"all-inclusive" po polsku

EN

"all-inclusive" - polskie tłumaczenie

EN

all-inclusive {przymiotnik}

volume_up

Przykłady użycia - "all-inclusive" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThat gives us sufficient certainty that the process is truly inclusive of all the interested parties.
Daje nam to wystarczającą pewność, że proces ten będzie naprawdę całościowy i obejmie wszystkie zainteresowane strony.
EnglishWith regret, I must also say that there is no comprehensive and all-inclusive approach shared by all Member States.
Z żalem muszę też stwierdzić, że brakuje tu kompleksowego i wszechstronnego podejścia ze strony wszystkich państw członkowskich.
EnglishThe Somali Parliament is a crucial factor for confidence-building and can make the peace process all-inclusive.
Somalijski parlament ma do spełnienia kluczową rolę w budowaniu zaufania i może sprawić, by proces pokojowy miał charakter prawdziwie integracyjny.
EnglishThis report will mean that airfares must be advertised simply and clearly, inclusive of all taxes and extra charges.
Przedmiotowe sprawozdanie oznacza, że taryfy lotnicze będzie trzeba reklamować w sposób prosty i jasny, ujmując wszystkie podatki i dodatkowe opłaty.
EnglishThis should be all-inclusive, in the sense that it should cover domestic violence and genital mutilation, but also some more insidious forms.
Strategia ta powinna być kompleksowa, tak aby uwzględniała przemoc domową i okaleczanie narządów płciowych, ale także formy przemocy bardziej podstępne.
EnglishIn most other sectors, the prices of services sold must be fixed and all inclusive, and this should also apply to travel services.
W większości sektorów sprzedawane usługi powinny mieć stałe ceny, które obejmują wszystkie dodatkowe opłaty. Taka reguła powinna obowiązywać również usługi turystyczne.
EnglishWith regard to the review of the Human Rights Council, I obviously also support the call for an all-inclusive and, above all, transparent process.
Co się tyczy przeglądu działalności Rady Praw Człowieka, rzecz jasna również popieram wezwanie do przeprowadzenia kompleksowego i przejrzystego procesu.
EnglishWe hope and believe that the European Commission shares our resolve to ensure that cohesion policy remains the Union's major all-inclusive tool.
Mamy nadzieję i wierzymy, że Komisja Europejska podziela nasze postanowienie dotyczące zagwarantowania, że polityka spójności nadal będzie głównym wszechstronnym narzędziem Unii.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "all-inclusive"

inclusive przysłówek
all zaimek
all przysłówek
all przymiotnik
all but
all right