EN

to align [aligned|aligned] {czasownik}

volume_up
Snap to guides allows you to align objects with the drawings canvas and other objects.
Przyciąganie do prowadnic umożliwia wyrównywanie obiektów z obszarem roboczym rysunku i innymi obiektami.
to align
to align

Przykłady użycia - "to align" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt is meant to align the wording of this paragraph with the title of the regulation itself.
Ma na celu ujednolicenie brzmienia tego ustępu z tytułem samego rozporządzenia.
EnglishI applaud the efforts made by that country to align itself with European standards.
Wyrażam aprobatę dla wysiłków podjętych przez ten kraj, by dostosować się do standardów europejskich.
EnglishSnap to guides allows you to align objects with the drawings canvas and other objects.
Przyciąganie do prowadnic umożliwia wyrównywanie obiektów z obszarem roboczym rysunku i innymi obiektami.
EnglishNow it's only at precise times when they align.
Dzieje się tak tylko w ściśle określonym czasie, kiedy atomy się uszeregują.
EnglishIn addition, the EIB must align its external activities with the European consensus on development.
Ponadto EBI musi dostosować swoje działania zewnętrzne do Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju.
EnglishSo, he had asked me to be the Chief Belief Officer, and said, "All I want to do is align belief."
Więc poprosił mnie, abym został prezesem do spraw wiary. ~~~ Powiedział: "Chcę tylko, żebyś zestroił wierzenia."
EnglishThe European Union's role is not to align itself with one or the other in this international chess match.
Rolą Unii Europejskiej nie jest stawanie po czyjejkolwiek stronie w tym międzynarodowym pojedynku szachowym.
EnglishLet us align our policies with our values.
Powinniśmy dostosować naszą politykę do naszych wartości.
EnglishThe Commission will present a proposal to align EU legislation with the IMO decision within the next months.
W ciągu kilku najbliższych miesięcy Komisja przedstawi projekt dotyczący dostosowania prawodawstwa UE do tej decyzji IMO.
English'calls on the Commission to align closely the National Indicative Programme 2011-13 with the Association Agenda'.
"wzywa Komisję do ścisłego dostosowania krajowego programu orientacyjnego na lata 2011-2013 do programu stowarzyszeniowego;”.
EnglishThis is already compulsory in some countries, and the time has come to align our course and create a level playing field.
Jest to już obowiązkowe w niektórych państwach i nadszedł czas, abyśmy obrali jeden kurs i ustanowili równe reguły gry.
EnglishWith today's vote we have taken steps to align two important legislative instruments with the Treaty of Lisbon.
Podczas dzisiejszego głosowania poczyniliśmy kroki w kierunku zapewnienia zgodności dwóch ważnych aktów prawa z przepisami traktatu lizbońskiego.
EnglishTherefore, while keeping common base lines and targets for the dialogue, it would not be advisable to strictly align all their modalities.
Dlatego, choć zachowujemy pewne wspólne standardy i cele w dialogu, niedobrze byłoby ujednolicać wszystkie zmienne czynniki.
EnglishAlign it in this direction.
EnglishWe are voting against the report because we align ourselves with the workers' struggle against the commercialisation and privatisation of health.
Głosujemy przeciwko temu sprawozdaniu, ponieważ jednoczymy się z pracownikami w walce z komercjalizacją i prywatyzacją służby zdrowia.
EnglishIncreasing our support for reforms and helping our partners to align with the EU acquis will help stabilise our eastern neighbours.
Zwiększenie naszego wsparcia na rzecz reform i dostosowania do unijnego dorobku prawnego przyczyni się do stabilizacji u naszych wschodnich sąsiadów.
EnglishIt is therefore necessary to amend the relevant provisions of Regulation (EC) No 1889/2006 in order to align it with the other instruments.
W związku z tym niezbędna jest zmiana stosownych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1889/2006 w celu dostosowania go do pozostałych instrumentów.
EnglishThis is only because, according to some Members, certain paragraphs perhaps do not align with the European policy on reproductive health.
Dzieje się tak tylko dlatego, że zdaniem niektórych posłów pewne ustępy nie pokrywają się z europejska polityką w obszarze zdrowia reprodukcyjnego.
EnglishWith the needle pointed at the vial align the “ 0.5 ml” mark on the syringe with the edge of the dose preparation guide.
Trzymać strzykawkę z igłą skierowaną w stronę fiolki, tak aby oznaczenie na strzykawce „ 0, 5 ml ” znajdowało się nad krawędzią „ prowadnika do przygotowania dawki ”.
EnglishI would add that, in my opinion, Sweden is, as it were, a model, and I would very much like other states to align themselves with it in this area.
Dodam, że moim zdaniem Szwecja jest dziś, podobnie jak dawniej, wzorcem, i bardzo chciałabym, żeby inne państwa naśladowały ją w tej dziedzinie.

Synonimy (angielski) dla "alignment":

alignment