"all at once" po polsku

EN

"all at once" - polskie tłumaczenie

PL
EN

all at once {przysłówek}

volume_up
all at once (też: instantly)
volume_up
naraz {przysł.} (nagle)
And if they do that all at once, it's like playing poker and going all in right away.
I jeśli robią to wszystko naraz, to tak jakby już na samym początku gry w pokera szli na całość.
Należy wypić cały odmierzony roztwór naraz.
that program you're seeing in the corner, if you spread it out, it's all these things all at once.
Więc, jeżeli możesz zobaczyć ten program w rogu, jeżeli powielisz go, staje się on wszystkimi rzeczami naraz.

Przykłady użycia - "all at once" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt is given as a single intravenous ‘ bolus’ injection (given into a vein all at once).
Podawany jest on w postaci pojedynczego wstrzyknięcia (jednorazowe wstrzyknięcie do żyły).
EnglishGlobal warming is something that happens to all of us, all at once.
Ogolnoswiatowe ocieplenie to dotyczy nas wszystkich a w tym samym czasie .
EnglishAnd if they do that all at once, it's like playing poker and going all in right away.
I jeśli robią to wszystko naraz, to tak jakby już na samym początku gry w pokera szli na całość.
EnglishAnd it wouldn't simply change everything, it would change everything all at once."
To zmieniłoby wszystko... ...i to w jednej chwili."
EnglishEach daily dose of atorvastatin is given all at once and may be given at any time of day with or without food.
Dawkę dobową atorwastatyny podaje się jednorazowo o dowolnej porze, niezależnie od posiłków.
EnglishThis will allow all participants once again to present everything that still has to be done.
W ten sposób można będzie w sposób skoordynowany podejść do wszystkiego, co w tej materii trzeba jeszcze zrobić.
Englishthat program you're seeing in the corner, if you spread it out, it's all these things all at once.
Więc, jeżeli możesz zobaczyć ten program w rogu, jeżeli powielisz go, staje się on wszystkimi rzeczami naraz.
EnglishTo add a large number of rows (100+) to your spreadsheet all at once, scroll to the bottom of the spreadsheet.
Aby·do arkusza kalkulacyjnego dodać wiele (ponad 100) wierszy jednocześnie, przewiń arkusz do dołu.
EnglishIt is the aim of the Iranian Government to silence all opposition once and for all both inside and outside the country.
Irański rząd chce raz na zawsze zamknąć usta opozycji zarówno wewnątrz kraju, jak i poza jego granicami.
EnglishYou know, dear, growing up doesn't happen all at once.
EnglishThis I say with all due respect, and I want to thank all parties once again for this rewarding exchange of views.
Mówię to z całym należnym szacunkiem i pragnę ponownie podziękować wszystkim stronom za tak cenną wymianę poglądów.
EnglishI wanted it all at once, but knew I couldn't really get that.
EnglishWhich brings me to the second paradox: sobering up about our smallness and maintaining faith in our greatness all at once.
To prowadzi mnie do drugiego paradoksu: otrząsając się z naszej małostkowości i utrzymując wiarę w naszą wielkość nagle.
EnglishDrink the mixture all at once.
EnglishSometimes, it's all at once.
EnglishSimulect is given into a vein, either as a ‘ bolus’ injection (given all at once) or as an infusion over 20 to 30 minutes.
Preparat Simulect podaje się dożylnie, we wstrzyknięciu w postaci „ bolusu ” (cały lek od razu) lub we wlewie dożylnym trwającym od 20 do 30 minut.
EnglishThis is then given into a vein either as a ‘ bolus’ injection (given all at once) or as an infusion, after dilution with a suitable diluent.
Następnie preparat podaje się dożylnie w bolusie (we wstrzyknięciu bezpośrednim) lub we wlewie, po rozcieńczeniu odpowiednim rozcieńczalnikiem.
EnglishI began to see my body like a thing, a thing that could move fast, like a thing that could accomplish other things, many things, all at once.
Zaczęłam postrzegać swoje ciało jako rzecz, rzecz, która może się szybko poruszać, jako rzecz, która może osiągnąć inne rzeczy, różne rzeczy, wszystkie na raz.
EnglishSo I want to pay tribute to them and the fact that they often speak on behalf of all of us too; we cannot be everywhere in the world all at once.
Zatem chciałabym wyrazić uznanie dla nich i dla faktu, że często wypowiadają się również w imieniu nas wszystkich; nie możemy być obecni naraz we wszystkich miejscach na świecie.
EnglishThis masterpiece ends with a colon: ‘... but then all at once ... the clocks struck the hour, struck November 9th, “Germany, united fatherland”, struck at the Brandenburg Gate:’.
To mistrzowskie dzieło kończy się dwukropkiem: „…ale wtedy naraz… wybiły zegary, wybiły 9 listopada, Niemcy, zjednoczona ojczyzna, wybiły o Bramę Brandenburską:”.

Synonimy (angielski) dla "all at once":

all at once

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "all at once"

once przysłówek
once
once spójnik
Polish
at przyimek
at rzeczownik
Polish