"albumin" po polsku

EN

"albumin" - polskie tłumaczenie

PL
PL

"albumin" - angielskie tłumaczenie

EN
EN

albumin {rzeczownik}

volume_up
Decreased blood potassium, albumin, total protein and phosphate.
Zmniejszenie stężenia potasu, albumin, białka całkowitego i fosforanów we krwi.
The pre-filled syringes do not contain human albumin.
Postać leku w napełnionej fabrycznie strzykawce nie zawiera albumin ludzkich.
Triglycerides, HDL cholesterol and albumin did not change.
Stężenia triglicerydów, HDL- cholesterolu i albumin nie zmieniły się.
PL

albumin {żeński}

volume_up
albumin
Zmniejszenie stężenia potasu, albumin, białka całkowitego i fosforanów we krwi.
Decreased blood potassium, albumin, total protein and phosphate.
Postać leku w napełnionej fabrycznie strzykawce nie zawiera albumin ludzkich.
The pre-filled syringes do not contain human albumin.
Stężenia triglicerydów, HDL- cholesterolu i albumin nie zmieniły się.
Triglycerides, HDL cholesterol and albumin did not change.

Przykłady użycia - "albumin" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishApproximately 90 % of rosuvastatin is bound to plasma proteins, mainly to albumin.
Rozuwastatyna wiąże się z białkami osocza, głównie z albuminami, mniej więcej w 90 %.
EnglishIt is bound predominantly to albumin and to a lower extent to α -1 acid glycoprotein.
Głównie wiąże się z albuminami, a w mniejszym stopniu z kwaśną glikoproteiną α- 1.
EnglishIn plasma, risperidone is bound to albumin and alpha-1-acid glycoprotein.
W osoczu krwi rysperydon wiąże się z albuminami i alfa 1 - kwaśną glikoproteiną.
EnglishToremifene binds extensively (> 99.5 %) to serum proteins, mainly to albumin.
Toremifen wiąże się w > 99, 5 % z białkami surowicy, głównie z albuminami.
EnglishIn plasma, risperidone is bound to albumin and alpha-1-acid glycoprotein.
W osoczu krwi rysperydon wiąże się z albuminami i kwaśną glikoproteiną alfa 1.
EnglishValsartan is highly bound to serum proteins (94– 97 %), mainly serum albumin.
Walsartan w dużym stopniu wiąże się z białkami osocza (94– 97 %), głównie z albuminami.
EnglishMPA at clinically relevant concentrations, is 97 % bound to plasma albumin.
MPA w klinicznie istotnych stężeniach wiąże się z albuminami osocza w 97 %.
EnglishOlanzapine is bound predominantly to albumin and α 1-acid-glycoprotein.
Olanzapina w osoczu wiąże się głównie z albuminami oraz α1- kwaśną glikoproteiną.
EnglishExtavia contains human albumin and therefore carries a potential risk for transmission of
Lek Extavia zawiera albuminę ludzką i z tego względu niesie potencjalne ryzyko
EnglishEntacapone is extensively bound to plasma proteins, mainly to albumin.
Entakapon wiąże się w znacznym stopniu z białkami osocza, głównie z albuminami.
EnglishOlanzapine is bound predominantly to albumin and α 1-acid-glycoprotein.
Olanzapina w osoczu wi e si głównie z albuminami oraz α1- kwa n glikoprotein.
EnglishAmprenavir is primarily bound to the alpha-1-acid glycoprotein (AAG), but also to albumin.
Jest wiązany głównie z - kwaśną glikoproteiną alfa- 1 (AAG), ale także z albuminą.
EnglishBosentan is highly bound (> 98%) to plasma proteins, mainly albumin.
Bozentan jest silnie związany (> 98 %) z białkami osocza, głównie z albuminami.
EnglishIn plasma, olanzapine is bound to albumin and α 1-acid glycoprotein.
Olanzapina w osoczu wiąże się głównie z albuminą oraz α1- kwaśną glikoproteiną.
EnglishAmprenavir is primarily bound to the alpha– 1-acid glycoprotein (AAG), but also to albumin.
Jest wiązany głównie z - kwaśną glikoproteiną alfa- 1 (AAG), ale także z albuminą.
EnglishHuman serum albumin, sodium chloride, di- and monobasic sodium phosphate.
Albumina ludzka, sodu chlorek, sodu diwodorofosforan, sodu wodorofosforan.
EnglishErlotinib binds to serum albumin and alpha-1 acid glycoprotein (AAG).
Erlotynib wiąże się z albuminami surowicy i z kwaśną α1- glikoproteiną (AAG).
EnglishRiluzole is about 97 % protein bound and it binds mainly to serum albumin and to lipoproteins.
Związek wiąże się z białkami w około 97 %, głównie z albuminą i lipoproteinami.
EnglishIn vitro experiments have shown that tolcapone binds mainly to serum albumin.
W badaniach in vitro wykazano, że tolkapon wiąże się przede wszystkim z albuminami surowicy.
EnglishCalcium chloride Human albumin Mannitol Sodium acetate Water for injections
Chlorek wapnia Ludzka albumina Mannitol Octan sodu Woda do wstrzykiwań

Synonimy (angielski) dla "albumin":

albumin
English