"all-embracing" po polsku

EN

"all-embracing" - polskie tłumaczenie

EN

all-embracing {przymiotnik}

volume_up

Przykłady użycia - "all-embracing" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis is due to a set of measures contained in an all-embracing family policy.
Jest to efektem szeregu środków zawartych w kompleksowej polityce rodzinnej.
EnglishThe internal market was never intended to create all-embracing equality in Europe.
Doprowadzenie do powszechnej równości w Europie nie było nigdy celem rynku wewnętrznego.
EnglishI wish to thank you all today for embracing this aim so wholeheartedly.
Chciałbym wszystkim dziś podziękować za pełne poświęcenie się temu celowi.
EnglishThe all-embracing approach that we found disturbing at first has been amended in respect of key elements.
Jednolite podejście, które początkowo nas niepokoiło, zostało w wielu aspektach zmienione.
EnglishOnly an all-embracing approach will be successful.
EnglishWith increasing cultural blends, we must continue to acknowledge the importance of embracing all children in our ever-changing society.
Przy coraz większej mieszaninie kultur musimy wciąż zwracać uwagę na to, by uwzględniać wszystkie dzieci w naszym stale zmieniającym się społeczeństwie.
EnglishIt could also be something like this: the National Museum of Science in London, where this blue is embracing all the exhibitions and galleries in one large gesture.
To mogłoby być coś takiego: Narodowe Muzeum Nauki w Londynie, gdzie ten niebieski obejmuje wszystkie wystawy i galerie jednym gestem.
EnglishThe subject of climate change is an all-embracing one and water scarcity is an issue that also affects land and requires a comprehensive approach.
Zagadnienie zmiany klimatu jest bardzo obszerne i niedobór wody jest problemem, który ma także wpływ na grunty i należy się nim zająć w sposób kompleksowy.
English(IT) Mr President, ladies and gentlemen, this measure is certainly an all-embracing measure, and the rapporteur and those who have helped to finalise it deserve our heartfelt congratulations.
(IT) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Przedmiotowy środek jest z pewnością kompleksowy, a sprawozdawczyni i osoby pomagające go dopracować zasługują na nasze serdeczne gratulacje.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "all-embracing"

all zaimek
all przysłówek
all przymiotnik
all but
all right