EN

to alienate [alienated|alienated] {czasownik}

volume_up
to alienate
Ultimately, this may mean alienating many citizens from the EU, despite the fact that the Europe 2020 strategy includes a solution to these problems.
Ostatecznie może to zrazić wielu obywateli do UE, chociaż strategia Europa 2020 zawiera rozwiązanie tych problemów.
If we do not wish to further alienate the public from the European project, I believe we had better listen to their will and enforce it.
Jeżeli nie chcemy jeszcze bardziej zrazić opinii publicznej do europejskiego projektu, moim zdaniem powinniśmy raczej wysłuchać jej woli i ją zastosować.
A jumble of symbols alienates consumers rather than informing them.
Bezładna mieszanina symboli raczej zraża konsumentów niż zwiększa ich świadomość.
If the system does not respond in an effective manner they see it as a bureaucratic nightmare, and this alienates the petitioner and probably everybody they speak to about the matter.
Jeżeli system nie zareaguje w skuteczny sposób, postrzegają oni to jako biurokratyczny koszmar, a to zraża składającego petycję i prawdopodobnie wszystkich, z którymi on o tym rozmawia.
to alienate

Przykłady użycia - "to alienate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWhy then do we seek to alienate Tunisia and its 10 million people?
Dlaczego zatem próbujemy wyalienować Tunezję i 10 milionów jej obywateli?
EnglishThe European Union cannot alienate itself from what is happening.
Unia Europejska nie może odcinać się od tego, co się tam dzieje.
EnglishSuch campaigns are the kind of things that alienate the citizens.
EnglishWe cannot build walls like these between the decisionmakers and the people and alienate one from the other in this way.
Nie możemy wznosić takiego muru między decydentami a ludźmi, oddalając jednych od drugich w ten sposób.
EnglishWhat we got was partly a name and shame report, which I fear will alienate many of the stakeholders.
A otrzymaliśmy sprawozdanie, które służy zawstydzeniu wskazanych podmiotów. Obawiam się, że doprowadzi ono do zrażenia wielu zainteresowanych podmiotów.
EnglishIt will call into question the democratic legitimacy of this Parliament and alienate citizens from the European project even more.
Podda w wątpliwość demokratyczną legitymację tego Parlamentu i w jeszcze większym stopniu wykluczy obywateli z projektu europejskiego.
EnglishDoes it listen to the people, does it respect their democratic wishes, or does it alienate its citizens by setting all of that aside?
Czy Europa słucha ludzi, czy respektuje ich demokratyczną wolę, czy też alienuje swych obywateli poprzez oddzielenie ich od tych kwestii?
EnglishFrom our ivory towers in Brussels we have once again managed to alienate ourselves even further from the citizens in the Member States.
Z perspektywy naszej brukselskiej wieży z kości słoniowej po raz kolejny jeszcze bardziej odgrodziliśmy się od obywateli w państwach członkowskich.
EnglishIf we do not wish to further alienate the public from the European project, I believe we had better listen to their will and enforce it.
Jeżeli nie chcemy jeszcze bardziej zrazić opinii publicznej do europejskiego projektu, moim zdaniem powinniśmy raczej wysłuchać jej woli i ją zastosować.
EnglishThe use of biometric technology as proposed by Commissioner Frattini is in order to produce greater efficiency, and must not alienate public support.
Stosowanie technologii biometrycznej, proponowane przez komisarza Frattini, ma na celu zapewnienie większej skuteczności i nie może być wykluczone spod wsparcia publicznego.
EnglishThey are their temporary and contingent custodians and, if they want to alienate power from Westminster, they should have the courtesy to ask our permission.
Są ich tymczasowymi i warunkowymi stróżami i jeżeli chcą pozbawić Westminster należnych mu kompetencji, to powinni okazać nam na tyle uprzejmości, żeby poprosić nas najpierw o zgodę.