"Algeria" po polsku

EN

"Algeria" - polskie tłumaczenie

volume_up
Algeria {nazwa wł.}
PL

"Algeria" - angielskie tłumaczenie

EN
EN

Algeria {nazwa własna}

volume_up
1. Geografia
Algeria is a member of the United Nations, but it is ignoring this fundamental right.
Algieria jest członkiem ONZ, ale ignoruje to podstawowe prawo.
The EU and Algeria sign an Association Agreement in Valencia, Spain.
W Walencji w Hiszpanii UE i Algieria podpisują układ o stowarzyszeniu.
Libya, Algeria, Jordan, Syria and Morocco have also been mentioned.
Wspominane są również Libia, Algieria, Jordania, Syria i Maroko.
PL

Algeria {żeński}

volume_up
1. Geografia
Algeria (też: Algieria)

Przykłady użycia - "Algeria" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe had requested, in connection with these emergency situations, a resolution on Algeria.
W związku z tymi pilnymi wydarzeniami wnioskowaliśmy o rezolucję w sprawie Algierii.
EnglishThe value of its GDP puts it in second place in Africa, after South Africa and before Algeria.
Wartość jej PKB plasuje ją na drugim miejscu w Afryce po RPA, a przed Algierią.
EnglishMen have already immolated themselves in Algeria, Egypt and Mauritania.
Akty samospalenia miały już miejsce w Algierii, Egipcie i Mauretanii.
EnglishThe EU and Algeria sign an Association Agreement in Valencia, Spain.
W Walencji w Hiszpanii UE i Algieria podpisują układ o stowarzyszeniu.
EnglishAlgeria is a member of the United Nations, but it is ignoring this fundamental right.
Algieria jest członkiem ONZ, ale ignoruje to podstawowe prawo.
EnglishLibya, Algeria, Jordan, Syria and Morocco have also been mentioned.
Wspominane są również Libia, Algieria, Jordania, Syria i Maroko.
EnglishNow, with Algeria, the pressure has shifted to Italy.
Teraz, ze względu na uchodźców z Algierii, presja przeniosła się na Włochy.
EnglishAlgeria, India and Bangladesh are also states where rising food prices have caused serious tensions.
Spowodował też poważne napięcia w Algierii, Indiach i Bangladeszu.
EnglishWe are also supporting operations in Tunisia, Egypt and Algeria for people who have left Libya.
Wspieramy też prowadzone w Tunezji, Egipcie i Algierii operacje na rzecz osób, które opuściły Libię.
EnglishThe Community signs cooperation agreements with three Maghreb countries (Algeria, Morocco and Tunisia).
Wspólnota podpisuje umowy o współpracy z trzema krajami Maghrebu (Algierią, Marokiem i Tunezją).
EnglishWe see things happening in Bahrain, in Yemen, in Algeria, in Iran, in Libya, in Morocco and in Kuwait.
Jesteśmy świadkami wydarzeń w Bahrajnie, w Jemenie, w Algierii, w Iranie, w Libii, w Maroku i w Kuwejcie.
EnglishWe have seen this happening in popular uprisings in Tunisia, Egypt, Iran, Algeria, Bahrain and also in Yemen.
Byliśmy tego świadkami podczas powstań ludowych w Tunezji, Egipcie, Iranie, Algierii, Bahrajnie, a także Jemenie.
EnglishYou also see seashells -- as discovered by a team here in Oxford -- moving 125 miles inland from the Mediterranean in Algeria.
A także muszle, odkryte przez zespół z Oxfordu, przetransportowane 125 mil w głąb lądu z wybrzeża Algierii.
EnglishIt could also serve to legitimise the dictatorships in Tunisia, Libya and Syria, and to a lesser extent Algeria and Egypt.
Może to także służyć legitymizacji dyktatur w Tunezji, Libii i Syrii oraz, w mniejszym stopniu, w Algierii i Egipcie.
EnglishThe enemy is not Russia, whatever our opinion of Puttin, nor Algeria, whether or not we approve of their armed forces.
Wrogiem nie jest Rosja, jakkolwiek nie myślelibyśmy o Putinie, ani Algieria, bez względu na to, czy podobają nam się jej siły zbrojne.
EnglishFurthermore, the recent riots and unrest in Algeria, Tunisia and Egypt have had a significant impact on this.
Co więcej, destabilizująco działają także zamieszki i niepokój w wielu państwach rozwijających się, a ostatnio w Algierii, Tunezji i w Egipcie.
English(FR) Mr President, High Commissioner, I am addressing you directly to ask about the persecution suffered by Christians in Algeria.
(FR) Panie przewodniczący, wysoki komisarzu! Zwracam się bezpośrednio do panów, by spytać o prześladowania chrześcijan w Algierii.
EnglishWhat is happening with Algeria?
EnglishThe European Union must promote the conclusion of repatriation and readmission agreements with countries such as Morocco, Algeria and Libya.
Unia Europejska powinna dążyć do zawarcia porozumień o repatriacji i readmisji z państwami takimi jak Maroko, Algieria i Libia.
EnglishI was born in Algeria.

Synonimy (angielski) dla "Algeria":

Algeria