"aim" po polsku

EN

"aim" - polskie tłumaczenie

volume_up
aim {rzecz.}
PL

EN aim
volume_up
{rzeczownik}

aim (też: goal, intent, object, objective)
volume_up
cel {m.}
This will be the aim of tomorrow's resolution, which will be put to the vote.
Taki będzie cel rezolucji, która jutro zostanie poddana pod głosowanie.
Such an aim is out of tune with the real purpose of agricultural support.
Taki cel jest sprzeczny z rzeczywistym celem wsparcia rolnego.
This same aim - a reduction in emissions - may be achieved through various methods.
Ten sam cel - redukcje emisji - można osiągnąć różnymi metodami.

Przykłady użycia - "aim" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWith this aim in mind, the Presidency submitted proposals to the Member States.
Mając to na uwadze, prezydencja przedstawiła swe wnioski państwom członkowskim.
EnglishThe new proposal must aim at making the GSP a clearer and more transparent system.
Nowy wniosek musi zmierzać do uproszczenia i większej przejrzystości systemu GSP.
EnglishWe aim for effective communication with the citizens of Europe and the media.
Dokładamy starań, aby komunikować się skutecznie z obywatelami Europy i z mediami.
EnglishThis proposal contributes significantly to the aim of reducing exposure to mercury.
Wniosek ten w znaczny sposób przyczyni się do zmniejszenia kontaktu z rtęcią.
EnglishIn the longer term, we should aim at the introduction of a visa-free travel regime.
W dłuższej perspektywie powinniśmy dążyć do wprowadzenia ruchu bezwizowego.
EnglishThe offer which we aim to extend from the European Union is very challenging.
Oferta, którą mamy zamiar rozszerzyć z Unii Europejskiej, stanowi wyzwanie.
EnglishOf course, we also aim to match our ambitions based on scientific findings.
Oczywiście do spełnienia naszych ambicji dążymy w oparciu o wiedzę naukową.
EnglishThe Group would therefore support an initiative of the European Commission with this aim.
Dlatego też nasza grupa poparłaby inicjatywę Komisji Europejskiej w tym zakresie.
EnglishAll Member States have procedures which aim to prevent this from occurring.
Wszystkie państwa członkowskie wprowadziły procedury, które mają nas przed tym uchronić.
EnglishNaturally, we should aim to establish the best possible partnership with them.
Naturalnie, powinniśmy dążyć do ustanowienia najlepszego możliwego partnerstwa z tym krajem.
EnglishIt cannot be dismissed in the name of some aim to harmonise military policy within the EU.
Nie można tego odrzucać w imię harmonizacji polityki wojskowej w obrębie UE.
EnglishI wish to thank you all today for embracing this aim so wholeheartedly.
Chciałbym wszystkim dziś podziękować za pełne poświęcenie się temu celowi.
EnglishI also disagree with the aim of reviewing and revising the directive.
Nie zgadzam się także z pomysłem przejrzenia dyrektywy i wprowadzenia do niej zmian.
EnglishThe aim is for our small and medium-sized enterprises to be competitive.
Chodzi o to, by nasze małe i średnie przedsiębiorstwa były konkurencyjne.
EnglishTo achieve this goal, every Member State must aim to go in this direction.
Aby to osiągnąć, każde państwo członkowskie musi dążyć w tym kierunku.
EnglishIn this report, we actually aim to strengthen the results of the Commission's proposals.
W omawianym sprawozdaniu tak naprawdę zmierzamy do wzmocnienia efektów wniosków Komisji.
EnglishTherefore, I believe that we should aim for a postponement and then ultimately ....
Dlatego uważam, że powinniśmy zdecydować się na odłożenie głosowania w czasie, a następnie...
EnglishHowever, the controls must be proportionate to the circumstances which they aim to bring about.
Jednak nadzór powinien być proporcjonalny do okoliczności, które są jego powodem.
EnglishWe must aim in the future to protect consumers against unfair contractual terms.
W przyszłości musimy dążyć do zapewniania ochrony konsumentów przed nieuczciwymi warunkami umowy.
EnglishOther reforms also aim at producing less in the European Union.
Inne reformy także zmierzają do tego, żeby w Unii Europejskiej produkować mniej.