EN

alarmingly {przysłówek}

volume_up
alarmingly (też: ominously, worryingly)
Madam President, the number of people seeking refugee and asylum status is growing alarmingly.
Liczba osób ubiegających się o azyl i status uchodźcy niepokojąco wzrasta.
That seems to be happening in Bosnia, which is sliding alarmingly towards dysfunction if not destruction.
Wygląda na to, że dzieje się tak w Bośni, która niepokojąco zmierza ku dysfunkcji, o ile nie ku destrukcji.
Firstly, we cannot see any clear target for reducing youth unemployment, which is alarmingly high in all Member States.
Po pierwsze, nie widzimy żadnego wyraźnego celu w zakresie obniżania stopy bezrobocia wśród młodzieży, która jest niepokojąco wysoka we wszystkich państwach członkowskich.
alarmingly
alarmingly
-The gender pay gap is alarmingly high in the EU.
. - Różnice w wynagrodzeniach dla kobiet i mężczyzn są w UE alarmująco wysokie.
I need only refer to the alarmingly high percentage of HIV-infected women - south of the Sahara the figure is 57%.
Wystarczy, że powołam się na alarmująco wysoki odsetek kobiet zarażonych wirusem HIV - na południe od Sahary wynosi on 57%.

Przykłady użycia - "alarmingly" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThis situation threatens, immediately and alarmingly, to lead to epidemics.
Ta sytuacja zagraża, w sposób bezpośredni i alarmujący, powstaniem epidemii.
EnglishAlarmingly, the situation could easily deteriorate further.
Przerażające jest to, że ta sytuacja może się z łatwością jeszcze pogorszyć.
English-The gender pay gap is alarmingly high in the EU.
na piśmie. - Różnice w wynagrodzeniach dla kobiet i mężczyzn są w UE alarmująco wysokie.
EnglishMadam President, the number of people seeking refugee and asylum status is growing alarmingly.
Pani przewodnicząca! Liczba osób ubiegających się o azyl i status uchodźcy niepokojąco wzrasta.
EnglishAlarmingly enough, there are many Members of this Parliament who harbour hostile views on homosexuals.
Jest niepokojące, że wielu posłów do Parlamentu Europejskiego ma wrogie nastawienie do homoseksualistów.
EnglishThat seems to be happening in Bosnia, which is sliding alarmingly towards dysfunction if not destruction.
Wygląda na to, że dzieje się tak w Bośni, która niepokojąco zmierza ku dysfunkcji, o ile nie ku destrukcji.
English(HU) The European Union's trade deficit has increased alarmingly three and a half fold in the last five years.
(HU) Deficyt handlowy UE zwiększył się w ciągu ostatnich pięciu lat w sposób alarmujący - aż trzy i pół raza.
EnglishMilitary contributions have decreased alarmingly.
W sposób alarmujący spadły składki na cele wojskowe.
EnglishThese economies are shrinking alarmingly.
EnglishI need only refer to the alarmingly high percentage of HIV-infected women - south of the Sahara the figure is 57%.
Wystarczy, że powołam się na alarmująco wysoki odsetek kobiet zarażonych wirusem HIV - na południe od Sahary wynosi on 57%.
EnglishDespite achieving its 2006 target, the amount of aid is insufficient and forecasts for 2007 show that it is decreasing alarmingly.
Mimo osiągnięcia tego celu z 2006 roku, ilość pomocy jest niewystarczająca i prognozy na 2007 rok wskazują, że spada ona w sposób alarmujący.
EnglishFirstly, we cannot see any clear target for reducing youth unemployment, which is alarmingly high in all Member States.
Po pierwsze, nie widzimy żadnego wyraźnego celu w zakresie obniżania stopy bezrobocia wśród młodzieży, która jest niepokojąco wysoka we wszystkich państwach członkowskich.
EnglishAll three of those quotations come from our former colleagues in this House, Nick Clegg and Chris Huhne - now, alarmingly, ministers in the British Government.
Wszystkie trzy cytaty są autorstwa byłych posłów do tego Parlamentu, Nicka Clegga i Chrisa Huhne'a, obecnie, co niepokojące, ministrów rządu brytyjskiego.
EnglishThe morbidity and mortality rates resulting from drinking water unfit for consumption remain, in these circumstances, alarmingly high, especially among children.
W takich okolicznościach liczba osób chorych i umierających z powodu nieodpowiedniej do spożycia wody pitnej pozostaje na zastraszająco wysokim poziomie, zwłaszcza wśród dzieci.
English(DE) Mr President, the European Union's motto is 'unity in diversity' but, as we know, in the natural world this diversity has decreased alarmingly over the last 150 years.
(DE) Panie przewodniczący! Motto Unii Europejskiej brzmi 'jedność w różnorodności' jednak jak wiemy różnorodność w przyrodzie zmniejszyła się niepokojąco w ciągu ostatnich 150 lat.

Synonimy (angielski) dla "alarm":

alarm
alarm clock
English