EN

alignment {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
You can also adjust the dimensions and alignment of an object.
Ponadto możesz dostosować wymiary i wyrównanie obiektu.
2. IT
You can also adjust the dimensions and alignment of an object.
Ponadto możesz dostosować wymiary i wyrównanie obiektu.

Przykłady użycia - "alignment" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe considered it opportune to carry out this alignment as proposed by Parliament.
Uznaliśmy za stosowne przeprowadzić to dostosowanie zgodnie z wnioskiem Parlamentu.
EnglishUnfortunately, the single currency has not resulted in economic alignment so far.
Niestety wspólna waluta jak na razie nie przyczyniła się do wyrównania sytuacji gospodarczej.
EnglishAlignment of legal acts to the new Comitology Decision (Legislative initiative) (
Dostosowanie aktów prawnych do nowej decyzji w sprawie komitologii (inicjatywa legislacyjna) (
EnglishTherefore, the need to introduce changes to the alignment maps of the network appears justified.
Dlatego uzasadnioną wydaje się potrzeba wprowadzenia korekt mapy przebiegu sieci.
EnglishIndeed, our joint work has been complicated and slowed down by this alignment.
Zaiste nasza wspólna praca była skomplikowana i spowolniona w związku z koniecznością tych korekt.
EnglishTax barriers have been reduced through the partial alignment of national VAT rates.
Bariery podatkowe stopniowo zmniejszano poprzez częściowe ujednolicenie krajowych stawek podatku VAT.
EnglishThat is highly necessary if we are to achieve a pan-European alignment.
To niezwykle ważne, jeżeli chcemy osiągnąć paneuropejską jedność.
EnglishThis would be a very good result which will pave the way to the so-called 'general alignment'.
Byłby to bardzo dobry rezultat, który utoruje drogę do tak zwanego "ogólnego dostosowania”.
EnglishWe intend to negotiate Ukraine's alignment with this legislation.
Mamy zamiar negocjować dostosowanie Ukrainy do takiej legislacji.
EnglishIt is in our common interest to have these alignment instruments adopted as soon as possible.
W naszym wspólnym interesie leży, aby te instrumenty dostosowujące zostały możliwie najszybciej przyjęte.
EnglishIt is not obvious that we can achieve this alignment.
Nie jest sprawą oczywistą, że możemy osiągnąć takie uporządkowanie.
EnglishYou can also adjust the dimensions and alignment of an object.
Ponadto możesz dostosować wymiary i wyrównanie obiektu.
EnglishMoreover, profitability involves alignment of policies in this sector with the objectives of the Europe 2020 strategy.
Ponadto rentowność wiąże się z dopasowaniem polityki w tym sektorze do celów strategii Europa 2020.
EnglishThe Commission will respect this commitment and propose this general alignment of all non-priority acts.
Komisja będzie respektowała to zobowiązanie i zaproponuje ogólne dostosowanie wszystkich aktów niepriorytetowych.
EnglishTurkey committed itself to reforms, good neighbourly relations and progressive alignment with the EU.
Turcja zobowiązała się do reform, utrzymywania dobrych stosunków z sąsiadami oraz stopniowego dostosowania się do UE.
EnglishIts aim is to create real alignment, but it is vital that the sums set aside for this are used effectively.
Jego celem jest prawdziwe dostosowanie, lecz największe znaczenie ma skuteczne wykorzystanie wyasygnowanych pieniędzy.
EnglishWe also need to address the issue of the alignment of taxation applied to crews sailing under the European Union flag.
Potrzebujemy również zająć się kwestią wyrównania opodatkowania stosowanego wobec załóg pływających pod banderą Unii Europejskiej.
EnglishIt is important to mention that such an area would ensure the gradual alignment of Georgia's economy with the EU internal market.
Należy wspomnieć, że taka strefa zapewni stopniowe dopasowanie gospodarki Gruzji do wewnętrznego rynku Unii Europejskiej.
EnglishThis text allowed for the alignment of the system applicable to foreign workers and thus tackled social dumping.
Omawiany tekst pozwalał na uporządkowanie systemu dotyczącego zagranicznej siły roboczej, a tym samym dotyczył kwestii dumpingu społecznego.
EnglishWith this option enabled, guides appear whenever you move an object into alignment with the border of another object.
Włączenie tej opcji powoduje wyświetlenie prowadnic zawsze wtedy, gdy obiekt jest przesuwany w celu wyrównania z konturem innego obiektu.

Synonimy (angielski) dla "alignment":

alignment