EN

aid {rzeczownik}

volume_up
The aid granted by the EU during the 2004-2007 period is made up of direct and indirect aid.
Pomoc przyznana przez UE w latach 2004-2007 obejmuje pomoc pośrednią i bezpośrednią.
Today, food aid, our food aid -- huge engine -- 80 percent of it is bought in the developing world.
Dzisiaj, pomoc żywnościowa, nasza pomoc żywnościowa... ogromna machina...
Material aid in the form of food and medical aid is also urgently needed.
Pilnie potrzebna jest także pomoc materialna, żywnościowa i medyczna.
Naturally, this support must be in addition to regular aid.
Oczywiście to wsparcie musi mieć charakter dodatkowy względem zwykłej pomocy.
This support must be in addition to our Overseas Development Aid.
To wsparcie musi być dodatkowe względem oficjalnej pomocy rozwojowej.
Firstly, the financial aid that has been given to the Polish shipyards is targeted aid.
Po pierwsze, dotychczasowe wsparcie finansowe udzielane polskim stoczniom miało charakter pomocy celowej.

Przykłady użycia - "aid" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe are also providing for increasing the aid intensity for modernisation schemes.
Zakładamy także zwiększenie intensywności wsparcia dla programów modernizacyjnych.
EnglishThis will aid the early diagnosis of cases and help improve access to treatment.
Przyczyni się to do wczesnej diagnozy przypadków i zwiększenia dostępu do leczenia.
EnglishIreland, my own country, per capita is the sixth largest donor of aid in the world.
Irlandia, mój kraj, jest szóstym największym dawcą pomocy per capita na świecie.
EnglishIn addition to strategic measures, this also requires an increase in immediate aid.
To wymaga, obok działań strategicznych, także zwiększenia natychmiastowej pomocy.
EnglishThe provision of humanitarian aid to Haiti was carried out in two classic stages.
Działania pomocy humanitarnej na Haiti były prowadzone w dwóch klasycznych etapach.
EnglishWill aid from the structural funds really lead to the development of these regions?
Czy pomoc z funduszy strukturalnych naprawdę prowadzi do rozwoju tych regionów?
EnglishFor instance, in France between 2006 and 2007, aid to Africa actually declined.
Na przykład we Francji pomiędzy 2006 i 2007 r. pomoc dla Afryki faktycznie zmalała.
EnglishThe Treaty of Lisbon also introduces a specific legal base for humanitarian aid.
Traktat lizboński wprowadza także szczególną podstawę prawną dla pomocy humanitarnej.
EnglishThe responsibility for aid is, and should remain, a matter for the Member States.
Za kwestie pomocy są i powinny pozostać odpowiedzialne państwa członkowskie.
EnglishIt is petty-minded and embarrassing that the EU aid decreased between 2006 and 2007.
To małostkowe i zawstydzające, że w latach 2006 -2007 pomoc UE się zmniejszyła.
EnglishWe Danish Social Democrats believe in the phasing out of the EU's agricultural aid.
My, duńscy Socjaldemokraci, wierzymy w stopniowe wycofywanie pomocy rolnej UE.
EnglishThe Commission could mobilise a further EUR 200 million in longer-term aid.
Komisja może uruchomić dalsze 200 milionów euro w formie pomocy długoterminowej.
EnglishWe have to demand Dawit Isaak's immediate release in exchange for financial aid.
Musimy zażądać natychmiastowego uwolnienia Dawita Isaaka w zamian za pomoc finansową.
EnglishTrade, and not aid, is the key for sustainable economic growth and development.
Handel, a nie pomoc, jest kluczem do zrównoważonego wzrostu gospodarczego i rozwoju.
EnglishAll international aid should be made dependent on democratic change in Belarus.
Należy uzależnić wszelką pomoc międzynarodową od demokratycznych zmian na Białorusi.
EnglishThe report also continues to support the current model for distributing aid.
W sprawozdaniu w dalszym ciągu popiera się obowiązujący system dystrybucji pomocy.
EnglishDevelopment aid must be linked to the creation of conditions for developing trade.
Pomoc rozwojowa musi być powiązana z tworzeniem warunków dla rozwoju handlu.
EnglishAid for Pakistan and possible implication for the European industrial sector (debate)
Pomoc dla Pakistanu i możliwe skutki dla europejskiego sektora przemysłu (debata)
EnglishNow, the European Commission's new proposal is suggesting extending aid until 2014.
Obecnie nowy projekt Komisji Europejskiej zakłada przedłużenie pomocy do 2014 roku.
EnglishFor this reason some kind of extra, multi-level aid instruments are needed.
Dlatego potrzebne są jakieś dodatkowe, wielopłaszczyznowe instrumenty pomocowe.