordan;
Tedy wychodziło do niego Jeruzalem i wszystka Judzka ziemia i wszystka kraina około Jordanu;
EnglishAnd this report went forth concerning him in the whole of Judaea, and all the region round about.
I rozeszła się o nim ta wieść po wszystkiej Judzkiej ziemi, i po wszystkiej okolicznej krainie.
EnglishVow, and pay unto Jehovah your God: Let all that are round about him bring presents unto him that ought to be feared.
Zaiste i gniew człowieczy chwalić cię musi, a ty ostatek zagniewania skrócisz.
EnglishWe have established, and there is agreement all round, that the trade in tropical timber in the EU is a disgrace.
Ustaliliśmy - i jest co do tego powszechna zgoda, że handel drewnem tropikalnym w UE jest hańbą.
EnglishAnd he didn't want it just in the fall, he wanted it all year round.
EnglishTwenty-seven seconds into the first round, it's all over!
EnglishAnd he came into all the region round about the Jordan, preaching the baptism of repentance unto remission of sins;
I przyszedł do wszystkiej krainy leżącej około Jordanu, każąc chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów.
EnglishA God very terrible in the council of the holy ones, And to be feared above all them that are round about him?
Albowiem któż na niebie przyrównany może być Panu?
EnglishThis has been a very fruitful partnership all round and has allowed us to do the work reflected in this report.
Było to bardzo owocne partnerstwo, dzięki któremu wykonaliśmy prace odzwierciedlone w przedmiotowym sprawozdaniu.
EnglishHaste ye, and come, all ye nations round about, and gather yourselves together: thither cause thy mighty ones to come down, O Jehovah.
Zgromadźcie się, a zbieżcie się wszystkie narody okoliczne, zbierzcie się; spraw to, o Panie
EnglishAnd it came to pass, when the king dwelt in his house, and Jehovah had given him rest from all his enemies round about,
I stało się, gdy siedział król w domu swym, a Pan mu dał odpocznienie zewsząd od wszystkich nieprzyjaciół jego.
EnglishAnd Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee: and a fame went out concerning him through all the region round about.
I wrócił się Jezus w mocy onego Ducha do Galilei.
EnglishLet the nations bestir themselves, and come up to the valley of Jehoshaphat; for there will I sit to judge all the nations round about.
Niech się ocucą i przyciągną te narody na dolinę Jozafat; bo tam siedzieć będę, abym sądził wszystkie narody okoliczne.
EnglishIn view of this fact, we should create all-year-round patrols in high risk areas where people are in danger of losing their lives.
Wobec tego faktu należałoby ustanowić w strefach wysokiego ryzyka całoroczne patrole nadzorujące miejsca ryzyka utraty życia.
EnglishIt is good news all round.
Englishto [the space] above the door, even unto the inner house, and without, and by all the wall round about within and without, by measure.
Od wierzchu drzwi aż do wnętrznej i zewnętrznej strony domu, wszystek mur zewsząd w około wewnątrz i zewnątrz dobrze wymierzony.
EnglishAnd when the men of that place knew him, they sent into all that region round about, and brought unto him all that were sick,
A poznawszy go mężowie miejsca onego, posłali do wszystkiej onej okolicznej krainy; i przyniesiono do niego wszystkie, którzy się źle mieli.
EnglishAnd Moab said unto the elders of Midian, Now will this multitude lick up all that is round about us, as the ox licketh up the grass of the field.
Przetoż rzekł Moab do starszych Madyjańskich: Teraz pożre to mnóstwo wszystko, co jest około nas, jako wół pożera trawę polną.
EnglishAnd I will scatter toward every wind all that are round about him to help him, and all his bands; and I will draw out the sword after them.
Także też wszystkich, którzy są około niego, pomoc jego, i wszystkie hufy jego rozproszę na wszystkie strony, i miecza dobędę za nimi;

Synonimy (angielski) dla "all-round":

all-round

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "all-round"

round rzeczownik
round przymiotnik
round przysłówek
all zaimek
all przysłówek
all przymiotnik
Polish