EN

alarming {przymiotnik}

volume_up
It is alarming that there are such great disparities between the European Union's 271 regions.
Fakt istnienia tak znacznych różnic między 271 regionami Unii Europejskiej jest niepokojący.
(PL) Madam President, Europe's demographic trends have been deeply alarming for over a dozen years now.
Trendy demograficzne w Europie od kilkunastu lat mają charakter głęboko niepokojący.
The situation of children living with a disability is particularly alarming in this regard.
Sytuacja dzieci niepełnosprawnych jest szczególnie niepokojąca.
alarming (też: appalling)
In fact, the increase in obesity among children is quite alarming in Europe.
Rzeczywiście, wzrost otyłości wśród dzieci jest w Europie zatrważający.
Today, there is an alarming reduction in the numbers of pollinating insects, including honey bees.
Obecnie odnotowuje się zatrważający spadek liczby owadów zapylających, w tym pszczół miodnych.
The statistics on the number of illegal workers in the Union are alarming.
Dane statystyczne dotyczące liczby nielegalnych pracowników w Unii są zatrważające.

Przykłady użycia - "alarming" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishOur trade balance deficit with the Mercosur countries in this sector is alarming.
Nasz deficyt bilansu handlowego z krajami Mercosur w tym sektorze jest alarmujący.
EnglishThe overall statistics - the averages - are very bad; they are really alarming.
Ogólne dane statystyczne - uśrednione - są bardzo złe; są naprawdę alarmujące.
EnglishIt also alarming that there have been deaths linked to dichloromethane poisoning.
Poważny niepokój budzą także przypadki śmiertelne z powodu zatrucia dichlorometanem.
EnglishThe origin of the contamination still remains unclear and I find that very alarming.
Źródło zanieczyszczenia nadal jest nieznane, co uznaję za bardzo niepokojące.
EnglishEurope's own catches have diminished at an alarming rate - by 26% since 1997 alone.
Połowy w Europie alarmująco się zmniejszyły - o 26 % zaledwie od 1997 roku.
EnglishThere has been an alarming decline in the human rights situation in Tunisia.
Sytuacja w zakresie praw człowieka w Tunezji uległa radykalnemu pogorszeniu.
EnglishParticularly alarming are the death sentences being handed down to political dissidents.
Szczególne zaniepokojenie wzbudza skazywanie na śmierć dysydentów politycznych.
EnglishThe statistics on the number of illegal workers in the Union are alarming.
Dane statystyczne dotyczące liczby nielegalnych pracowników w Unii są zatrważające.
EnglishIt was rather alarming that national laws could be, as it were, censured by that Court.
Dość niepokojąca była możliwość niejako cenzorowania prawa krajowego przez Trybunał.
English. - (RO) The incidence of global natural disasters is alarming.
na piśmie. - (RO) Częstotliwość i zakres klęsk żywiołowych na świecie są alarmujące.
EnglishFigures released by the WHO and also quoted in European studies are alarming.
Dane podane przez WHO i cytowane w europejskich badaniach są alarmujące.
EnglishThe human rights situation continues to be alarming in many respects.
Sytuacja w zakresie praw człowieka nadal jest alarmująca pod wieloma względami.
EnglishAn alarming number of Member States have high levels of national debt.
Dług publiczny w niepokojąco dużej liczbie państw członkowskich jest bardzo wysoki.
EnglishIn fact, the increase in obesity among children is quite alarming in Europe.
Rzeczywiście, wzrost otyłości wśród dzieci jest w Europie zatrważający.
EnglishIt is now turning out that there are some very alarming trends emerging in the country.
Tymczasem okazuje się, że pojawiają się tam tendencje bardzo niepokojące.
English. - (FR) Mr Catania's report is nothing short of alarming.
na piśmie. - (FR) Sprawozdanie pana posła Catanii jest po prostu zatrważające.
EnglishBecause of the blockade, environmental pollution is rife to an alarming degree.
Jednak z powodu blokady zanieczyszczenie środowiska w tamtym rejonie osiąga alarmujący poziom.
EnglishEven more alarming is the fact that volumes are increasing by up to 20%.
Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że ta wielkość rośnie nawet o 20 %.
EnglishThe detention of Muhannad Al Hassani as a leading human rights defender is alarming.
Aresztowanie Muhannada Al Hassaniego jako wiodącego obrońcy praw człowieka jest niepokojące.
EnglishIt is about the alarming tendencies towards the suspension of citizens' rights in Europe
Dotyczy ona niepokojących tendencji w kierunku zawieszania praw obywatelskich w Europie.