Przykłady użycia - "all-in" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFirstly, it gives temporary protection to all displaced people who reach the EU.
Po pierwsze, tymczasową ochronę wszystkim osobom wysiedlonym, które dotrą do UE.
EnglishYou turn a deaf ear to all our arguments: this is absolutely incomprehensible.
Jest pani głucha na wszystkie nasze argumenty: jest to całkowicie niezrozumiałe.
EnglishIt is in the interest of all of us that the take-up of this programme be good.
Efektywne wykorzystanie środków z tego programu leży w interesie nas wszystkich.
EnglishI think we are all agreed that the common fisheries policy is in need of reform.
Sądzę, że wszyscy się zgadzamy, że wspólna polityka rybołówstwa wymaga reform.
EnglishThis would really make life easier for all the farms within the European Union.
Ułatwiłoby to istotnie funkcjonowanie wszystkich gospodarstw w Unii Europejskiej.
EnglishGo ye, and stand and speak in the temple to the people all the words of this Life.
Idźcież, a stawiwszy się, mówcie do ludu w kościele wszystkie słowa tego żywota.
EnglishFor this reason, learning will be a fundamental prerequisite for all age groups.
Dlatego uczenie się będzie podstawowym wymogiem dla wszystkich grup wiekowych.
EnglishWe are surprised when the people in the Maghreb countries all want to move here.
Jesteśmy zaskoczeni, gdy wszyscy ludzie w krajach Maghrebu, chcą się tu przenieść.
EnglishAll this requires more money than has provisionally been set aside by the Council.
Wszystko to wymaga więcej środków niż wstępnie zostało zarezerwowane przez Radę.
EnglishFirst of all, it is a legal issue: the violation of intellectual property right.
Po pierwsze, jest to problem prawny: naruszanie praw własności intelektualnej.
EnglishAll values were between 2.5 fold and 3.5 fold the ULN (Upper Limit of Normal).
Wszystkie wartości mieściły się między 2, 5 a 3, 5 x GGN (górna granica normy).
English2- In the study of advanced phase CML and Ph+ALL, the primary endpoint was MaHR.
w badaniu zaawansowanej fazy CML i Ph+ALL głównym punktem końcowym była MaHR.
EnglishIt is estimated that all Member States will have negative growth rates this year.
Według szacunków wszystkie państwa członkowskie odnotują w tym roku ujemny wzrost.
EnglishFirst of all, I welcome the declaration establishing a European Maritime Day.
Po pierwsze z zadowoleniem przyjmuję deklarację obchodów europejskich dni morza.
EnglishI should also like to thank all our colleagues who have taken part in the debate.
Pragnę również podziękować naszym kolegom, którzy wzięli udział w tej debacie.
EnglishEco-modernisation must be the guiding principle for all the EU's policy areas.
Wiodącą zasada dla wszystkich obszarów polityki UE musi stać się ekomodernizacja.
EnglishI think that all the Members present are ready and willing to debate this matter.
Myślę, że wszyscy obecni posłowie są gotowi i chętni przedyskutować tę sprawę.
EnglishFor all this potential, there remains the problem of replacing the vehicle fleet.
Pomimo tak wielkiego potencjału istnieje jeszcze problem wymiany pojazdów na nowe.
EnglishThis is an act of disrespect towards all of us and towards the people of Europe.
Jest to przejaw braku poszanowania do nas wszystkich, a także dla obywateli Europy.
EnglishIt is we, the elected representatives of all European regions, who will do this.
Dokonamy go my, wybrani przedstawiciele we wszystkich europejskich regionach.

Synonimy (angielski) dla "all in all":

all in all

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "all-in"

in przyimek
all zaimek
all przysłówek
all przymiotnik
to call in czasownik