EN

alert {rzeczownik}

volume_up
alert (też: alarm, beacon)
You know about the American system, 'Amber Alert', the French 'Alerte enlèvement' and the Greek 'Amber Alert Hellas' system, which are already in place.
Znają państwo z pewnością amerykański system "Amber Alert” ("bursztynowy alarm”), francuskie "Alerte enlèvement” czy grecki "Amber Alert Hellas”.
The alert was made public via a procedure that has been described as unusual, but its causes and its consequences are still totally confused and unclear.
Alarm został ogłoszony w następstwie procedury opisanej jako nietypowa, lecz jego przyczyny i konsekwencje są w dalszym ciągu niejasne.
The alert was subsequently called off, but doubts persist as to the true nature of the incident and the reasons for this highly unusual alert.
Stan pogotowia wkrótce po tym odwołano, pozostają jednak wątpliwości co do charakteru zdarzenia i przyczyn tego bardzo nietypowego alarmu.
You might come across this alert on websites that rely heavily on JavaScript.
Ten komunikat może się pojawiać w witrynach intensywnie korzystających z kodu JavaScript.
Details: When using the authorized sites feature, any sites that you haven't authorized will trigger an alert message on your home page.
Szczegóły: Podczas korzystania z funkcji autoryzowanych stron, każda nieautoryzowana witryna wywoła komunikat z alertem na stronie głównej.
It is so deadly that we are having to be on maximum alert in places where large numbers of people gather.
Jest tak zabójczy, że wymaga od nas najwyższego pogotowia w miejscach publicznych, w których gromadzą się duże tłumy.
In the meantime, Copenhagen has undoubtedly made sure everyone is alert, greatly heightening our environmental awareness.
Tymczasem konferencja w Kopenhadze postawiła wszystkich w stan pogotowia, znacznie zwiększając naszą świadomość ekologiczną.
The alert was subsequently called off, but doubts persist as to the true nature of the incident and the reasons for this highly unusual alert.
Stan pogotowia wkrótce po tym odwołano, pozostają jednak wątpliwości co do charakteru zdarzenia i przyczyn tego bardzo nietypowego alarmu.
Rapid alert, tracking and tracing have all worked.
Szybkie ostrzeżenie, śledzenie i identyfikowalność zadziałały.
Our motion for a resolution is a call to alert public opinion all over the world before a disaster takes place.
Nasz projekt rezolucji jest wezwaniem, stanowiącym ostrzeżenie dla opinii publicznej na całym świecie, zanim wydarzy się katastrofa.
My home country, too, has increased the threat level for certain places, and a travel alert was also recently received from the United States.
Również w moim rodzimym kraju podniesiono poziom zagrożenia, a z USA nadeszło niedawno ostrzeżenie dla podróżujących.
We know that a 'kidnap alert' can be very effective if it is triggered quickly.
Wiemy, że "powiadomienie o porwaniu” może być bardzo skutecznym środkiem, jeżeli następuje szybko.
And when someone opens your mailbox, you get a notification, an alert message goes to your iPhone.
I kiedy ktoś ją otworzy, dostajecie powiadomienie, i wiadomość o tym jest przesyłana na twojego iPhone'a.
In the meantime, Copenhagen has undoubtedly made sure everyone is alert, greatly heightening our environmental awareness.
Tymczasem konferencja w Kopenhadze postawiła wszystkich w stan pogotowia, znacznie zwiększając naszą świadomość ekologiczną.
The alert was subsequently called off, but doubts persist as to the true nature of the incident and the reasons for this highly unusual alert.
Stan pogotowia wkrótce po tym odwołano, pozostają jednak wątpliwości co do charakteru zdarzenia i przyczyn tego bardzo nietypowego alarmu.
The following events can trigger a Site Health alert:
Alert Kondycja witryny mogą wyzwolić następujące zdarzenia:.
You know about the American system, 'Amber Alert', the French 'Alerte enlèvement' and the Greek 'Amber Alert Hellas' system, which are already in place.
Znają państwo z pewnością amerykański system "Amber Alert” ("bursztynowy alarm”), francuskie "Alerte enlèvement” czy grecki "Amber Alert Hellas”.
If you see a 'Settings change confirmation' alert, it means you need to confirm the change to your default searchengine in order for the change to take place.
Jeśli zostanie wyświetlony alert ,,Potwierdzenie zmiany ustawień", oznacza to, że należy potwierdzić zmianę wyszukiwarki domyślnej, aby została ona wprowadzona.
PL

alert {męski}

volume_up
Alert Kondycja witryny mogą wyzwolić następujące zdarzenia:.
The following events can trigger a Site Health alert:
Znają państwo z pewnością amerykański system "Amber Alert” ("bursztynowy alarm”), francuskie "Alerte enlèvement” czy grecki "Amber Alert Hellas”.
You know about the American system, 'Amber Alert', the French 'Alerte enlèvement' and the Greek 'Amber Alert Hellas' system, which are already in place.
Jeśli zostanie wyświetlony alert ,,Potwierdzenie zmiany ustawień", oznacza to, że należy potwierdzić zmianę wyszukiwarki domyślnej, aby została ona wprowadzona.
If you see a 'Settings change confirmation' alert, it means you need to confirm the change to your default searchengine in order for the change to take place.

Przykłady użycia - "alert" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHowever, the SIS alert is a means of transmission of the European Arrest Warrant.
Jednak taki wpis jest sposobem przekazania europejskiego nakazu aresztowania.
EnglishIt is important that you keep this Alert Card and show it to your partner or caregivers.
Ważne jest, by zachować tą kartę i pokazać ją swojemu partnerowi lub opiekunom.
EnglishThe conduct of these tests should be recorded on your Patient Alert Card.
Informację o wykonaniu tych badań należy wpisać do karty informacyjnej dla pacjenta.
EnglishYou might come across this alert on websites that rely heavily on JavaScript.
Ten komunikat może się pojawiać w witrynach intensywnie korzystających z kodu JavaScript.
EnglishTo show them today that the European Union is alert to their needs would be a good start.
Dobrym początkiem byłoby pokazanie im, że Unia Europejska pamięta o ich potrzebach.
EnglishPatients treated with RoActemra should be given the Patient Alert Card.
Chorzy leczeni produktem RoActemra powinni otrzymać Kartę ostrzegawczą dla pacjenta.
EnglishMadam Ashton, be alert to the dangers which await Egypt and us and communicate them.
Proszę zachować czujność wobec zagrożeń stojących przed Egiptem i nami oraz mówić o nich.
EnglishThis campaign should alert parents to the risks that their children face.
Kampania ta powinna wyczulić rodziców na ryzyko zagrażające ich dzieciom.
EnglishYour doctor must record the conduct of these tests on your alert card.
Lekarz prowadzący musi odnotować wykonanie tych badań w Karcie Specjalnych Ostrzeżeń.
EnglishPatients treated with TYSABRI must be given the patient alert card.
Pacjenci leczeni produktem TYSABRI muszą otrzymać kartę ostrzegawczą pacjenta.
EnglishThe patient alert card, which is to be given to patients using Remicade.
Karta Ostrzeżeń dla pacjenta przyjmującego produkt leczniczy Remicade.
EnglishThe conduct of these tests should be recorded on the Patient Alert Card.
Wykonanie tych badań należy odnotować w Karcie ostrzegawczej pacjenta.
EnglishThis maximum-level alert declared by the WHO set in train a series of measures in Europe.
Ten maksymalny stopień zagrożenia ogłoszony przez WHO uruchomił w Europie szereg środków.
EnglishThat is what the Rapid Alert System is all about, and in that respect it worked very well.
Właśnie temu służy system szybkiego ostrzegania i w tym zakresie zadziałał bardzo dobrze.
EnglishWe know that a 'kidnap alert' can be very effective if it is triggered quickly.
Wiemy, że "powiadomienie o porwaniu” może być bardzo skutecznym środkiem, jeżeli następuje szybko.
EnglishUltimately, it is only the issuing authority that has entered an alert that can withdraw it.
W ostatecznym rozrachunku jedynie wydający organ, który dokonał wpisu, może go anulować.
Englishthe Patient Alert Card is to be given to patients using Humira
konieczności przekazania pacjentom stosującym produkt Humira Karty informacyjnej dla
EnglishAlways show the Patient Alert Card to any doctor involved in your treatment, including physicians
“ Kartę ostrzeżenia dla pacjenta ” należy zawsze pokazać każdemu lekarzowi
EnglishIcons may appear in the address bar to alert you about blocked or set cookies:
Informacje na temat korzystania z Chromebooka zarządzanego
EnglishIt is recommended that the conduct of these tests should be recorded in the patient alert card.
Zaleca się odnotowanie tych badań w karcie informacyjnej dla pacjenta.

"alert the guard" - polskie tłumaczenie

alert the guard
Polish
  • ostrzegaj strażnika
  • ostrzegać osłonę
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.