"aid" po polsku

EN

"aid" - polskie tłumaczenie

volume_up
aid {rzecz.}

EN aid
volume_up
{rzeczownik}

The aid granted by the EU during the 2004-2007 period is made up of direct and indirect aid.
Pomoc przyznana przez UE w latach 2004-2007 obejmuje pomoc pośrednią i bezpośrednią.
Today, food aid, our food aid -- huge engine -- 80 percent of it is bought in the developing world.
Dzisiaj, pomoc żywnościowa, nasza pomoc żywnościowa... ogromna machina...
Material aid in the form of food and medical aid is also urgently needed.
Pilnie potrzebna jest także pomoc materialna, żywnościowa i medyczna.
Naturally, this support must be in addition to regular aid.
Oczywiście to wsparcie musi mieć charakter dodatkowy względem zwykłej pomocy.
This support must be in addition to our Overseas Development Aid.
To wsparcie musi być dodatkowe względem oficjalnej pomocy rozwojowej.
Firstly, the financial aid that has been given to the Polish shipyards is targeted aid.
Po pierwsze, dotychczasowe wsparcie finansowe udzielane polskim stoczniom miało charakter pomocy celowej.

Synonimy (angielski) dla "aid":

aid

Przykłady użycia - "aid" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe are also providing for increasing the aid intensity for modernisation schemes.
Zakładamy także zwiększenie intensywności wsparcia dla programów modernizacyjnych.
EnglishThis will aid the early diagnosis of cases and help improve access to treatment.
Przyczyni się to do wczesnej diagnozy przypadków i zwiększenia dostępu do leczenia.
EnglishIreland, my own country, per capita is the sixth largest donor of aid in the world.
Irlandia, mój kraj, jest szóstym największym dawcą pomocy per capita na świecie.
EnglishIn addition to strategic measures, this also requires an increase in immediate aid.
To wymaga, obok działań strategicznych, także zwiększenia natychmiastowej pomocy.
EnglishThe provision of humanitarian aid to Haiti was carried out in two classic stages.
Działania pomocy humanitarnej na Haiti były prowadzone w dwóch klasycznych etapach.
EnglishThe Treaty of Lisbon also introduces a specific legal base for humanitarian aid.
Traktat lizboński wprowadza także szczególną podstawę prawną dla pomocy humanitarnej.
EnglishThe responsibility for aid is, and should remain, a matter for the Member States.
Za kwestie pomocy są i powinny pozostać odpowiedzialne państwa członkowskie.
EnglishWe Danish Social Democrats believe in the phasing out of the EU's agricultural aid.
My, duńscy Socjaldemokraci, wierzymy w stopniowe wycofywanie pomocy rolnej UE.
EnglishThe Commission could mobilise a further EUR 200 million in longer-term aid.
Komisja może uruchomić dalsze 200 milionów euro w formie pomocy długoterminowej.
EnglishThe report also continues to support the current model for distributing aid.
W sprawozdaniu w dalszym ciągu popiera się obowiązujący system dystrybucji pomocy.
EnglishNow, the European Commission's new proposal is suggesting extending aid until 2014.
Obecnie nowy projekt Komisji Europejskiej zakłada przedłużenie pomocy do 2014 roku.
EnglishFor this reason some kind of extra, multi-level aid instruments are needed.
Dlatego potrzebne są jakieś dodatkowe, wielopłaszczyznowe instrumenty pomocowe.
EnglishIt is not that the aid is not there, but it is not being allowed through.
Nie chodzi o to, że brakuje pomocy, ale o to, że nie można jej wwieźć do strefy.
EnglishWhere the development funds are concerned, the EU is the world's largest giver of aid.
Jeśli chodzi o środki rozwojowe, UE jest największym na świecie donatorem pomocy.
EnglishCombating poverty and increasing military aid will not make Yemen's problems disappear.
Zwalczanie ubóstwa i zwiększenie pomocy wojskowej nie rozwiąże problemów Jemenu.
EnglishOf course, I am not referring here to the aid provided following disasters.
Rzecz jasna nie mówię tutaj o pomocy udzielanej w przypadku klęsk żywiołowych.
EnglishIt talks about something very fundamental in the way we disburse our aid.
Poruszono w nim fundamentalne zagadnienie związane z wydatkowaniem naszej pomocy.
EnglishThe EUR 400 billion European aid programme will help us overcome the crisis.
Europejski program pomocy wart 400 miliardów euro pomoże nam pokonać kryzys.
EnglishWorkers from aid organisations have also been murdered, among them Mohamed Mahdi.
Mordowani są pracownicy organizacji pomocowych, wśród nich Mohamed Mahdi.
EnglishNot only the State aid framework, but also the effective provision of State aid.
Nie tylko ram pomocy państwa, ale również skutecznego zapewnienia takiej pomocy państwa.