EN

alertness {rzeczownik}

volume_up
Bridion is not known to have an effect on alertness or concentration.
Nie wiadomo czy Bridion ma wpływ na czujność lub koncentrację.
Driving and using machines Remeron can affect your concentration or alertness.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Remeron może zmniejszać czujność i zdolność koncentracji.
Remeron may impair concentration and alertness (particularly in the initial phase of treatment).
Remeron może zaburzać koncentrację i czujność (zwłaszcza w początkowej fazie leczenia).

Przykłady użycia - "alertness" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishDriving and using machines Remeron can affect your concentration or alertness.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Remeron może zmniejszać czujność i zdolność koncentracji.
EnglishRemeron may impair concentration and alertness (particularly in the initial phase of treatment).
Remeron może zaburzać koncentrację i czujność (zwłaszcza w początkowej fazie leczenia).
Englishcaffeine or theophylline (these substances help restore mental alertness).
kofeinę lub teofilinę (substancje wspomagające koncentrację).
EnglishBridion is not known to have an effect on alertness or concentration.
Nie wiadomo czy Bridion ma wpływ na czujność lub koncentrację.
EnglishThe reduced level of alertness can make driving and using machines hazardous.
Zmniejszony stopień uwagi może powodować, że prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn jest niebezpieczne.
EnglishClinical alertness to the possibility of co-incidental meningitis should be maintained.
Jakkolwiek należy zawsze brać pod uwagę możliwość współistniejącego zapalenia opon mózgowo- rdzeniowych.
EnglishRemeron may impair concentration and alertness (particularly in the initial phase of treatment).
Mimo to w szczególnych przypadkach lekarz może zalecić stosowanie preparatu Remeron w ciąży z uwagi na dobro matki i dziecka.
EnglishIn addition, quality of sleep and morning alertness significantly improved with Circadin compared to placebo.
Ponadto jakość snu i czujność rano uległy znacznej poprawie podczas leczenia produktem Circadin w porównaniu z placebo.
EnglishIf insufficient sleep duration occurs, the likelihood of impaired alertness may be increased (see section 4.5).
W przypadku niewystarczającej długości snu zwiększone może być prawdopodobieństwo zaburzenia czujności (patrz punkt 4. 5).
EnglishThis should be considered in cases where full alertness is required, e. g., when driving a car or handling machinery.
Należy to wziąć pod uwagę w sytuacjach, gdy wymagana jest pełna czujność np.: podczas kierowania pojazdem lub obsługi maszyn.
EnglishIn this case, you should avoid any activity that requires mental alertness such as driving a car or using any machine.
W takim przypadku pacjent powinien unikać wszelkich czynności wymagających napięcia uwagi, np. prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyn.
EnglishIn this case, you should avoid any activities that require mental alertness such as driving a car or using any machine.
W takim przypadku pacjent powinien unikać wszelkich czynności wymagających napięcia uwagi, np. prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyn.
EnglishPatients must be advised to exercise caution during activities requiring a high degree of alertness, e. g., driving or operating machinery.
Należy pouczyć pacjentów, aby zachowali ostrożność podczas czynności wymagających skupienia uwagi, np. prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych.
EnglishPatients must be advised to exercise caution during activities requiring a high degree of alertness, e. g., driving or operating machinery.
Należy pouczyć pacjentów, aby zachowali ostrożność podczas czynności wymagających zwiększonej czujności, np. prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych.
EnglishOne of the active ingredients may impair the ability of elderly patients to perform tasks requiring mental alertness and/or physical coordination.
Jeden z aktywnych składników leku może upośledzać zdolność do wykonywania prac wymagających zwiększonej uwagi i(lub) koordynacji ruchowej u pacjentów w podeszłym wieku.
EnglishOral carbonic anhydrase inhibitors may impair the ability to perform tasks requiring mental alertness and/ or physical coordination in elderly patients.
U pacjentów w podeszłym wieku doustne inhibitory anhydrazy węglanowej mogą upośledzać zdolność do wykonywania prac wymagających zwiększonej uwagi i(lub) koordynacji ruchowej.
EnglishThe symptoms of a possible overdose may include a rapid heart beat, changes in level of alertness (ranging from sleepiness to coma), blurred vision, seizures or fits, and vomiting.
Objawy możliwego przedawkowania mogą obejmować przyspieszoną akcję serca, zaburzenia świadomości (od senności do śpiączki), zaburzenia widzenia, drgawki oraz wymioty.
EnglishIn these sensitive patients, concurrent use with alcohol or other CNS depressants may cause additional reductions in alertness and impairment of performance.
U pacjentów wrażliwych, jednoczesne stosowanie cetyryzyny z alkoholem lub lekami o działaniu hamującym na ośrodkowy układ nerwowy, może nasilać wpływ leku na zdolność reagowania i koncentracji.
EnglishOral carbonic anhydrase inhibitors may impair the ability of elderly patients to perform tasks requiring mental alertness and/or physical coordination (see section 4.4).
U pacjentów w podeszłym wieku doustne inhibitory anhydrazy węglanowej mogą upośledzać zdolność do wykonywania prac wymagających zwiększonej uwagi i(lub) koordynacji ruchowej (patrz punkt 4. 4).