"alcoholism" po polsku

EN

"alcoholism" - polskie tłumaczenie

PL
EN

alcoholism {rzeczownik}

volume_up
alcoholism (też: alcohol abuse)
That we found out that we could take fuzzy concepts -- like depression, alcoholism -- and measure them with rigor.
Odkryliśmy, że można badać niejasne pojęcia jak depresja, alkoholizm, i mierzyć je z dużą precyzją.
 Hepatic impairment (see sections 4.2, 4.4 and 4.8)  Acute alcohol intoxication, alcoholism  Lactation (see section 4.6)
 Zaburzenia czynności wątroby (patrz punkty 4. 2, 4. 4 i 4. 8)  Ostre zatrucie alkoholem, alkoholizm  Laktacja (patrz punkt 4. 6).
− Hepatic impairment (see sections 4.2, 4.4 and 4.8) − Acute alcohol intoxication, alcoholism − Lactation (see section 4.6)
− Zaburzenia czynności wątroby (patrz punkty 4. 2, 4. 4 i 4. 8) − Ostre zatrucie alkoholem, alkoholizm − Laktacja (patrz punkt 4. 6).

Przykłady użycia - "alcoholism" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAssociating smoking with tobacco growing is like confusing our famous wine production with alcoholism.
Łączenie palenia z uprawami tytoniu jest jak pomylenie produkcji wina z alkoholizmem.
EnglishOn the one hand, you have people saying that one of the cures for alcoholism is to ban advertising.
Są ludzie, którzy twierdzą, że jednym ze sposobów leczenia alkoholizmu jest zakaz reklamy.
EnglishShould we stop producing wines because of alcoholism?
Czy powinniśmy przestać produkować wino z powodu problemu alkoholizmu?
EnglishEthanol could be harmful for those suffering from alcoholism.
Etanol może być szkodliwy dla osób z chorobą alkoholową.
Englishacute alcohol intoxication, alcoholism (see section 4.4)
ostrym zatruciem alkoholem, alkoholizmem (patrz punkt 4. 4)
EnglishIt is not, Mr Schmidt, a way of encouraging alcoholism.
Pani poseł Schmidt, to nie jest zachęta do alkoholizmu.
EnglishThat we found out that we could take fuzzy concepts -- like depression, alcoholism -- and measure them with rigor.
Odkryliśmy, że można badać niejasne pojęcia jak depresja, alkoholizm, i mierzyć je z dużą precyzją.
EnglishHarmful for those suffering from alcoholism.
Podanie produktu jest szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową.
EnglishHarmful for those suffering from alcoholism.
Jest to dawka szkodliwa dla pacjentów z chorobą alkoholową.
EnglishHarmful for those suffering from alcoholism.
Preparat szkodliwy dla pacjentów z chorobą alkoholową.
EnglishWhy warn women before and during pregnancy and ignore the effect of alcoholism on the men procreating?
Dlaczego mamy ostrzegać kobiety przed zajściem w ciążę i w ciąży, a pomijać skutki alkoholizmu u mężczyzn w wieku rozrodczym?
EnglishIt is a fact that countries with high taxes cannot boast of any visible success in the fight against alcoholism.
To fakt, że kraje o wysokich podatkach nie potrafią odnieść jakiegokolwiek widocznego sukcesu w walce z alkoholizmem.
EnglishHarmful for those suffering from alcoholism.
EnglishHarmful for those suffering from alcoholism.
Englishacute alcohol intoxication, alcoholism;
EnglishOn the other hand, there is a whole range of activities in the area of health and the problem of the fight against alcoholism.
Z drugiej strony istnieje szeroki zakres działań w dziedzinie ochrony zdrowia oraz problem walki z alkoholizmem.
Englishacute alcohol intoxication, alcoholism;
EnglishOn the other hand, some of the main risk factors increasing morbidity are alcoholism, drug use and huge poverty.
Z drugiej strony niektóre z głównych czynników ryzyka zwiększających śmiertelność to alkoholizm, zażywanie narkotyków i ogromne ubóstwo.
English Hepatic impairment (see sections 4.2, 4.4 and 4.8)  Acute alcohol intoxication, alcoholism  Lactation (see section 4.6)
 Zaburzenia czynności wątroby (patrz punkty 4. 2, 4. 4 i 4. 8)  Ostre zatrucie alkoholem, alkoholizm  Laktacja (patrz punkt 4. 6).
English− Hepatic impairment (see sections 4.2, 4.4 and 4.8) − Acute alcohol intoxication, alcoholism − Lactation (see section 4.6)
− Zaburzenia czynności wątroby (patrz punkty 4. 2, 4. 4 i 4. 8) − Ostre zatrucie alkoholem, alkoholizm − Laktacja (patrz punkt 4. 6).