"alarmist" po polsku

EN

"alarmist" - polskie tłumaczenie

EN

alarmist {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "alarmist" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishPolicies relating to climate change are based to a large extent on alarmist ideologies.
Polityka dotycząca zmian klimatu opiera się w dużej mierze na ideologiach alarmistycznych.
EnglishNext, it taught us how to completely disguise a lack of judgment with alarmist speeches and arm waving.
Następnie nauczyła nas, jak całkowicie skryć brak oceny za alarmującymi przemowami i załamywaniem rąk.
EnglishIt is therefore natural that people should ask questions about whether we were being alarmist then or are not taking it seriously enough now.
W związku z tym to dość oczywiste, że obywatele pytają, czy wówczas panikowaliśmy, czy może teraz nie traktujemy sytuacji wystarczająco poważnie.
EnglishWe could not, however, support this particular text, as the tone of the recitals in particular is unbalanced and overly alarmist.
Nie możemy jednak poprzeć tego konkretnego tekstu, ponieważ jego ton, zwłaszcza co się tyczy punktów uzasadnienia, jest niewyważony i nadmiernie alarmistyczny.
EnglishThe scientific reports concerning the current biomass of bluefin tuna are alarmist: uncontrolled industrial-scale fishing has severely eroded stocks.
Naukowe sprawozdania dotyczące aktualnej biomasy tuńczyka błękitnopłetwego są alarmujące: niekontrolowane połowy na skalę przemysłową doprowadziły do poważnego ograniczenia zasobów.
EnglishThe alarmist statements of the IPCC should be regarded as highly irresponsible, because political and economic decisions which are based on them will affect many future generations.
Alarmistyczne twierdzenia IPCC należy uznać za wielce nieodpowiedzialne, gdyż decyzje polityczne i ekonomiczne na nich oparte dotyczą wielu przyszłych pokoleń.
EnglishHowever, I would like to say - in connection with the alarmist scenarios - that the atomic bombs dropped on Hiroshima and Nagasaki still constitute the greatest ever nuclear catastrophe.
W związku z alarmistycznymi scenariuszami chciałbym jednak powiedzieć, że bomby atomowe zrzucone na Hiroszimę i Nagasaki nadal stanowią największą katastrofę jądrową w historii.