EN

algorithm {rzeczownik}

volume_up
1. Matematyka
algorithm
So his algorithm tells the robot what part to pick up, when and where to place it.
Algorytm mówi robotowi, którą część podnieść, kiedy i gdzie ją umieścić.
As there is a machine learning algorithm in this --
Wbudowany jest tu algorytm uczący się -- .
Zastosowaliśmy algorytm genetyczny.
2. IT
algorithm
So his algorithm tells the robot what part to pick up, when and where to place it.
Algorytm mówi robotowi, którą część podnieść, kiedy i gdzie ją umieścić.
As there is a machine learning algorithm in this --
Wbudowany jest tu algorytm uczący się -- .
Zastosowaliśmy algorytm genetyczny.

Przykłady użycia - "algorithm" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSo his algorithm tells the robot what part to pick up, when and where to place it.
Algorytm mówi robotowi, którą część podnieść, kiedy i gdzie ją umieścić.
EnglishLanguage is a related issue, and a set algorithm could be used to solve this problem.
To też język. To się da zrobić wg określonego algorytmu.
EnglishLearn more about Google's autocomplete algorithm
Więcej informacji na temat algorytmu autouzupełniania stosowanego przez Google
EnglishBut if you're a Wall Street algorithm and you're five microseconds behind, you're a loser.
Jednak jeśli jest się algorytmem na Wall Street który jest pięć mikrosekund w tyle, to znaczy, że jest się przegranym.
EnglishNow, after five generations of applying evolutionary process, the genetic algorithm is getting a tiny bit better.
Po pięciu generacjach stosowania procesu ewolucji, algorytmu genetycznego, jest troszkę lepszy.
EnglishDiffie-Hellman public key encryption algorithm
algorytm Diffie\'ego-Hellmana szyfrowania z kluczem publicznym
EnglishSo his algorithm essentially tells these robots how to autonomously build cubic structures from truss-like elements.
Jego algorytm mówi robotom, jak samodzielnie zbudować sześcienne struktury z elementów kratownicy.
EnglishThose are then selected by the algorithm, reproduced with mutation and recombinations to introduce sex as well.
Te wybierze algorytm i zostaną zreprodukowane z zastosowaniem mutacji i rekombinacji, żeby wprowadzić też płeć.
EnglishWe'll actually part the water to pull money out of the air, because it's a bright future if you're an algorithm.
Podzielimy wodę, żeby z powietrza wyciagnąć pieniądze bo to świetlana przyszłość, jeśli tylko jesteś algorytmem.
EnglishAs there is a machine learning algorithm in this --
EnglishThis algorithm has been put into a software program that's now being used to make bridges lightweight, to make building beams lightweight.
Algorytm ten wprowadzono do oprogramowania do budowy lekkich mostów i lekkich belek konstrukcyjnych.
EnglishInternational Data Encryption Algorithm
EnglishRSA public key encryption algorithm
Englishsymmetric key encryption algorithm
EnglishAnd I started to realize that the cycles of fertility were just like the recursive cycles in the geometric algorithm that builds this.
Zdałem sobie sprawę, że cykle płodności odpowiadały rekurencyjnym cyklom geometrycznego algorytmu, który to stworzył.
EnglishWe applied the genetic algorithm.
EnglishAs you type within the search box on Google, our autocomplete algorithm offers searches that might be similar to the one you're typing.
Podczas pisania w polu wyszukiwania w Google nasz algorytm autouzupełniania podpowiada zapytania podobne do wprowadzanego.
EnglishSo it's a very simple algorithm.
EnglishAnd they're having appliances in your home talk to one another through that algorithm, and determine how to minimize peak power use.
Domowe urządzenia elektryczne mają "porozumiewać się" za pomocą tego algorytmu, szacując, jak zminimalizować zużycie prądu w szczycie.
EnglishAnd all of a sudden, the basic algorithm of natural selection kind of pops into his head and he says, "Ah, at last, I had a theory with which to work."
I nagle podstawowy algorytm doboru naturalnego wskakuje mu do głowy i Darwin mówi: "Oh, nareszcie teoria z którą mogę pracować".

Synonimy (angielski) dla "algorithm":

algorithm