EN

air traffic {rzeczownik}

volume_up
The volcanic cloud caused by the eruption of the Icelandic volcano Eyjafjöll has been effective in disrupting air traffic over Europe in the last few days.
Wulkaniczna chmura wywołana erupcją islandzkiego wulkanu Eyjafjoell skutecznie zakłóciła ruch powietrzny nad Europą w ostatnich dniach.

Przykłady użycia - "air traffic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn Europe, air traffic has been reduced by 70%, and 80% of airports have been closed.
W Europie ruch lotniczy został zredukowany o 70 %. 80 % lotnisk jest zamkniętych.
EnglishThis agreement 'does not aim to increase the total volume of air traffic'?
Omawiana umowa "nie ma na celu zwiększenia ogólnej wielkości przewozów lotniczych”?
EnglishThis is twice as many as in the USA, but with half the amount of air traffic.
To dwa razy więcej niż w USA, mimo o połowę mniejszego ruchu lotniczego.
EnglishThe idea now to include air traffic in emissions trading is specifically an EU proposal.
Obecny pomysł włączenia ruchu lotniczego w handel emisjami jest głównie propozycją UE.
EnglishAs a result of the air traffic embargo, the airlines lost USD 400 million every day.
W wyniku blokady ruchu powietrznego linie lotnicze straciły 400 milionów dolarów dziennie.
EnglishMeanwhile, air traffic over Europe continues to increase year-on-year.
A tymczasem ruch lotniczy nad Europą staje się z roku na rok coraz większy.
EnglishThe US and European aviation markets represent over half of the world's air traffic.
Rynki lotnicze USA i Europy odpowiadają łącznie za ponad połowę światowego ruchu lotniczego.
EnglishI do not recall a similar paralysis of air traffic in Europe ever happening before.
Nie pamiętam, aby podobny paraliż ruchu lotniczego w Europie zdarzył się kiedykolwiek wcześniej.
EnglishAs road traffic and air traffic continue to grow, that is an urgent task.
Ze względu na to, że transport drogowy i lotniczy wciąż się rozwijają, jest to pilne zadanie.
EnglishJoint Undertaking for the European air traffic management system (SESAR) (vote)
Wspólne przedsiębiorstwo dla europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym (SESAR) (głosowanie)
EnglishIn this case, it was a force of nature that brought air traffic to a complete standstill.
W tym przypadku siły natury całkowicie sparaliżowały ruch lotniczy.
EnglishThe EU-US aviation markets account for about 60% of world air traffic.
Udział rynków lotniczych UE-USA w światowym ruchu lotniczym kształtuje się na poziomie 60 %.
EnglishThe EU-US aviation markets, taken together, account for around 60% of world air traffic.
Rynki lotnicze UE-USA ujęte łącznie odpowiedzialne są za około 60 % światowego ruchu lotniczego.
EnglishAerodromes, air traffic management and air navigation services (
Lotniska, zarządzanie ruchem lotniczym i służby żeglugi powietrznej (
EnglishHowever, there is another initiative concerning air traffic.
Jednakże istnieje jeszcze jedna inicjatywa związana z ruchem powietrznym.
EnglishThe aim must be nothing less than emission-free air traffic.
Celem, który musi zostać osiągnięty, jest bezemisyjny transport lotniczy.
EnglishThis is a sign of the development potential of air traffic as a whole.
Jest to oznaka potencjału rozwojowego całego ruchu lotniczego.
EnglishThis makes a contribution to safety, to climate protection and to reducing the costs of air traffic.
Przyczyni się to do bezpieczeństwa, ochrony klimatu i obniżenia kosztów ruchu lotniczego.
EnglishAt the same time, I think that we were too rigid in shutting down all air traffic in one fell swoop.
Jednocześnie uważam, że byliśmy zbyt surowi zakazując za jednym zamachem wszystkich lotów.
EnglishNo justification is required for air traffic security.
Nie potrzeba żadnego usprawiedliwienia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "air traffic"

traffic rzeczownik
traffic przymiotnik
Polish
air rzeczownik
air przymiotnik
Polish
air duct rzeczownik
air raid rzeczownik
Polish
air cargo rzeczownik
air chamber rzeczownik
air bump rzeczownik
air lock rzeczownik
air bed rzeczownik