EN

aims {liczba mnoga}

volume_up
The aims and stated aims are sound, but certain ambiguities remain.
Cele i deklarowane cele są sensowne, ale pozostają pewne wątpliwości.
Those are the aims of the proposal for which Mr Liberadzki is rapporteur.
Takie są cele projektu, którego sprawozdawcą jest pan poseł Liberadzki.
The aims of the Stockholm Programme and its implementation plan are positive.
na piśmie - (CS) Cele programu sztokholmskiego i plan jego realizacji są pozytywne.

Przykłady użycia - "aims" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe want to roll out 15 AIMS centers in the next five years, all over Africa.
Chcemy rozwinąć 15 ośrodków AIMS w ciągu następnych pięciu lat, w całej Afryce.
EnglishThe aims set out in the EU treaties are achieved by several types of legal act.
Cele wyznaczone w traktatach UE są osiągane za pomocą różnego rodzaju aktów prawnych.
EnglishThe aims of the Stockholm Programme and its implementation plan are positive.
na piśmie - (CS) Cele programu sztokholmskiego i plan jego realizacji są pozytywne.
EnglishThen we should see an end to the exploitation of religion for very secular aims.
Wówczas powinniśmy zobaczyć koniec wykorzystywania religii dla wielce świeckich celów.
EnglishThe promotion of mobility is another prominent feature of the programme's aims.
Promocja mobilności to kolejny element mocno podkreślany w celach programu.
EnglishHowever, capitalism always tries to use propaganda to further its own aims.
Kapitalizm zawsze jednak próbuje wykorzystać propagandę do swoich własnych celów.
EnglishThe EU must set a good example here and meet the aims and obligations of 2007.
UE musi dać tutaj dobry przykład i musi sprostać celom oraz zobowiązaniom z roku 2007.
EnglishThere are many other ways and possibilities by which to achieve the same aims.
Istnieje wiele innych sposobów i możliwości osiągnięcia tych samych celów.
EnglishIt also aims to minimise distortions of competition on the internal market.
Służy on również zminimalizowaniu zakłóceń konkurencji na rynku wewnętrznym.
EnglishProtecting children's rights is also one of the main aims of the European Union.
Ochrona praw dzieci należy również do głównych celów Unii Europejskiej.
EnglishIt is, in fact, all the more reason to ensure that we deliver on the Strategy's key aims.
W rzeczywistości tym bardziej należy zapewnić, że zrealizujemy główne jej cele.
EnglishFor the programme to achieve its aims, Marco Polo II must be made more attractive.
Aby umożliwić osiągnięcie celów programu, trzeba zwiększyć atrakcyjność "Marco Polo II”.
EnglishThe Union aims at achieving balanced economic growth and price stability.
Unia ma na celu osiągnięcie zrównoważonego wzrostu gospodarczego i stabilności cen.
EnglishAppropriate financial resources are required if these ambitious aims are to be achieved.
Realizacja tak ambitnych celów musi być wsparta odpowiednimi środkami finansowymi.
EnglishThe proposal therefore aims to promote innovation within the textile sector.
Dlatego celem wniosku jest wspieranie innowacji w sektorze włókienniczym.
EnglishOf course, any action through ACTA has to be proportional to the aims.
Rzecz jasna każdorazowe stosowanie umowy ACTA musi być proporcjonalne do celów.
EnglishWe are all familiar, of course, with ambitious aims that are not achieved in the end.
Oczywiście wszyscy znamy ambitne cele, które w rezultacie nie są osiągane.
EnglishSecondly, the proposal aims to enable the expansion of rail freight transport services.
Po drugie, wniosek ma na celu umożliwić ekspansję kolejowych przewoźników towarowych.
EnglishThis EU legislation aims to move us closer to becoming a recycling society.
To prawodawstwo UE ma na celu zbliżenie nas do stania się społeczeństwem recyklingowym.
EnglishThe report supports Croatia's aims, which is why I have voted in favour of it.
W sprawozdaniu wspiera się cele Chorwacji, w związku z czym głosowałem za jego przyjęciem.