EN

aimed at {przymiotnik}

volume_up
aimed at
This scheme is very clearly aimed at countries that cannot afford this reduction.
Program ten jest w oczywisty sposób skierowany do krajów, które nie mogą sobie pozwolić na takie ograniczenie.
As amended, it is intended to be, above all, a political message aimed at European workers and unions.
W wersji poprawionej ma stanowić przede wszystkim przekaz polityczny skierowany do europejskich pracowników i związków zawodowych.
In this respect, I welcome the proposal to the United Nations Security Council aimed at setting up an institution with this in mind.
W związku z tym z zadowoleniem przyjmuję wniosek skierowany do Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie ustanowienia instytucji z myślą o przyszłych potrzebach.
aimed at

Przykłady użycia - "aimed at" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe amendments proposed today are aimed at fully implementing the new regulation.
Proponowane dziś poprawki mają na celu pełne wdrożenie nowego rozporządzenia.
EnglishLet us not forget that the Directive is aimed at helping both workers and contractors.
Nie zapominajmy, iż dyrektywa ma służyć zarówno pracownikom, jak i usługodawcom.
EnglishResearch today shows that there are already initiatives aimed at pre-diagnosis.
Dzisiejsze badania dowodzą, że są już inicjatywy ukierunkowane na wczesną diagnostykę.
EnglishWho have whet their tongue like a sword, And have aimed their arrows, even bitter words,
Skryj mię przed skrytą radą złośników, przed zbuntowaniem czyniących nieprawość.
EnglishThe Copenhagen criteria are aimed specifically at candidates for accession to the Union.
Kryteria kopenhaskie dotyczą w szczególności kandydatów do przystąpienia do Unii.
EnglishThe matters that have been discussed in some detail are aimed just at the future.
Przedstawione szczegółowo zagadnienia są nastawione tylko na przyszłość.
EnglishHis report is clearly aimed at decisively reinforcing the Commission proposal.
Jego sprawozdanie ma na celu zdecydowane wzmocnienie propozycji Komisji.
EnglishOr will it end up being a programme that is simply aimed at covering up unemployment?
Czy też stanie się programem mającym na celu li tylko ukrywanie bezrobocia?
EnglishPolitical measures aimed at energy solidarity in a crisis are required.
Potrzebne są polityczne kroki w kierunku solidarności energetycznej w kryzysie.
EnglishA successful EU raw materials strategy must be aimed at encouraging free trade.
Skuteczna strategia surowcowa UE musi służyć wspieraniu wolnego handlu.
EnglishI support the amendments aimed at making greater use of comitology with scrutiny.
Popieram poprawki mające na celu szersze wykorzystanie komitologii połączonej z kontrolą.
EnglishActivities aimed at structural reform have been made the main instrument of development.
Działania na rzecz reform strukturalnych uczyniono głównym instrumentem rozwojowym.
EnglishThere are, for example, rules aimed at national parliaments that have no legal basis.
Podstaw prawnych nie mają choćby przepisy dotyczące parlamentów krajowych.
EnglishThere are initiatives by the Commission aimed at making it easier to obtain funding.
Znane są przedsięwzięcia Komisji, które mają ułatwić pozyskanie środków.
EnglishI voted for the amendments which were aimed at strengthening this proposal.
Głosowałem za poprawkami służącymi wzmocnieniu wnioskowanego rozwiązania.
EnglishHowever, Kosovo reveals the true face of a policy aimed at the balkanisation of Europe.
Kosowo ujawnia jednak prawdziwe oblicze polityki mającej na celu bałkanizację Europy.
EnglishI support the proposals aimed at simplifying the procedures for accessing European funds.
Popieram propozycje służące uproszczeniu procedur dostępu do funduszy europejskich.
EnglishWe cannot accept the possibility of further discussions aimed at extending deadlines.
Nie możemy przyjąć możliwości dalszych dyskusji zmierzających do przedłużania terminów.
EnglishThis amendment is aimed at delaying a review of the Eurovignette Directive.
Poprawka ta ma na celu opóźnienie rewizji dyrektywy w sprawie eurowiniet.
EnglishHowever, Mrs Weber's report is not aimed at preventing these ne bis in idem cases.
Jednak celem sprawozdania pani poseł Weber nie jest zapobieganie przypadkom ne bis in idem.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "aimed at"

aimed przymiotnik
at przyimek
at rzeczownik
Polish
to get at czasownik
to grind away at czasownik