"all-encompassing" po polsku

EN

"all-encompassing" - polskie tłumaczenie

EN

all-encompassing {przymiotnik}

volume_up
I therefore gave my support to the report on the macroeconomic pillars, which provided for an all-encompassing and systematic approach that would make it possible to prevent future crises.
Dlatego też poparłem sprawozdanie w sprawie podstaw makroekonomicznych, w którym przedstawiono całościowe, systematyczne podejście umożliwiające zapobieganie przyszłym kryzysom.
all-encompassing (też: all-embracing, pervasive)
all-encompassing

Przykłady użycia - "all-encompassing" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe problem with this soil directive is that it has been far too all-encompassing.
Problem z dyrektywą w sprawie gleby polega na tym, że jest ona zbyt szeroko zakrojona.
EnglishThe war on terrorism must nevertheless not become an all-encompassing incantation.
Wojna z terroryzmem nie może jednak stać się wszechogarniającym zaklęciem.
EnglishI agree with the creation of an integrated planning and delivery system encompassing all policy areas.
Popieram stworzenie planowania strategicznego i systemu realizacji obejmującego wszystkie dziedziny polityki.
EnglishSecondly, we will need to come up with an all-encompassing agreement in Copenhagen, one which includes all countries.
Po drugie, w Kopenhadze musimy dojść do porozumienia, które obejmować będzie wszystkie kwestie i wszystkie kraje.
EnglishIt has, in my view, become an all-encompassing report with nearly 200 recommendations, and really worthwhile.
Moim zdaniem to sprawozdanie obejmuje wszystkie zagadnienia, zawierając blisko 200 zaleceń, i jest faktycznie wartościowe.
EnglishThe idea of a general European animal welfare law, encompassing all animals, is also a very interesting one.
Bardzo interesujący jest również pomysł zakładający ogólne europejskie prawo w odniesieniu do dobrostanu wszystkich zwierząt.
EnglishThe Commission is now able, little by little, to put forward proposals encompassing all actors - which is absolutely essential.
Komisja może teraz stopniowo przedstawiać wnioski obejmujące wszystkie podmioty, co jest sprawą całkowicie zasadniczą.
EnglishThat is the best way that we can respond to the serious, all-encompassing challenges faced by agriculture in its present form in the 2000s.
Jest to najlepszy sposób, w jaki możemy reagować na poważne, kompleksowe wyzwania, przed jakimi stoi rolnictwo w swojej obecnej postaci.
EnglishWe need an innovation agreement, an investment agreement and a coordination agreement in the European Union, encompassing all Member States.
W Unii Europejskiej potrzebujemy porozumienia innowacyjnego, inwestycyjnego i koordynacyjnego, obejmującego wszystkie państwa członkowskie.
EnglishI am therefore calling for integrated policies, all-encompassing policies that we can adapt to society, which must listen to our recommendations and comply with them.
Wzywam zatem do opracowania zintegrowanej polityki, całościowej polityki, którą możemy dostosować do społeczeństwa, która musi słuchać naszych zaleceń i działać zgodnie z nimi.
EnglishTo enable this to happen, there has to be solidly based intensive cooperation among police, customs, naval, and intelligence services, encompassing all of the Member States.
By tak się stało, konieczna jest solidnie ugruntowana i intensywna współpraca służb policyjnych, celnych, morskich i wywiadowczych, obejmująca wszystkie państwa członkowskie.
EnglishI therefore gave my support to the report on the macroeconomic pillars, which provided for an all-encompassing and systematic approach that would make it possible to prevent future crises.
Dlatego też poparłem sprawozdanie w sprawie podstaw makroekonomicznych, w którym przedstawiono całościowe, systematyczne podejście umożliwiające zapobieganie przyszłym kryzysom.
EnglishHowever, rather than establishing an all-encompassing financial regulator, we should carefully define specific conditions for intervention by a pan-European financial regulator.
Zamiast jednak powoływać kontrolujący wszystko organ regulacyjny powinniśmy raczej ostrożnie zdefiniować określone warunki interwencji dla paneuropejskiego finansowego organu regulacyjnego.
EnglishThis was certainly one of the fullest, most detailed and all-encompassing debates that I have had the honour of chairing, attending and participating in within the Council and this Parliament.
Bez wątpienia była to jedna z najpełniejszych, najbardziej szczegółowych i całościowych debat, jakie miałem zaszczyt prowadzić i w jakich uczestniczyłem w Radzie oraz w Parlamencie.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "all-encompassing"

encompassing przymiotnik
all zaimek
all przysłówek
all przymiotnik
all but
all right